Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Klagenemnd

Representasjon

Klagenemnda består av følgende medlemmer: 
  • Leder (med personlig vara)
  • To ansatterepresentanter (med personlig vara)
  • To studenter
  • Én studentvara

Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere.

Studentrådet foreslår studentrepresentanter Rektor foreslår ansatterepresentanter Styret oppnevner klagenemnda

Klagenemnda behandler

  • Vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid ved bruk av falsk vitnemål
  • Klager på formelle feil ved praksis
  • Klager på formelle feil ved eksamen
  • Klager i det lokale opptaket 
  • Saker med mistanke om fusk eller forsøk på fusk

Møteordning og vedtaksdyktighet:

Sekretær for klagenemnda kaller inn til møter ved behov.

Klagenemnda er vedtaksdyktig når minst en representant fra hver av de tre grupperingene (leder, ansatt, student) er representert og avgir stemme.

Ved stemmelikhet avgjør leders stemme, så langt saken ikke gjelder vedtak som krever en gitt andel stemmer.

Sekretær for klagenemnda forbereder alle saker, deltar i klagenemndas møter, skriver referat fra møtene, samt sender ut klagenemndas vedtak til partene.

Sekretær for klagenemnda har talerett men ikke stemmerett i nemndas møter.