Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny/utsatt eksamen

Dersom du har gyldig fravær eller får ikke bestått på eksamen, blir det arrangert ny/utsatt eksamen.

Datoer for alle eksamener finner du i eksamensplanen.

Fravær fra eksamen

Er du fraværende fra eksamen på grunn av sykdom, må du levere sykemelding eller annen relevant dokumentasjon senest tre (3) dager etter eksamensdagen.

Dersom du ikke leverer dokumentasjon i tide, vil fraværet bli regnet som ugyldig og resultatet på eksamen vil bli registrert som "ikke møtt". Ugyldig fravær teller som ett av totalt tre eksamensforsøk i emnet. Studenter som har ugyldig fravær fra ordinær eksamen har ikke rett til å gå opp til ny/utsatt og må vente til neste gang eksamen arrangeres ordinært.

Legeattest skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom den gjelder for, og en vurdering av om sykdommen påvirket studentens mulighet til å avlegge eksamen.  

Rett til ny/utsatt eksamen

Dersom du får ikke bestått eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, blir det arrangert ny/utsatt eksamen i emnet. For å ta ny/utsatt eksamen, må du selv melde seg opp til denne eksamen på Studentweb. Informasjon om hvordan man melder seg opp i Studentweb finnes i rommet "Eksamen" på It's Learning.

Studenter som vil gå opp til en eksamen utenom ordinært studieløp må selv melde seg opp til eksamen innen gjeldende frister.

Forbedring av karakter

Forbedring av karakter skjer normalt ved ordinær eksamen. Hvis det likevel skal arrangeres ny/utsatt eksamen (på grunn av studenter som har krav på ny/utsatt eksamen), kan man melde seg til forbedring av karakter også ved ny/utsatt eksamen.

Dersom samme eksamen avlegges flere ganger, er det den beste karakteren som gjelder.

Ved gjentak av allerede bestått eksamen må man betale et eksamensgebyr for forbedring av karakter.

Antall eksamensforsøk

Du kan avlegge samme eksamen maksimalt tre ganger. Dersom du etter tre forsøk fortsatt ikke har bestått en eksamen, er det mulig å søke om et fjerde og siste eksamensforsøk. Slike søknader innvilges kun i særskilte tilfeller. Du søker om dette ved å sende e-post til studieveiledning@dmmh.no.

Gyldig fravær fra eksamen teller ikke på antall eksamensforsøk.