Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Rom for lek og læring

Forskergruppen Rom for lek og læring er en tverrfaglig gruppe med forskere fra mange ulike fagdisipliner, blant annet pedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, matematikk, musikk, samfunnsfag m.m., som jobber med prosjekter og teoriutvikling innenfor ulike relevante tema og problemstillinger. 

Gruppens forskningsprosjekter og aktiviteter er bredt anlagt omkring ulike tema knyttet til lek, læring, trivsel, psykososialt miljø og fysisk miljø i barnehagen. Gruppen etterstreber å kombinere et mangfold av ulike teoretiske perspektiver i sitt arbeid, det er et overordnet mål at forskningen skal være praksisrelevant og komme praksisfeltet (barnehagesektoren) til gode. Gruppen jobber også innenfor ulike vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske perspektiver og tilstreber å ivareta metodemangfold i prosjektene sine. 

Forskergruppen Rom for lek og læring har som målsetning å utvikle og gjennomføre relevante forskningsprosjekter internt i gruppen, utvikle søknader om ekstern finansierte prosjekter, samarbeide om publisering av forskningsresultater, og videre være et forum for samarbeid, diskusjon og veiledning blant forskere ved DMMH som orienterer seg innenfor teamet. 

Forskergruppen Rom for lek og læring har et tett samarbeid med barnehagesektoren og barnehagen som praksisfelt, andre barnehagelærerutdanninger og barnehageforskere ved andre høgskoler og universitet, samt med andre relevante aktører. Gruppen skal også jobbe inn mot de politiske miljøene som har betydning for barnehager og ønsker å være en premissleverandør for ny og relevant kunnskap i utviklingen av barnehagesektoren i fremtiden.

Aktuelle pågående prosjekter

Forskernettverk

Forskergruppen Rom for lek og læring er også involvert i og har samarbeid med ulike nasjonale og internasjonale forskernettverk, blant annet:

  • Forskningsnettverket barn og rom
  • EECERAs Special Interest Group (SIG) Outdoor Play and Learning
  • EECERAs Special Interest Group (SIG) Gender Balance
  • EECERAs Special Interest Group (SIG) Mathematics
 
Ellen Beate Hansen Sandseter
Professor Ellen Beate Hansen Sandseter ebs@dmmh.notlf: 73 80 52 59