Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barn møter kunst

Hvordan opplever barnehagebarn kunst som gjøres tilgjengelig for dem ved ulike kunstinstitusjoner? Hvordan tar de til seg kunsten?

Dette er spørsmål som prosjektet «Barn møter kunst» søker å belyse. I samarbeid med Rockheim og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum vil prosjektet følge en gruppe femåringer og ansatte fra en barnehage når de besøker disse to muséene, og dokumentere barnas måter å ta til seg kunsten på. Muséenes egne omvisere vil tilrettelegge for barnas besøk i sine aktuelle utstillinger.

Prosjektgruppen består av:

  • Jan Ketil Torgersen, høgskolelektor i musikk
  • Lise Hovik, førsteamanuensis i drama og teater
  • Jørgen Moe, førsteamanuensis i kunst- og håndverk
  • Marit Holm Hopperstad, professor i pedagogikk

Marit H. Hopperstad leder prosjektet.

Prosjektperioden er 01.08.2018 — 31.12.2019.

Prosjektet mottar støtte Kulturrådet sitt forskningsprogram ”Barn og unge og kunst og kultur”.

Bakgrunn

Flertallet av barn i førskolealder går i dag i barnehagen. For denne aldersgruppen er det derfor gjennom barnehagen at kunstinstitusjoners samfunnsmandat kan iverksettes. Mange  kunstinstitusjoner har gratistilbud for barn i barnehagenes åpningstid, som barnehager benytter seg av. Men det er mye ugjort når det gjelder forskning om innholdssiden i barnehagebarns kunstmøter ved kunstinstitusjoner og hvordan barna opplever og tar til seg kunst i slike sammenhenger. Det siste er tema for dette prosjektet. Basert på teori om kunstmøter som dynamiske og åpne møter mellom likeverdige subjekter i en sosial og institusjonell kontekst, rettes søkelyset mot hvordan barnehagebarna sanser, opplever og tolker kunsten.

Mål

Prosjektets ambisjon er å være med på å gjøre barns perspektiver gjeldende for samfunnsaktører med ansvar for at kunst får en plass i barns liv.

Mer presist er målet å:

  1. Utvikle ny kunnskap om hvordan barnehagebarn møter kunst som gjøres tilgjengelig for dem ved kunstinstitusjoner
  2. Fremme refleksjon over og utvikling av nye praksiser i barns kunstmøter.

Tilnærming

Prosjektet har en deltakende tilnærming der også barna får muligheter til å uttrykke sine opplevelser og vurderinger. Konkrete fremgangsmåter for dokumentering av barnas kunstmøter er blant annet:

  • Video-observasjon
  • Samtaler med barna
  • Fotografering der barna tar bildene
  • Forskningssamtaler med omviserne og de barnehageansatte
Jan Ketil Torgersen
Høgskolelektor Jan Ketil Torgersen jkt@dmmh.notlf: 73 80 52 86
Jørgen Moe
Førsteamanuensis Jørgen Moe jmo@dmmh.notlf: 73 80 52 08
Lise Hovik
Professor i drama og teater Lise Hovik lise.hovik@dmmh.notlf: 73 80 52 24