Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Dosent Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er ansatt som dosent i samfunnsfag ved DMMH. Hun har ledet og deltatt i ulike forsknings -og utviklingsprosjekter om barnehagevirksomhet.

Blant forskningsprosjektene kan nevnes «Europafamiljen», «Barns sykefravær i friluftsbarnehager og andre barnehager», «Lederroller og organisasjonsmodeller i barnehagen» og «Historie og tradisjonsformidling i barnehagen».

I flere år deltok hun i utviklingsprosjektet «Taterfolket fra barn til voksen» og prosjektet «Samarbeidsmodeller – DMMH og barnehageeiere» som hun også ledet. 

I NFR-prosjektet «Ledelse for læring» har hun hatt særlig søkelys på styrerrollen i forhold til læring i barnehagen.

For øvrig har hun i de siste årene deltatt i forskningsprosjektet «Kulturarv i den flerkulturelle barnehagen» og oppdragsprosjektet  «Rammeplanen som styringsdokument - Kunnskap for implementering av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» for Utdanningsdirektoratet.

Moen har publisert nasjonalt og internasjonalt om ulike temaer knyttet til barnehagevirksomheten. Hun har vært med i forskernettverket International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRF) siden dette ble etablert i 2011.

Ved DMMH er Kari Hoås Moen tilknyttet samfunnsfagseksjonen. Hun var i flere år daglig leder for Nasjonal lederutdanning for ledere i barnehager – Styrerutdanningen i Midt-Norge, et studium hun fortsatt underviser på. Moen har også deltatt i utviklingen av et masterstudium i barnehageledelse hvor hun for tiden underviser. Hun er medlem av ekspertgruppen om barnehagelærerrollen som er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.
 

Utvalgte publikasjoner 2012-2018:

 
Fagfellevurderte vitenskapelige artikler i antologier og tidsskrift
1. Moen, K.H. & Granrusten, P.T. (2018). Demokrati – et mangesidig begrep til inspirasjon og utfordring (Democracy - a multifaceted concept of inspiration and challenge). In Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S. Søbstad, F. (red.). Barnehagens grunnsteiner, 2, utg, Oslo: Universitetsforlaget.
2. Moen, Kari Hoås (2018). Promoting Staff and Children's Learning: Two Sides of the Same Coin? I Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Charlotte NC: Information Age Publishing.
3. Moen, K. H. (2018). Stakeholder Expectations and Leadership for Children’s Learning. I Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Charlotte NC: Information Age Publishing. 
4. Moen, K. H. & Gotvassli, K.-Å. (2018). Disagreement About Perspectives on Learning. I Granrusten, P.R., Gotvassli, K-Å, Lillemyr, O.F. (Eds.) Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Charlotte NC: Information Age Publishing. 
5. Moen, Kari Hoås (2017). Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring Nordic Early Childhood Education Research. Vol 14 (2017)
6. Skjæveland, Y., Granrusten, P.-T., Moen, K. H. & Lillemyr, O.F. (2017). Ledelse og læring i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift; Vol. 101.(3).
7. Moen, K.H. (2017). Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring i barnehagen. I Nordisk barnehageforskning 14 (5) pp. 1-16.
8. Moen, Kari Hoås (2016). Leadership for developing consensus of perspectives on children’s learning in Early Childhood Centers. I Journal of Early Childhood Education Research (JECER), vol. 5.2.
9. Moen, K. H. (2016). Forventninger om læring – forskjellige opplevelser blant styrere i private og kommunale barnehager? I Moen, K. H., Gotvassli, K-Å. og Granrusten, P. T. (red.) Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. 
10. Moen, K. H. (2016). Personalets læring og barnehagens arbeid med barns læring – to sider av samme sak? I Moen, K. H., Gotvassli, K-Å. og Granrusten, P. T. (red.) Barnehagen som læringsarena mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget. 
11. Moen, K. H. og Gotvassli, Kjell-Åge (2016). Uenighet om læringssyn blant kjerneinteressenter. I Moen, K. H., Gotvassli, K-Å. og Granrusten, P. T. (red.) Barnehagen som læringsarena mellom styring og ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
12. Skjæveland, Yngve, Buås, Ellen Holst & Moen, Kari Hoås (2016). Teaching Cultural Heritage In Culturally Diverse Early Childhood Centres in Norway. I International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, vol. 13.2 pp 82–92. The Historical Association of Great Britain in association with University of Cumbria.
13. Flormælen, L.S. & Moen, K.H. (2015). Expectations of external stakeholders and external leadership of Early Childhood Centers. In Waniganayake, M. Rodd, J. & Gibbs, L. (Eds.). Thinking and Learning about Leadership (ss. 180-194). Sydney: Community Childcare co-operative, Editors.
14. Moen, K.H. og Granrusten, PT. (2014). «Eksterne forventninger til barnehagen som læringsarena for barn– konsekvenser for ledelse». I Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å, Moen, K.H. Skogen, Eva (red.) (2014). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget. 
15. Moen, K. H. og Mørreaunet, S. (2014). «Ledelse av vurdering i en lærende barnehage».  I Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å, Moen, K.H. Skogen, Eva (red.).Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget.
16. Moen, Kari Hoås & Granrusten, Per Tore (2013) “Distribution of leadership functions in early childhood centers in Norway following organizational changes”. I Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere University Press 2013 ISBN 978-951-44-9172-6. s. 79-95.
17. Skjæveland, Y. Buås, E.H. & Moen, K. H. (2013). Danning gjennom historie og tradisjonsformidling i barnehagen. s. i”. I Pareliussen, I. Moen, B.B., Reinertsen, A. og Solhaug, T. (red.) FoU i praksis 2012. Conference proceedings s. 240-248. Trondheim: Akademika forlag. 
18. Moen, Kari Hoås & Buaas, Eller Holst (2012). ”Historie og tradisjonsformidling i barnehagen, - en utrendy utfordring”. I Pareliussen, I., Moen, B. B., Reinertsen, A. B. og Solhaug, T. (red.): FoU i praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26.-27. april. Tapir Akademisk Forlag 2012. s. 225-236. 

Andre bidrag i bøker
19. Moen, Kari Hoås og Svendsen, Anne (2014). ”Det offentlige hjelpeapparatet - organisering, oppgaver og saksbehandling”. I Palma Sjøvik (red.): En barnehage med rom for alle. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.
20. Moen, Kari Hoås og Granrusten, Per Tore (2012). Barnehagen som sosialiseringsarena. I Kvello, Øyvind (red.) Oppvekstmiljø og sosialisering. Oslo: Gyldendal akademisk.
Vitenskapelig monografi
21. Børhaug, Kjetil & Moen, Kari Hoås (2014). Politisk-administrative rammer forBarnehageledelse (Political-administrative frameworks of ECC management). Oslo: Universitetsforlaget.
Vitenskapelige antologier (medredaktør) 
22. Glaser, V. Moen, K.H., Mørreaunet S. & Søbstad, F. (2018). Barnehagens grunnsteiner 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.
23. Granrusten, P. T., Gotvassli, K.-Å, Lillemyr, O. F. & Moen, K. H. (2018). Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age. 
24. Moen, K. H., Gotvassli, K-Å. & Granrusten, P.T. (2016) (eds.). Barnehagen som læringsarena – mellom styring og ledelse.( Oslo: Universitetsforlaget.
25. Mørreaunet, S., Gotvassli, K-Å, Moen, K. H. & Skogen, E. (2014). Ledelse av en lærende barnehage Bergen: Fagbokforlaget. 
26. Moen, K. H., Gotvassli, K-Å., Granrusten, P.T. (2016) (red.). Barnehagen som læringsarena – mellom styring og ledelse. Oslo Universitetsforlaget. 

Rapporter fra forsknings- og utviklingsarbeid
27. Ljunggren, Birgitte, Moen, Kari Hoås, Seland, Monica, Naper, Linn,  Fagerholt, Randi Leirset, Espen & Gotvassli, Kjell-Åge (2017). Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger. DMMH-rapport. 

Presentasjoner på internasjonale vitenskapelige konferanser på grunnlag av abstract/paper
28. Ljunggren, B. & Moen, K. H (2017). Organizational and Leadership Translation Strategies: The Case of the Norwegian Framework Plan. International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRFEC), Hamburg 3rd-5th September 2017.
29. Moen, Kari Hoås (2015). Directors’ perspectives on working with staff’s and children’s learning in ECCs. International Leadership Research Forum (ILRF) 2015; 2015-12-09 - 2015-12-11. Savonlinna Finland.
30. Skjæveland, Yngve, Buaas, Ellen Holst og Moen, Kari Hoås (2015). Teaching Cultural Heritage in Culturally Diverse Early Childhood Centres in Norway. Dilemman och visioner i samhällskunskapsundervisningen - från barnehage till lärarutbildning. Nordisk konferens i samhällskunskapsdidaktik; 2015-03-16 - 2015-03-18. Karlstad. Sverige.
31. Moen, K.H. (2015). Leadership and learning in ECEC centres in Norway related to school. 25th EECERA ANNUAL CONFERENCE in Barcelona, Catalunya, Spain 7th - 10th September 2015 (Wednesday 9th September).
32. Moen, Kari Hoås (2014). Leadership for developing a staff consensus on children’s learning. 9th September at EECERA 24th Conference, Crete, Greece 07th September - 10th September 2014.
33. Moen, K.H (2014). Stakeholders’ expectations towards ECEC institutions as learning arenas - directors attempts to influence stakeholders. Presentasjon på International Leadership Research Forum (ILRF) 9. Juni, 2014 på DMMH, Trondheim.
34. Moen, Kari Hoås (2012).Evaluation of a new Education for Directors of Early childhood Centers in Norway. The 22. EECERA Annual Conference 2012; 2012-08-29 - 2012-09-01.
35. Moen, Kari Hoås (2012). "Early childhood teachers" justifications of history and traditions as contents in Early Childhood Centres. The 22. EECERA Annual Confernce; 2012-08-29 - 2012-09-01.