Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Førstelektor Per Tore Granrusten

Per Tore Granrusten er ansatt som førstelektor i samfunnsfag ved DMMH. Han har landbruksteknisk utdanning, har pedagogisk utdanning fra NLH og er Cand. Polit med hovedfagseksamen i sosiologi fra NTNU.

Han har ledet arbeidet med å få godkjent høgskolens kvalitetssikringssystem for studiekvalitet, og deretter prosessen for å få høgskolen akkreditert av NOKUT. Han har også ledet og deltatt i forsknings -og utviklingsprosjekter om barnehagevirksomhet. Her kan nevnes "Menn i førskolelærerutdanninga" og "Lederroller og organisasjonsmodeller i barnehager".

Granrusten deltar nå i det pågående NFR-prosjektet "Ledelse for læring" med særlig søkelys på styrerrollen i forhold til læring i barnehagen og i forskningsprosjektet "På vei mot førskolelæreryrket".

Granrusten har publisert nasjonalt og internasjonalt om ulike temaer knyttet til barnehagevirksomheten. Han har vært med i forskernettverket International Leadership Research Forum (ILRF) siden dette ble etablert i 2011.

Ved DMMH er Per Tore Granrusten tilknyttet samfunnsfagseksjonen.

Utvalgte publikasjoner:

1. Bratterud, Å, Granrusten, P.T, og Lillemyr O.F. (2000). Hva er så spesielt med menn? En kartlegging av menns og kvinners motivasjon for førskolelærerutdanning”. FoU-rapport, DMMHs publikasjoner. Trondheim.

2. Granrusten, P.T. (1999). Mannlig omsorg som offentlig likestillingspolitikk. I Emilsen, K. (red.): Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv. DMMHs publikasjonsserie, nr 2/99. Trondheim.

3. Granrusten, P.T. (2012). Står utdanningas innhold i forhold til kravene til ledelseskompetanse som førskolelærerne forventes å ha i møte med yrket? I FOU i praksis 2011, konferanserapport (trykt 2012). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

4. Granrusten, P.T. og Moen, K.H. (2009). Mindre tid til barna? Om pedagogiske lederes tidsbruk etter kommunal omorganisering. I Mørreaunet, S. m.fl. Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum.

5. Granrusten, P.T. og Moen, K.H. (2011). Nye lederroller i et utvalg kommunale barnehager med fokus på enhets- og fagledere. I FOU i praksis 2010, konferanserapport (trykt 2011). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

6. Moen, K.H. og Granrusten, P.T. (2011). Demokrati – et mangesidig begrep til inspirasjon og utfordring. I Glaser, Vibeke, Moen, Kari Hoås, Mørreaunet, Sissel & Søbstad, Frode (red.) Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Universitetsforlaget.

7. Moen, K.H. og Granrusten, P.T. (2012). Barnehagen som sosialiseringsarena. I Kvello, Ø. (red.) Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal.

8. Moen, K.H. og Granrusten, P.T. (2013). Distribution of Leadership Functions in Early Childhood Centers in Norway Following Organisational Changes. I Hujala, E., Waninganayake, M., and Rodd, J: Reaserching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press.