Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Professor Kjetil Bjørhaug

Kjetil Børhaug er tilknyttet Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, hvor han har hovedfagseksamen i 1990. Han disputerte for Dr Philos graden i 2007 med avhandlingen «Oppseding til demokrati».

Han er professor i samfunnsfagsdidaktikk og har publisert flere arbeider knyttet til utviklingen av samfunnsfagets innhold i grunnskole og videregående skole. Bjørhaug har publisert nasjonalt og internasjonalt innenfor politisk sosialisering og danning, med vekt på skolens rolle i et demokratiteoretisk perspektiv.

Han har deltatt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og er for tiden engasjert i et NFR prosjekt Ledelse for læring, om endringsprosesser i norsk barnehagepolitikk. Her arbeider han særlig med hvordan kommunene og ulike private barnehageeiere påvirker barnehagepolitikken med særlig fokus på virkninger av privat tjenesteproduksjon.

Han har tidligere publisert om ledelse, konkurranse og organisering med barnehagesektoren som empiriske fokus. Ved Institutt for  administrasjon og organisasjonsvitenskap er han undervisningsleder og visestyrer, og tilknyttet forskergruppen Kunnskap, organisering og politikk.  

Utvalgt publikasjoner:

1. Førskulelærarar og politikk. Ein introduksjon til politisk analyse. Høgskolen i Bergen, Rapport 5/2004.

2. Jonas Christophersen, Dag Lotsberg, Kjetil Børhaug, Ketil Knutsen og Knut Dolve. Evaluering av samfunnsfag i Reform 97. Høgskolen i Bergen. Rapport 6/2003.

3. Kjetil Børhaug og Janneke van der Ros:  ”Femokratar og endring i fylkeskommunal forvaltning.” Kvinneforskning, 4, 2003. s 16-31.

4. Kjetil Børhaug, Jonas Christophersen  og Tone Aarre. Introduksjon til samfunnskunnskap.  Oslo: Samlaget 2003.-revidert utgåve i 2008

5. Kjetil Børhaug  ”Ein skule for demokratiet”  Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 2-3, 2004.

6. Kjetil Børhaug, Anne Britt Fenner og Laila Aase (red). Fagenes begrunnelser. Bergen, Fagbokforlaget 2005.

7. Kjetil Børhaug Oppseding til demokrati. Ein studie av politisk oppseding i norsk skule. Avhandling for graden Dr Philos, Universitetet i Bergen, 2007.

8. Kjetil Børhaug “Politisk oppseding i norsk skule”, Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 4, 2008. s.262-274.Kjetil Børhaug  “Educating Voters. Political Education in Norwegian Upper Secondary Schools”. Journal of Curriculum Studies. 2008, Vol 40, no 5. S. 579-600.

9. Yvonne Bakken og Kjetil Børhaug. “Internasjonal solidaritet i barnehage og på barnetrinnet”. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. No 1, 2009. S.16-27.

10. Kjetil Børhaug “Medverknad for born i barnehagen – meir  påverknad?” Tidsskriftet FOU i praksis 2(4) 2010. S. 9-22.

11. Kjetil Børhaug og Dag Lotsberg. ”Barnehageledelse i endring” Nordisk Barnehageforskning, Vol. 3, no 3, 2010. S 79-94.

12. Kjetil Børhaug, Ingrid Helgøy, Anne Homme, Dag Øyvind Lotsberg & Kari Ludvigsen Styring, organisering og ledelse i barnehagesektoren. Bergen, Fagbokforlaget 2011.

13. Kjetil Børhaug “Barnehageorganisasjonen – autonomi eller standardisering? Tidsskriftet FOU i Praksis, 2011. Vol. 5, no 2. S. 49-66.

14. Kjetil Børhaug «Justifying Citizen Political Participation in Norwegian Political Education”. Journal of Educational Media, Memory and Society. Vol.3, no. 2. 23-41. 2011

15. Kjetil Børhaug og Jonas Christophersen. Autoriserte samfunnsbilder. Kritisk tenkning i samfunnskunnskap. Bergen: Fagbokforlaget. 2012.

16. Kjetil Børhaug og Dag Lotsberg. «Institusjonelle betingelser for konkurranse mellom offentlige og private tjenesteytere  i barnehagesektoren.» Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 14, no. 2, s 27-47.

17. Trond Solhaug, Kjetil Børhaug, Ola Svein Stugu & Ove Haugaløkken (red): Skolen, nasjonen, medborgaren.  Trondheim: Tapir. 2012.

18. Trond Solhaug og Kjetil Børhaug (2012). Skolen i demokratiet – demokratiet i skolen.  Oslo: Universitetsforlaget.