Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Status

Ledelse for læring - Utfordringer for barnehager i Norge


Prosjektet er et samarbeid mellom Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH), Nord Universitet (tidl. Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)) og Universitetet i Bergen (UiB), og har en referansegruppe bestående av nordiske og regionale representanter der brukere og forskere er med. Prosjektet forutsetter et nært samarbeid med praksisfeltet og har faste samarbeidsavtaler med Klæbu, Trondheim og Bergen kommuner. Et viktig forskningsspørsmål er: "Hvordan er barnehagenes økte ansvar for læring fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse på barnehagesektoren?" 

I den første fasen er det gjennomført kvalitative intervju med barnehagestyrere og barnehageeiere i samarbeidskommunene og innledende analyser av et utvalg barnehagepolitiske tekster, i forhold til perspektivet "ledelse for læring i barnehagen". Data fra disse studiene er under analyse med tanke på publisering. Populærvitenskapelig informasjon om prosjektet er presentert i tidsskrifter, avis og på nett. Resultater fra de innledende studier er formidlet gjennom foredrag (paper) ved konferanser og i kapitler i antologier.

I neste fase er det på grunnlag av de innledende studier planlagt en større survey med et stratifisert, randomisert utvalg av styrere i private og offentlige barnehager og av barnehageeiere, fra noen utvalgte fylker i landet. Surveyen gjennomføres høsten 2013, med analyser og formidling i 2014 og 2015. Parallelt med dette gjennomføres videre analyser av barnehagepolitiske tekster.

I siste fase av prosjektet vil en i nært samarbeid med praksisfeltet, gjennomføre en aksjonsforskning med tanke på å utvikle en ny ledelsespraksis, der man gjennom pedagogisk ledelse støtter barnehagene som lærende organisasjoner, og ser dette i lys av tilretteleggelse av gode læringsarenaer for barn.