Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tidligere forskning

Her i landet har særlig Gotvassli (1990; 2006) og senere Børhaug et al. (2011) bidratt til å etablere et forskningsfokus på barnehageledelse, bl.a. ved å identifisere hovedtyper av ledelsesfunksjoner, og ved å rette fokus mot de utfordringer som knytter seg til disse. 


Ofte har det på norsk vært vist til følgende fire typer administrasjon og ledelse i barnehagen:

  • pedagogiske funksjoner
  • administrative funksjoner
  • personalfunksjoner (også kalt HR funksjoner)
  • strategiske funksjoner (også kalt eksterne funksjoner)

I forhold til arbeidet for en leder i barnehagen kan en betrakte de pedagogiske ledelsesfunksjoner som den formen for ledelse som integrerer alle de fire formene til en helhet (Bleken, 2005: 62; Strand, 2007; Gotvassli, 2006; Børhaug & Lotsberg, 2010).

Det har noen ganger vært uttrykt tvil om hvor vidt de pedagogiske funksjoner ivaretas godt nok i nyere måter å organisere barnehager på (Granrusten & Moen, 2009). I den forbindelse finner vi det viktig å rette fokus både mot styrere i barnehagen og mot eiere av barnehagene, med hensyn til hvordan de organiserer, leder og videreutvikler barnehagen som læringsarena for barna. Rammeplanen for barnehagen understreker dessuten at det er viktig å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. I forhold til læring er som kjent motivasjon et sentralt anliggende. Men også innen ledelse og administrasjon har motivasjon lenge vært betraktet som sentralt for trivsel og inspirasjon, og dermed for kompetanseutvikling og utvikling av kvalitet.