Facebook
Gå til innholdet
Lukk

LUBA - Utvikling av barnehagelærerutdanningene i tett samarbeid med barnehager

Barnehagelærerutdanningen må være relevant for praksisfeltet. Barnehagelærerne (fra barnehagelærerutdanningen) som utdannes må ha den kunnskapen som barnehagesektoren trenger i dag og i framtiden. 
Mulighetsdokument (pdf)       Lærerutdanning 2025 (pdf)
Aktivitetsrapport for 2023
Ordningen med lærerutdanningsbarnehager (LUBA) er en måte å koble barnehagefeltet tettere sammen med UH - sektoren for å utvikle barnehagelærerutdanningen videre og styrke praksisrelevansen til DMMH igjennom forskning og utviklingsarbeid. Sekundært skal prosjektet øke kompetansen i barnehagene.

Fra samskapingsprosessenDen nasjonale strategien for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningen «Lærerutdanning 2025», belyser viktigheten av å etablere stabile og gjensidige utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene og barnehagesektoren. Et av innsatsområdene er å styrke praksisopplæring og FoU samarbeid gjennom etablering av lærerutdanningsbarnehager.

Fra høsten 2022 er det ansatt to PhD-stipendiater i prosjektet. I  tillegg er det fordelt seks mindre stipend på 160 timer til faglærere på DMMH som vi drive forskningsprosjekter i samskaping med barnehagene. Hensikten er gjennom forskning og samskaping å gjøre utdanningen mer praksisrelevant.  
Fra høsten 2023 er det ansatt enda en PhD-stipendiat og ordningen med FOU-stipend fortsetter med seks nye stipend.
I tillegg har vi forsøk med skyggepraksis der studenter på Masterutdanningen får skygge en leder i en av barnehagene som ledd i å kople studiet med praksisfeltet. Flere andre typer samskaping og forskning vil bli utviklet underveis, basert på mange av de tankene som ble utviklet før oppstarten beskrevet i mulighetsdokumentet som det er lenket til over. 

Tanken bak lærerutdanningsbarne-hageprosjektet er at det skal stilles høyere krav til samhandlingen mellom barnehagelærerutdanningen ved høyskolen og lærerutdanningsbarnehagene, enn til øvrige praksisbarnehager.
DMMH har inngått et samarbeid med to barnehager i Trondheim til et tett samarbeid om utvikling av gode ordninger for praksis for barnehagelærere, utvikle undervisningen ved høgskolen og samskape god og relevant forsking om barnehage og barnehagelærerutdanningen. De to barnehagene er Granåsen barnehager (Trondheim kommune) og Sit barnehager. DMMH er koordinator og prosjektets eier. 
 

Prosjekter i LUBA-regi:

  • FOU-stipend til faglærere på DMMH (160t) der faglærere i tett samskaping med barnehagene forsker sammen på tema utviklet i samarbeid, som igjen kommer undervisningen til gode.
  • PhD- stipend (x3) der tre forskere jobber i tett samskaping og samarbeid med barnehagene om tema innenfor musikk, religion og drama.
  • Utvidet praksisuke. Faglærerne på DMMH, spesielt de som ikke kommer fra barnehagefeltet får tilbud om én ukes praksisstipend i utvalgte barnehager for å få et blikk inn i barnehagehverdagen. LUBA utvider dette stipendet med enda en uke, slik at faglærer får et mer inngående kjennskap til barnehagehverdagen.
  • Lederskygging: Masterstudenter (Master i barnehageledelse) får et tilbud om å skygge en leder over en tidsperiode.
  • Delt undervisning. Hent inn en barnehagelærer fra en av barnehagene i din undervisning, og gjør undervisningen mer praksisnær og relevant for studentene! Begge barnehagene stiller med fagpersoner som har mye erfaring både som barnehagelærer, pedagogisk leder osv, og som kan bidra med erfaring, praksiseksempler og belyse viktige og aktuelle tema. 
  • Flere andre typer prosjekter er i støpeskjeen. 

Prosjektgruppa består av prorektor Lisbeth Gederaas, professor Merete Moe, prosjektleder Paal Eckhoff Salvesen, praksisleder Inger Bakken og høgskolelektor Pål Gerhard Rystad (alle fra DMMH). Fra barnehagene:  enhetsleder Anna Ingeborg Hegerberg og ped.leder Bente Bleivik fra Granåsen barnehager,  styrer Hilde Kriens og avdelingsleder Lasse Vollen fra SIT barnehager.

Epost til LUBA-prosjektet sendes til pes@dmmh.no 
luba-logo1

Logo: Rune Børge Rypdal, Granåsen barnehager

Paal Eckhoff Salvesen
Høgskolelektor Paal Eckhoff Salvesen pes@dmmh.notlf: 73 56 83 81