Gå til innholdet

Barnekultur og kunstpedagogikk

Leder: Professor Marit Hopperstad

Forskergruppen Barnekultur og kunstpedagogikk er et forum for forskere som er opptatt av barnekulturens og kunstpedagogikkens plass og rolle i barns lek, læring og danning.  

Forskergruppens faglige referanseramme er kunstfagene musikk, drama, kunst og håndverk (forming), litteratur og pedagogikk rettet mot kunstfagene. Nedslagsfeltet for forskergruppen er barnehage, grunnskole og kulturskole samt andre kulturelle og kunstpedagogiske arenaer for barn. Medlemmenes arbeid kan dreie seg om kunst og kultur produsert for, av eller med barn, estetiske læreprosesser med analoge og/eller digitale medier, kunstpedagogiske praksiser og kunstdidaktisk virksomhet.

Forskergruppen vil ha jevnlige møter der medlemmene presenterer egen forskning. Det kan også være aktuelt å invitere inn andre forskere til å presentere tema som er av interesse for gruppens medlemmer. Skrivegruppe, workshop og seminarer er eksempler på andre aktiviteter. Forskergruppen vil også være forum for utvikling av prosjektsøknader. 
Oppdatert