Gå til innholdet

Aktuelle FoU-prosjekt

DMMH har et vidt spekter av samarbeidspartnere i tilknytning til vår forskning, og til vårt faglige og kunstneriske utviklingsarbeid. 
Høgskolen har bred erfaring med gjennomføring av større forskningsprosjekt og -oppdrag knyttet til barnehage, grunnskole og lærerutdanning. Vi deltar i ulike samarbeid, blant annet gjennom forskjellige nettverk, institusjonsavtaler, underleverandøravtaler og oppdrag. 

Pågående forskningsprosjekt er blant annet:

Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer (EnCompetence)
Prosjektet har som mål å utvikle ny kunnskap og å teste ut nye forskningsverktøy som kan bidra til høyere kompetanse i planlegging og utvikling and barnehagers fysiske miljø. Prosjektet vil undersøke hvordan barn interagerer med og bruker miljøet rundt seg i lek og aktivitet, og hvordan miljøet bidrar til å fremme lek, læring, psykososial- og fysisk helse.

Moving and Learning Outside (MLO)
Et Erasmus+ prosjekt hvor fokus er å fremme barns muligheter til utelek i Europa.

Ledelse for læring
Prosjektet retter fokus mot følgende hovedspørsmål: Hvordan er barnehagenes økte ansvar for barns læring fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse på barnehagesektoren?
Oppdatert