Gå til innholdet

Hovedfunn

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i januar 2013. 3160 personer (svarprosent 48,3 %) fylte ut et spørreskjema. Utvalget av de som har svart er testet for representativitet for den aktuelle befolkningsgruppen når det gjelder alder, kjønnsfordeling, inntektsnivå og utdanningsnivå.
 
Forskerne har spurt mer enn 3000 foreldre om barnas lek i nærmiljøet, og om hvordan barn bruker naturen i sine nære omgivelser. Hvilke aktiviteter deltar ungene i? Hvem deltar? Hvilke områder bruker de mest?

Foreldreundersøkelsen fra 2013 viser at barn i Norge generelt har god tilgang til både naturområder og andre lekeområder nær hjemmet. Samtidig viser undersøkelsen at naturområdene er sjeldnere brukt enn nærmiljøet ellers.
  
Foreldrene vurderer naturkontakt som betydningsfullt for barna. De er ganske fornøyd med omfanget av barnas naturkontakt, selv om det store flertall likevel ønsker at sitt barn skulle vært noe mer ute i naturen.

De viktigste opplevde hindrene for barns bruk av natur- og grøntområder er i første rekke knyttet til tidsklemme på grunn fritidsaktiviteter og skolearbeid. I tillegg er trafikksituasjonen et viktig hinder for barns bruk av nærmiljøet. 

Å leke i skogen er en aktivitet som ganske få barn deltar i det daglige. Bruk av trampoline, sykling/skating og lek utendørs er de vanligste sommeraktivitetene.
  
Generelt deltar barna sjeldnere i uteaktiviteter om vinteren.

Undersøkelsen viser ikke tydelige forskjeller i aktivitetsmønstrene mellom kjønnene, men at gutter og jenter likevel gjør litt forskjellige ting i nærmiljøet. 

Yngre barn (6-9 åringer) leker eller oppholder seg mer i skog eller andre naturområder enn eldre barn (10-12 åringer), og de yngste deltar også oftest i turer til fots i skog og mark. 

Foreldre med lavere utdannings og inntektsnivå er mer enige i at barnet oppholder seg mye i natur- og grøntområder gjennom skole og SFO enn foreldre med høyere utdannings og inntektsnivå. Sistnevnte gruppering mener at barnets naturkontakt i større grad foregår i ferier og helger og på hytta. 

Foreldreundersøkelsen viser at barnas deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter ikke nødvendigvis går på bekostning av det å være aktiv i nærmiljøet. Derimot viser undersøkelsen at de som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter også er de minst aktive brukerne av nærmiljøet. Samtidig viser undersøkelsen at deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter følger sosiale skillelinjer, spesielt knyttet til foreldrenes utdanningsnivå.

Transportetapper, enten til fots eller på sykkel, utgjør en betydelig del av barnas naturkontakt i hverdagen. Mer enn 60 % av skolebarna går daglig til skolen. For tre av fire ligger skoleveien helt eller delvis i naturomgivelser. Her finnes mange potensielle naturopplevelser og naturerfaringer.