Gå til innholdet

Gjennomføring av prosjektet Taterkultur i barnehage og skole

taterdamenett
Tatere og barnehagen

Rammeplan for barnehagen (2006) nevner de nasjonale minoritetene i Norge. Den poengterer at det norske samfunnet i tillegg til majoritetsbefolkningen består av "det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene og minoritetene med innvandrerbakgrunn".

Taterne er en av våre nasjonale minoriteter. Planen understreker at det er "mange måter å være norsk på" og "det kulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen".

Rammeplanen pålegger barnehagen " å støtte barn ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger" og sier at: "Barns møte med ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper".

Grunnlaget for sosialt fellesskap, vennskap, videreutvikling og læring legges i tidlig barneår. Dersom foreldre lar være å sende sine barn til barnehage vil barna kunne miste verdifull læring, og kan i verste fall starte med et minus i forhold til andre barn.

Både i Norge og ellers i verden er det økning i antall barn som går i barnehage. I Norge er det nær 100 % barnehagedekning. Det finnes derimot ingen oversikt over hvor mange taterbarn som har gått, eller går i barnehage. Erfaringer fra taterprosjektet viser at mange tatere ikke velger barnehage for sine barn. Årsakene kan være flere, men de som nevnes oftest er at barnehage har lite tradisjon blant taterne og mange mødre er hjemmeværende. De siste årene virker det derimot som det har skjedd en økende interesse for barnehage og flere benytter tilbudet.

Organisering og innhold

Høgskolen samarbeider nært med Taternes Landsforening om gjennomføringen av prosjektet. Samarbeidet med minoriteten er grunnleggende for et godt prosjekt, og tilbakemeldingene fra barnehagene understreker hvor viktig det er at en tater kommer til barnehagen og formidler sin kultur. ”Det gir en annen troverdighet og forståelse for kulturen”, sier de barnehageansatte.

Prosjektene varierer i tid fra to uker til et halvt år. Det er barnehagene som definerer hvor lang tid de kan avsette. Alle følger samme modell:
  • Barn og personalet får innføring i taternes kultur og historie.
  • En tater fra Taternes Landsforening kommer flere ganger til barnehagen/skolen for å arbeide med taterkultur, fortelling, lek, sporlek, matlaging, håndarbeid, musikk og sang.
  • Besøk med pedagogisk opplegg ved Glomdalsmuseet for de barnehagene som har mulighet til å reise dit.