Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forskningsnettverket Barn og rom

"Barn og Rom" omfatter i vid forstand hele det fysiske miljøet barn vokser opp i. Dette inkluderer ulike landskap, for eksempel byen og naturen, steder, bygninger, ute- og innerom, innredning, møbler, utstyr, installasjoner og lekeapparater.

Forskningsnettverket ønsker å skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn. Det skal være et forum for kunnskapsdeling, utvikling av felles forskningsprosjekter, formidling og publisering, samt internasjonalt samarbeid med andre aktører og forskningsgrupper. 
Forskningsnettverket har en sammensetning av medlemmer fra flere ulike institusjoner og fagdisipliner som for eksempel pedagogikk, geografi, arkitektur, drama, kunstfag, fysisk fostring, psykologi, språkfag/norsk, naturfag, etikk, matematikk, biblioteksvitenskap.

Det har et spesielt fokus på barnehagens fysiske miljø og dets betydning for barn, personalet og den pedagogiske virksomheten og hvordan miljøet forstås, organiseres, skapes og endres av personalet og barn i barnehagen.

Forskningsnettverket Barn og Rom vil:


 • Generere ny forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom de fysiske omgivelser og barns hverdagsliv generelt, og barnehagens fysiske miljø og institusjonens pedagogiske virksomhet spesielt.

 • Generere kunnskap om det fysiske miljøet som er særlig relevant for barnehagens samfunnsmandat slik det er nedfelt i barnehageloven og rammeplanen.

 • Skape kunnskap av høy praktisk relevans for både arkitekter, pedagoger, offentlige myndigheter og eiere; dette forutsetter et tverrfaglig samarbeid mellom alle involverte aktører i barnehagesektoren.

 • Generere kunnskap om barns egne opplevelser, handlinger, erfaringer, læring og dannelse i forhold til deres fysiske miljø i barnehagen, og gjennom dette å ivareta et fokus på barns rett til medvirkning.

 • Generere kunnskap om personalets egne opplevelser, handlinger, erfaringer, og pedagogiske praksis i barnehagens fysiske miljø.

 • Utvikle kunnskap om hvordan bygg og landskap kan ivareta eller komme i konflikt med de ulike brukerbehovene.

 • Medvirke til en reflektert og kritisk forståelse av den samfunnsmessige produksjonen av barnehagens rom og fysiske miljø. 

 • Sørge for at relevant kunnskap om det fysiske miljøet formidles, deles og implementeres sammen med interesserte aktører.

Forskningsnettverkets virksomhet vil være:

 • Etablere et godt nasjonalt forskningsmiljø innenfor tema Barn og Rom.

 • Søke finansiering for og gjennomføre romorienterte forskningsprosjekt i et tverrfaglig fellesskap.

 • Knytte den nasjonale forskningen til internasjonale miljøer og nettverk.

 • Arrangere årlig to til tre workshops eller tematiske seminarer innenfor nettverket.

 • Arrangere og delta i nasjonale og internasjonale konferanser.

Les mer på prosjektets webside.