Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærerens rolle i en global verden - ny bok

- Tematikken om barn på flukt handler ikke om oss og dem, men om oss.

Redaktørene av "Barnehagelærerens rolle i en global verden". Fra venstre: Mirjam Dahl Bergsland, Trond Løge Hagen, Marit Heldal, Gjertud Stordal og Gry Mette D. Haugen. Ingvild Olsen Olausen var ikke til stede da bildet ble tatt.
Redaktørene av "Barnehagelærerens rolle i en global verden". Fra venstre: Mirjam Dahl Bergsland, Trond Løge Hagen, Marit Heldal, Gjertud Stordal og Gry Mette D. Haugen. Ingvild Olsen Olausen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

- For første gang i verdenshistorien er mer enn 100 millioner mennesker på flukt, forteller førstelektor Marit Heldal fra DMMH. 

- Halvparten av disse er barn og ingenting tyder på at tallet ikke vil fortsette å stige. Betydningen av kunnskap om barn og tidlig barndom er viktigere enn noen gang.

I Norge regner vi med at hvert femte barn i norske barnehager har foreldre som ikke er født i Norge. Behovet for en mer kultursensitiv og bærekraftig barnehagepraksis har blitt sterkere. 

Mikros Dounias - barnehage for barn på flukt

Sammen med medredaktørene Trond Løge Hagen, Ingvild Olsen Olausen og Gry Mette D. Haugen står Heldal bak en viktig bokutgivelse. Redaktørenes engasjement for barn på flukt har resultert i "Barnehagelæreren i en foranderlig verden - bærekraftige og kultursensitive praksiser". 

I 2017 arbeidet Heldal som frivillig i flyktningeleiren Pikpa på Lesbos. Der så hun behovet for at barna fikk en tryggere og meningsfull hverdag. Hun opprettet organisasjonen Gjengen i Ryggen og samlet midler til å opprette barnehagen Mikros Dounias. Barnehagen var unik i den forstand at den tok imot både greske barn og barn på flukt. Slik var den ikke bare et trygt og stimulerende oppholdssted for barna som bodde i flyktningeleiren, det var også en unik arena for integrering.

Flere av de ansatte på DMMH bidro med sin kompetanse i driften av Mikros Dounias. En del av boka handler om erfaringene fra de 3 årene Mikros Dounias var i drift, og barnehagens 3 faste ansatte har bidratt med praksisfortellinger.

Barnehagelærerens rolle står sentralt i boka

Forfatterne gir eksempler på hvordan barnehagelæreren kan bidra til mer kultursensitive og bærekraftige praksiser.

Boka tar blant annet for seg teoretiske og filosofiske perspektiver knyttet til betydningen av barnehagen som en viktig samfunnsinstitusjon, og barnehagelæreren som samfunnsaktør i en global verden. Den ser på naturen som en pedagogisk ressurs i bærekraftige praksiser, betydningen av kroppslig samspill i mangel av et felles verbalspråk, familieforståelse i en foranderlig verden, ledelse og mer.

I tillegg til redaktørenes egne kapitler har barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk skrevet om psykologens erfaringer fra en flyktningeleir, Andre forfatter er Geir Aaserud som har skrevet om profesjonell dømmekraft, Paal Christian Bjønnes har skrevet om digitale praksiser i barnehagen. Mirjam Dahl Bergsland og Gjertrud Stordal har skrevet om barnehage-hjem samarbeid i et mangfoldig samfunn og internasjonal erfaring som kilde til læring og utvikling mens Wenke Iversen har skrevet om Barnehagens verdigrunnlag - ledelse i en mangfoldig barnehage. Tidligere DMMH-student Ingrid Osen har et viktig kapittel som handler om å gå rett fra vitnemålsutdeling til å jobbe i Mikros Dounias

Bildene i boka er tatt av den kjente fotografen Knut Bry, som i flere år har vært engasjert i flyktningearbeidet i Hellas.

Tematikken om barn på flukt handler ikke om oss og dem, men om oss

- Bestemødrene på Lesbos, som siteres i bokas innledning, har et viktig poeng når de sier "vi er alle flyktninger", sier Heldal. 

- For meg er det sentrale budskapet i boka betydningen av "Vi". Det er 30 år siden jeg var nyutdanna barnehagelærer, og mer enn noen gang opplever jeg viktigheten av solidaritet og betydningen av fellesskapet i barnehageprofesjonen. Denne boka er et resultat av samarbeid – i Hellas og her hjemme. Det å være i samarbeid er artig og krevende, og det betyr mye å lande et produkt. Men det viktigste er jo hvordan boka blir tatt imot av de som leser den. Jeg håper den gir noe til hver enkelt.

- Kunnskap om tidlig barndom i samfunn preget av mangfold og forandring er av stor betydning, sier Heldal.

- Krig i Ukraina påvirker nasjonalt, lokalt og privat. Det krever mer av oss å stå i uro og usikkerhet. For barnehagelærere er det særlig viktig å jobbe med egen usikkerhet og uro fordi de skal være trygge voksne i møte med barn og foresatte. Jeg tenker at den gode barnehagelæreren virkelig kan bidra til en bedre verden når den gir trygghet til individer som videre skaper trygge lokalsamfunn.

Profesjonens samfunnsansvar

Heldal er opptatt av at barnehagelærerprofesjonen også har et globalt ansvar.

- En god barnehagelærer jobber utadretta hver dag i form av å være i møte med andre. Ved å reflektere over praksis sammen med resten av personalet, foresatte og med barna - og være villig til å endre praksis når det trengs.

Samfunnsansvaret vårt handler om det samme – vi må møte andre og andres virkeligheter. DMMH har visjonen "Til barns beste". Det må gjelde alle barn, også utover det lokale og nasjonale. At 50 millioner barn lever som flyktninger i dag, er noe vi på DMMH med vår visjon må forholde oss til. Det er et både et undervisningsfaglig – og et forskningsmessig anliggende. 


Barnehagelæreren i en foranderlig verden - bærekraftige og kultursensitive praksiser

Marit Heldal (red), Trond Løge Hagen (red), Ingvild Olsen Olaussen (red) og Gry Mette D. Haugen (red.)
Fagbokforlaget 2023
ISBN: 9788245037241

aabildemaritbok-copy


 
Publisert: 27.04.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter