Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Grønn DMMH

Tiltak for å redusere klimaavtrykket ved DMMH.

Grønn DMMH

Energiforbruk på DMMH

Campus i Trondheim består av bygninger fra ulike tidsperioder. De eldste bygningene er fra 1800. Hovedbygget er fra 1912 og flere bygg er av nyere dato. De eldste bygningene er fredet.

Alle bygningene på campus varmes opp ved hjelp av fjernvarme. Fjernvarme er stort sett basert på fornybare energiressurser og bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser. DMMH var tidlig ute med å erstatte fyringsolje som oppvarmingskilde, til å benytte fjernvarme. Ved valg av strømleverandør krever vi fokus på bærekraft av vår leverandør. Vå strømleverandør er sertifisert etter ISO 14001:2015 Miljø og er Miljøfyrtårn.

I tillegg til miljøbevisste leverandører på fjernvarme og strøm gjør vi en stor innsats for å holde energiforbruket nede. Våre varme- og ventilasjonsanlegg er sentralstyrt med temperatur- og ventilasjonsregulering for optimal drift. Vi har for eksempel varme- og ventilasjonsstyring som er koblet opp mot bruken av rommene. Om noen av våre kontorer eller undervisningsrom ikke benyttes en dag, reduseres temperaturen på disse rommene, for å spare energi.

I flere av bygningene jobbes det for å få på plass automatisk lys-styring. Korridorer, kontorer, undervisningsrom og fellesarealer skal helst ha lys bare når det er nødvendig. Vi monterer sensorer og astrour for optimalisering av belysning. Gamle energikrevende lysarmaturer og andre lyskilder byttes ut fortløpende til LED-belysning.  

Det er utfordrende med energisparing i gamle bygninger som er fredet. Vi har en god dialog med byantikvaren i Trondheim for å finne løsninger som ivaretar det gamle, i kombinasjon med oppgraderinger som sparer energi og gir bedre inneklima.

Transport og reiser

DMMH ligger sentralt i Trondheim med gode bussforbindelser, bare noen få meter fra nærmeste busstopp. Vi oppfordrer våre studenter og ansatte til å bruke kollektivtrafikk, sykle eller gå. Vi har lagt til rette for å kunne bruke sykkel ved bygging av sykkelparkeringsplasser under tak, med mulighet for å låse fast sykkelen og med overvåking. Vi har garderober og dusjanlegg som kan benyttes av de som ønsker det. Ansatte som skal på praksisbesøk og på eksterne møter i byen kan fritt låne el-sykkel av høyskolen.  DMMH har siden 2016 blitt karakterisert som en sykkelvennlig arbeidsplass av Miljøpakken.

DMMH har begrenset med parkeringskapasitet og i takt med at vi blir flere ansatte, vil vi vurdere å innføre parkeringsavgift for i enda større grad å stimulere til å reise uten bruk av egen bil.

DMMH har investert i teknisk utstyr og programvarer for digitale møter, konferanser og undervisning. Pandemiperioden har gitt oss erfaringer som gir videre muligheter til å tenke nytt og samtidig kunne redusere reiseomfanget.

Også etter pandemien, når vi er tilbake i en normalsituasjon, vil mange av reisene som før ble gjennomført med fly, kunne erstattes med digitale møter. Vi vil innføre en reisepolicy for ansatte som kan bidra til ytterligere reduksjon av flyreiser. DMMH bør bli en pådriver for å videreføre digitale møter og konferanser med sine samarbeidspartnere, fremfor at ansatte må gjennomføre flyreiser.

Retningslinjer for reiser ved DMMH (1. mars 2022) (pdf)

Vedlikehold av bygninger

Med mange bygninger fra ulike tidsepoker, er det stadig vekk behov for ulike typer av vedlikeholdsarbeid. Godt vedlikeholdte bygninger og valg av klimavennlige materialer bidrar til å redusere klimagassutslippene.

Flere av bygningene på campus i Trondheim har verneklasse. Dette setter høye krav til materialvalg og et godt vedlikehold.

Fra 2024 flytter DMMH sin barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse i Kristiansund, inn i nye lokaler i sentrum av byen. DMMH er stolt av å ha inngått en leieavtale der bærekraft har stått og står i fokus, under hele prosessen fra planlegging, bygging og til drift av lokalene.    

Renhold

Renholdsavdelingen ved DMMH benytter minimalt av kjemikalier ved rengjøring. Rengjøring av gulv, bord og andre overflater gjøres ved bruk av effektive mopper og microkluter i kombinasjon med vann. Gulvflater tilsettes voks noen ganger i året for å få enkelt og effektivt renhold.  De renholdsproduktene som benyttes til desinfisering, sanitær, glass, tøy og oppvask er svanemerket. Svanemerkede produkter gir oss som forbruker en trygghet om at vi velger de beste miljøproduktene som finnes på markedet. Emballasjen til rengjøringsproduktene er resirkulerbar og flere av produktene bruker også gjenvunnet materiale i emballasjen. 

Renholdsavdelingen fokuserer på kildesortering. Minst mulig avfall skal gå til restavfall, slik at så mye som mulig av papp og papir samles for gjenvinning. Vi har stort fokus på å holde et lavt forbruk av ulike produkter, slik at avfallsmengden skal bli minst mulig. Spesialavfall som lysrør, lyspærer, batterier, elektronikk leveres inn på gjenvinningsstasjoner som behandler slike produkter på best mulig måte for miljøet.

 

Avfall

Kildesortering, gjenvinning og redusert avfallsmengde er et viktig område innen bærekraft. DMMH har avtale på avfallshåndtering, der vi årlig vurderer omfanget av kildesortering. I de ulike bygningene er det utplassert miljøstasjoner der avfall kan sorteres. DMMH har et rom for mottak av spesialavfall som batterier, elektronikk, lysrør etc. Produktene returneres for gjenvinning.

Ved innredning av undervisningsrom og kontorer gjenbrukes gammelt utstyr så langt det er mulig. IT-utstyr oppgraderes og holdes vedlike for lengst mulig levetid.  Driftspersonalet fokuserer på lønnsomme og miljøvennlige alternativer. I 2021 ble det i samarbeid med SIT innredet et flott og stort studentsosialt rom med møbler som hovedsakelig ble gitt bort, eller kjøpt på bruktmarkedet.

Markedsføringen av studier ved DMMH skjer i større og større grad ved digitale løsninger. Trykte utgaver brukes i mindre grad.

Undervisning

For alle
Det er sådd en villblomsteng i parken.

Naturfagseksjonen

  • Vi er mye ute på tur i naturen i forskjellige naturtyper (skog, fjæra, kulturlandskap) der vi oppdager naturen sammen med studentene, så at de kan gjøre det samme med barna i barnehagen
  • På tur legger vi merke på det biologiske mangfoldet, og undrer oss over forskjellige tilpasninger i naturen. Vi tar opp tema som evolusjon og begreper som økologisk nisje, som vil bidra til både undring, oppdage mangfold i naturen og lære å forstå sammenhengene i naturen.
  • Når vi er på tur fokuserer vi også en del på sporløs ferdsel og vi har søppelaksjoner både på stranda og i nærmiljøet med tredjeårstudentene.
  • Vi sanker bær og sopp, dyrker poteter og fisker
  • I alle klassene beregner vi det økologiske fotavtrykket med forskjellige metoder, og vi ser på hvordan endringer i livsstilen vår påvirker CO2 utslippene våre.

Fordypningen 3 KUBB, ( Kreativitet, undring og bærekraft i barnehage) 

  • Gjennom studieåret vil studentene møte temaene undring, kreativitet og bærekraft knyttet sammen av fagene naturfag, matematikk, kunst og håndverk og pedagogikk. Dette er en praktisk fordypning, hvor mye av undervisningen er orientert rundt utforskende og kreative aktiviteter i fordypningsfagene. Her har gjenbruk en stor plass, men også andre tema som belyser FNs bærekraftsmål. Studentene møter bærekraft gjennom alle fagene i fordypningen. For eksempel har vi undervisning om de forskjellige energikilder og deres påvirkning på økosystemer. De lager resirkulert papir, insekthotell og egne leker.

Fordypningen  Barnehager i internasjonale perspektiver

  • I denne fordypningsenheten jobber vi mye med bærekraft og bærekraftsmålene. Gjennom å etablere et sosialt entreprenørskapsprosjekt sammen med internasjonale studenter på DMMH, får studentene praktisert internasjonalt samarbeid og interkulturell kommunikasjon.
  • Gjennom samarbeid med studentene som tar tilsvarende emne i en afrikansk kontekst og virtuell utveksling vil en få utvidede perspektiver på temaene en jobber med. 

Publisert: 27.04.2023 14:11
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter