Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kompetente ansatte er uunnværlige for å sikre kvalitet i barnehagetilbudet

Debatt: Den lave interessen for barnehagelærerutdanning er ikke bare en utfordring; det er en nasjonal krise i emning. 
Prorektor Kris Kalkmann, leder for PS DMMH Ole-Martin Waag Strømsvik og høgskolelektor Paal Eckhoff Salvesen stiller viktige spørsmål om rekruttering til barnehagelæreryrke. Denne kronikken var først publisert i Utdanningsnytt, fredag 8. september 2023.

Ved Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH) støtter vi Norges ambisiøse strategi for barnehagesektoren, «Barnehagen for en ny tid», som fremstår som en veiviser for utviklingen av det nasjonalt barnehagetilbud fram til 2030. Denne visjonære tilnærmingen er forankret i regjeringens kompetansestrategi Kompetanse for fremtidens barnehage, som skal styre rekruttering og kompetanseutvikling fra 2023 til 2025. Imidlertid er det en uoverkommelig hindring i veien: Hvordan kan vi realisere disse ambisiøse målene hvis vi ikke har en tilstrekkelig bemanning av kvalifiserte barnehagelærere?

For å sikre kvalitet i barnehagetilbudet, er kompetente ansatte uunnværlige. Regjeringen har satt et klart mål: Minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være kvalifiserte barnehagelærere, med en økning i andelen fagarbeidere til 25 prosent. Men den nåværende situasjonen viser en ubehagelig sannhet; barnehagelærere utgjør i dag bare 44 prosent av grunnbemanningen.

Kritisk mangel på støtte til rekruttering

Til tross for et åpenbart behov for flere ansatte, står barnehagesektoren overfor en alvorlig utfordring: Det blir stadig færre søkere til barnehagelærerutdanningen. Nylig ble det arrangert en politisk debatt ved NTNU om hvordan man kan øke antallet søkere til lærerutdanningen, der barnehagelærerutdanning også var representert. Det fremsto imidlertid klart at politikerne primært var opptatt av rekruttering til lærerutdanning for skoler, og i mindre grad til barnehagelærerutdanning.

Dette vedvarende politiske fokuset truer grunnlaget for regjeringens strategi for barnehagesektoren. Mangelen på kvalifiserte barnehagelærere kan svekke standarden på barnehagetilbudet. I verste fall kan den fortsatte mangelen på støtte for rekruttering til barnehagelærerutdanning undergrave de nasjonale målene om inkludering, samarbeid og mangfold.

Lav interesse for barnehagelærerutdanning er ikke bare en utfordring; det er en nasjonal krise i emning. Barnehagen er mer enn bare et sted der barn blir passet på; den er en arena for tidlig læring, sosialiseringsprosesser, og et første steg mot inkludering i samfunnet. Uten kvalifiserte barnehagelærere er det en reell risiko for at disse viktige oppgavene blir forsømt.

Ingen barnehagestrategi ville være komplett uten en diskusjon om mangfold og inkludering. Med økende etnisk og kulturell diversitet i Norge er det viktigere enn noensinne at barnehagene har en bemanning som kan håndtere denne kompleksiteten. Dette er ikke bare viktig for barna, men også for samfunnet som helhet. Barnehagen er en av de første institusjonene der barn lærer om fellesskap, respekt og toleranse.

Ledelse og organisatorisk struktur

Ledelse i barnehagene er en annen kritisk faktor for suksess. En sterk ledelse kan koordinere et effektivt og inkluderende miljø som gagner både barn og ansatte. Dette blir spesielt viktig i områder med spesielle utfordringer knyttet til integrering, språk og levekår. En kompetent ledelse kan identifisere behov for spesialisert støtte og ressurser, og jobbe aktivt for å tilrettelegge for dette. Dette inkluderer også å bygge broer til lokale samfunnsressurser og organisasjoner for å utnytte det brede spekteret av talenter og kompetanse tilgjengelig. I tillegg gir effektiv ledelse stabilitet og retning, som er avgjørende for å opprettholde høy kvalitet i pedagogisk praksis og i arbeidet med barnas utvikling og trivsel.

Et annet aspekt som sjelden blir diskutert, men som har direkte innvirkning på rekrutteringstallene, er medias rolle i å forme den offentlige meningen om barnehagelæreryrket. Vi lever i en tid der negative nyheter får større plass i nyhetsbildet enn positive. Media fokuserer ofte på enkelthendelser som avvik og problemer i barnehagesektoren, uten å gi et balansert bilde. Dette har ført til at yrket har fått et dårlig rykte som «enkelt» og «mindre viktig» sammenlignet med andre pedagogiske yrker.

Hvor er fortellingene som belyser den betydningsfulle rollen barnehagelærere spiller i barns utvikling? Hvor er de inspirerende historiene om barnehagelærere som virkelig har gjort en forskjell i et barns liv? Medias narrativ er avgjørende, fordi det former ikke bare samfunnets oppfatninger, men også potensielle studenters valg.

Å være stolt som barnehagelærer

Ansatte og studenter ved DMMH står samlet når vi roper at det er på tide at vi endrer dette narrativet. Barnehagelæreryrket er et av de viktigste yrkene i samfunnet. Det krever en unik kombinasjon av faglig kompetanse, emosjonell intelligens og lederevner. Det er på tide at dette yrket får den anerkjennelsen det fortjener. Barnehagelærere er ikke bare "barnepassere"; de er pedagoger, de er rollemodeller, og ja, de er ledere. For å understreke dette bør media, utdanningsinstitusjoner og politikere jobbe sammen for å fremme de gode historiene og suksessene i barnehagelæreryrket. Dette vil ikke bare bidra til å øke yrkets status, men det vil også spille en kritisk rolle i rekruttering av fremtidige generasjoner av kvalifiserte barnehagelærere. Slik kan vi sørge for at barnehagelæreryrket blir sett på som en attraktiv, verdifull og belønnende karrierevei.

Barnehagelærerne er hverdagshelter som gir barn en trygg havn i en uforutsigbar verden. De er de stille heltene som fortjener vår anerkjennelse og støtte. En god barnehagelærer kan bringe et lyspunkt i et barns dag, tilby en hjelpende hånd i oppdragelsen for en stresset forelder, og være et anker i et lokalsamfunn. De bidrar ikke bare til barnas velvære, men også til deres familier og bredere samfunn. Det er denne helhetlige positive innvirkningen som må løftes frem for å gi yrket den statusen det fortjener.

Konklusjon

Norges mål for barnehagesektoren kan ikke oppnås uten en dedikert innsats for å rekruttere kvalifiserte barnehagelærere. Det første skrittet er å endre det rådende offentlige bildet og skape en mer positiv, samt realistisk, forståelse av hva det innebærer å være barnehagelærer i dag. Dette er et arbeid der barnehagelærerutdanninger som DMMH spiller en nøkkelrolle. Vi må hjelpe politikere å få frem en anerkjennelse og verdsettelse av den komplekse og avgjørende rollen barnehagelærere har i våre barns liv og i samfunnet generelt.

Tiden er inne for at alle – fra regjeringen og medier til hver enkelt innbygger – engasjerer seg i  denne essensielle oppgaven. Derfor inviterer vi politikere til å besøke DMMHs campus for en åpen og grundig diskusjon om hvordan vi best kan styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdanning, og ikke bare til lærerutdanning for skoler. Dette er en invitasjon til å prioritere fremtiden for våre yngste borgere og det samfunnet de vil vokse opp i.
Publisert: 11.09.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter