Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Koronaviruset: Oppdaterte råd og retningslinjer

Her finner du oppdatert informasjon for DMMH i forbindelse med koronaviruset. Denne siden oppdateres fortløpende.

Ta vare på hverandre!
Smittevernsveileder for DMMH Informasjonsmateriell om korona

Sist oppdatert: 19.02.2021.

Overordnet policy

DMMH ønsker å bidra til at spredning av viruset begrenses og forsinkes. Samtidig forsøker vi å legge til rette normal studie- og arbeidshverdag for våre ansatte og studenter.

Nye tiltak gjeldende for campus Trondheim for å hindre spredning av det muterte koronaviruset.

Med bakgrunn i endringer i lokale smittevernsbestemmelser er campus i Trondheim gjenåpnet for studenter og noe av undervisningen kan igjen gjennomføres fysisk.

Koronatest kan bestilles elektronisk via hjemmesiden til Trondheim kommune
 

For studenter

Praksis

Praksis vil bli gjennomført som planlagt.

Fravær i praksis våren 2021

Praksis er en viktig del av barnehagelærerstudiet, og forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsetter omfanget til minst 100 dager.

I midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19, gis utdanningsinstitusjonene fullmakt til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer. Så langt det er forsvarlig skal det legges til rette for at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser.

I forbindelse med praksis våren 2021 har ledelsen ved DMMH besluttet at studenter kan få godkjent inntil 20% fravær fra praksis. Fraværet dokumenteres ved egenmelding som legges ved sluttvurderingen. En forutsetning for å gå godkjent fraværet er at studenten får gjennomført alle oppgaver, og oppnår læringsutbyttene for praksis.

Ved eventuelt fravær over 20 % vurderer praksiskontoret sammen med student, praksislærer og praksisveileder om studenten skal ha restpraksis eller om hele praksisperioden må tas på nytt. Utsettelse av praksis kan medføre forsinkelse i studiet.

Tilstedeværelse på undervisning

Tilstedeværelsesreglementet om obligatorisk oppmøte gjelder ikke for studieåret 2020/2021.

Tilgang til campus

Campus er åpent for studenter. Smittevernreglene må følges og alle må forholde seg til de oppslag og instrukser som blir gitt.

Hvilken undervisning som blir fysisk vil være avhengig av læringsutbytte som skal oppnås. Det er viktig å delta enten det er digital eller fysisk undervisning. For at utbytte skal bli best mulig, både for deg selv og dine medstudenter, er det svært viktig at alle møter opp til fysisk undervisning så fremt det er mulig. Dette gjelder for alle studieprogram, inklusive deltid og samlingsbaserte emner (master, etter og videreutdanning), i Trondheim og Kristiansund. 

DMMH legger stor vekt på å ha gode smitteverntiltak og rutiner. Vi ønsker alle å unngå smitte og gjøre det vi kan for at campus kan holdes åpen for ansatte og studenter. Ingen smitte har skjedd på campus og det skal vi sammen sørge for skal fortsette. Det understrekes at dersom det er vanskelig å holde minst en meters avstand skal munnbind brukes. Dere anbefales alltid å ta munnbind med til campus og til fysisk undervisning. 

Vi setter ikke en dato for hvor lenge disse bestemmelsene skal vare, da vi håper vi kan holde på disse ut semesteret. Samtidig må vi selvsagt være forberedt på at nasjonale og lokale tiltak kan føre til at vi midlertidig må tilbake til heldigital undervisning og i verste fall stenge campus for en periode. 

 

Eksamen

For studieåret 2020/21 gjelder følgende:
Alle skoleeksamener skal erstattes med hjemmeeksamener av lik varighet (WISEflow)
Alle muntlig eksamener gjennomføres digitalt (WISEflow + Zoom).
Praktiske eksamener gjennomføres uten barn til stede/som publikum.

Masteroppgaven

Muntlig høring for de som leverer studieåret 2020/21 vil gjennomføres digitalt ved at sensorer og kandidat bruker Zoom.

Syk på eksamen eller praktiske/muntlige arbeidskrav høsten 2020 (inkl. ny/utsatt)

For å få gyldig fravær (pga. sykdom) på eksamen eller praktiske/muntlige arbeidskrav vil vi studieåret 2020/21 godkjenne egenmeldinger fra studentene. Egenmelding leveres ved å fylle ut skjema senest 3 virkedager etter eksamensstart eller senest 3 virkedager etter at arbeidskravet skulle vært gjennomført.

Mer informasjon og egenmeldingsskjema

Utveksling våren 2021

DMMH avlyser all utveksling utenfor Europa i vårsemesteret 2021.

Utveksling for bachelorstudenter avlyses høsten 2020. Studentene tilbys en 30 studiepoengs fordypning med opplegg inspirert av digital mobilitet. Studentene dette gjelder får tilsendt utfyllende informasjon. Internasjonalt kontor informerer de involverte samarbeidspartnerne.

Utveksling på masternivå innebærer ikke praksis og planlegges derfor gjennomført som normalt. Dersom vi får beskjed om at mottakerinstitusjon ikke kan ta imot DMMH-studentene, vi de kunne fortsette studiene på DMMH i høstsemesteret. 

Bibliotek 

Biblioteket er stengt fra 10. til 21. februar.

Det åpnes stadig for nye tilganger til digitale ressurser. Ellers viser vi til våre vanlige sider for tilgang til databaser og nettressurser.

Følg oss på Facebook for å få med deg de aller nyeste oppdateringene!

https://www.facebook.com/dmmhbib/

Nasjonalbiblioteket har åpnet tilgang til alt sitt digitale innhold (også pensumbøker).

Kontakt beredskapsgruppa

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Gruppen møtes hver uke.
Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no.

For ansatte: 

Med bakgrunn i Trondheim kommunes nye retningslinjer fra 17. februar, gjelder følgende for ansatte ved DMMH:  

 • Ansatte anbefales å benytte hjemmekontor hvor det er mulig og hensiktsmessig for arbeidets art
 • Alle fasiliteter på campus (i Trondheim og Kristiansund) er åpne 
 • Hvor det er nødvendig for å sikre læringsutbytte kan undervisingen gjøres fysisk, men omfanget av fysisk undervisning skal maksimalt tilsvare "plan A"
  o Dette gjelder heltid, deltid og alle samlingsbaserte etter og videreutdanninger samt master

 • Munnbind skal benyttes i situasjoner hvor det kan være vanskelig å holde minst 1 meters avstand.
 

For våre deltidsstudenter både Trondheim og Kristiansund blir all undervisning digitalisert ut februar.

Praksis gjennomføres som planlag:
  

For øvrig gjelder følgende retningslinjer

 • Smitteverntiltakene må ivaretas av den enkelte, både på kontoret og i fellesarealer: Håndhygiene og minst 1 meters avstand.

 • Ved sykdom eller symptomer på luftveissykdom skal man ikke oppsøke arbeidsplassen.

 • Ansatte i risikogrupper må utvise særlig forsiktighet.

 • Dersom ansatte kan gjøre jobben hjemme så bør man ha hjemmekontor. Møter bør primært gjennomføres digitalt.

 • Varslingsrutinene for fravær fra campus følges på vanlig måte. Bruk av hjemmekontor varsles til fravar@dmmh.no med kopi til personalleder.

 • De som må reise kollektivt bør bruke munnbind og unngå å reise i rushtida 07:00-09:00 og 15:00-17:00 om mulig.

 • Ansatte oppfordres til å redusere arbeidsreiser til det som er helt nødvendig.

 • Det er satt ut håndsprit som anbefales brukt når man har benyttet eksempelvis kopimaskiner, kaffemaskiner og kjøkkenutstyr. Renholdsavdelingen prioriterer renhold av flater som berøres av flere.

 • Ved samling til lunsj må en opprettholde god avstand mellom plassene. Lunsjen må utsettes eller tas en annen plass, dersom ikke god avstand mellom hver enkelt kan opprettholdes.

 • Standarden for møteavvikling er inntil videre bruk av digitale plattformer. Fysiske møter kan gjennomføres når forholdene ligger til rette for det, samtidig som smitteverntiltakene følges.

 • Det understrekes at i all aktivitet hvor det kan være vanskelig å opprettholde minst 1 meters avstand så skal det brukes munnbind. 

Se følgende smittevernsmal for mer detaljert informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/


Undervisning og møter

På intranett finner man et valg øverst som heter Digital undervisning. Her finner du informasjon og tips til arbeidet med å gjennomføre undervisning og møter digitalt.

Arrangement

Det er besluttet å avlyse alle større sosiale arrangement i DMMHs regi. Dette gjelder også større arrangement/møter i regi av studentorganisasjonene. Mindre arrangement som kan gjennomføres innenfor de gjeldende retningslinjer for smittevern går som planlagt.

Bruk av Zoom

Studenter kan logge på Zoom med FEIDE. Studenter kan starte møter fra nettsiden eller logge inn fra zoom ved å trykke på «sign in with SSO», her må man taste dmmh og gå videre. Da kommer man til FEIDE-innlogging igjen.

Kontakt beredskapsgruppa

Beredskapsgruppen ved DMMH ledes av rektor. Gruppen møtes hver uke. Henvendelser som gjelder koronasituasjonen kan sendes til beredskap@dmmh.no.

Informasjonskanaler

Informasjon til ansatte vil bli sendt ut på e-post.
Informasjon til studenter vil bli lagt på itslearning-rommet Glassgården.
I tillegg vil informasjonen oppdateres på denne siden.

Nyttige sider

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Utenriksdepartementet
Publisert: 08.02.2021
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter