Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Med studenttilfredshet og kvalitet i fokus

Den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret viste våren 2023 en nedgang i studenttilfredsheten ved høyskolen. Undersøkelsen gjør det mulig å se resultatene for det enkelte studiested og studieprogram, og man kan også sammenligne resultatene mellom de ulike studieprogrammene.

oppdal2 oppdal3 

Tiltak

DMMH har gjort en rekke tiltak både på kort og lang sikt for å  snu denne utviklingen. Allerede i forkant av undersøkelsen hadde DMMH startet arbeidet med «timeplanprosjektet», et prosjekt som har til hensikt å ferdigstille timeplanen vesentlig tidligere og for hele året.  Dette vil gi en bedre oversikt og økt forutsigbarhet både for studenter og ansatte.

I tillegg er det såkalte «arbeidskravprosjektet» allerede i gang. Studentene har tidligere opplevde at mange arbeidskrav har hatt innleveringsfrister omtrent samtidig, noe som har ført til stor arbeidsbelastning i perioder. En arbeidsgruppe har sett på arbeidsmengden og tidspunkt for arbeidskrav og flere endringer er iverksatt. Blant annet er antall arbeidskrav redusert og det enkelte emnets årshjul er omorganisert. Det er også gjort endringer som gjelder innholdet i de ulike arbeidskravene.

Læringsmiljøutvalget (LMU) ved DMMH har også hatt fokus på studentmedvirkning og kvalitet. Studentene er representert i LMU og sammen har gruppa jobbet fram en handlingsplan bl.a. med utgangspunkt i resultatene fra en annen stor studentundersøkelse, SHOT-undersøkelsen. Satsingsområdene har vært de 5 områdene alkoholbruk, arbeidsmengde, struktur, medvirkning og studentengasjement og psykisk helse. Disse områdene har preget mye av arbeidet i utvalget hele studieåret 2022/23.

Dialog med studentene

DMMH har tett kontakt med studentene, blant annet gjennom møter med tillitsvalgte, referansestudenter, Studentparlamentet og andre studentorganisasjoner. Med bakgrunn i resultatene fra Studiebarometeret våren 2023 ble det avholdt to paneldebatten der studenttilfredshet og studentmedvirkning var på agendaen.

Første paneldebatt fant sted på Oppdal i april i forbindelse med et seminar for alle ansatte ved høyskolen. Tema for seminaret var DMMHs møte med studenten og både studenter og ansatte var representert i panelet. Det ble også avholdt en paneldebatt for alle studenter og ansatte på Campus i Trondheim senere i april med representanter fra ledelsen og undervisningspersonalet i panelet. Aktuelle tema som ble berørt i begge debattene var undervisning av høy kvalitet, obligatorisk tilstedeværelse, samt timeplanprosjektet og arbeidskravprosjektet med de gevinster disse to prosjektene vil føre med seg.

Noen av innspillene som kom fram under debatten var relativt enkle å løse, som ønsket om et mer tilrettelagt ammerom. Andre ønsker og behov var det mer omfattende å imøtekomme. Det jobbes videre med å synliggjøre medvirkning og studentaktiviteten gjennom referansegrupper, tillitsvalgte, studentassistenter, råd og utvalg hvor studenter skal være representert, Studentparlament, linjeforening, idrettslag mm. De aktive studentene erfarer å bli hørt, men utfordringen ligger i å få flere studenter på banen/til å engasjere seg. DMMHs målsetting er å ha en god toveis-kommunikasjon mellom studenter og høgskole for å øke studenttilfredsheten og studiekvaliteten både på kortere og lengre sikt.

Publisert: 25.08.2023 13:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter