Gå til innholdet

Nye fagbøker ved Høgskolebiblioteket, april 2018, del 1

Barnevern / sosiale problemer

Filosofi / religionsfilosofi

Syse, Henrik: Noe å tro på; en filosofs tanker om tro i vår tid.-2.utg.- Oslo, Cappelen Damm 2016 Plass: 234.2 S

Forskning / metode

Kleven, Thor Arnfinn: Innføring i pedagogisk forskningsmetode; en hjelp til kritisk tolkning og vurdering.- 3.utg.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 370.72 K

Macblain, Sean: Learning theories for early years practice.- London, Sage 2018 Plass: q 370.72 M

Aabro, Christian: Koncepter i pædagogisk arbejde.- København, Hans Reitzels forlag 2016 Plass: 370.72 Aa

Historie / norsk kultur

Kunst

Bild, konst och medier för yngre barn; kulturella redskap och pedagogiska perspektiv / redaktör: Marie Bendroth Karlsson.- Lund, Studentlitteratur 2014 Plass: 704.05 B

Winsnes, Magnhild: Hysj.- Oslo, Aschehoug 2017 Plass: 741.59 W

Medier / film / mediedesign

Evensen, Jon Petter: Se! Lærebok i visuell journalistikk / …og Anne Hege Simonsen.- 2.utg.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 Plass: 070.49 E

Monaco, James: How to read a film; movies, media and beyond.-fourth edition.- Oxford, University Press 2009 Plass: 791.43 M

Natur og miljø

Grønn omstilling; norske veivalg / Håvard Haarstad og Grete Rusten (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 363.7 G

Oppvekst

Barns mediehverdag / Bjørg Marit Nyjordet (red.).- Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 Plass: 302.234 B

Young children as active citizens; principles, politics and pedagogies / edited by Glenda Mac Naughton et al.- Cambridge, Cambridge Scholars Publishing 2008 Plass: 305.23 Y

Organisasjon og ledelse

Selvledelse; teori, forskning og praksis / Lars Glasø og Geir Thompson (red).- Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 658.4 S

Stokkeland, Harald: Lederskap – 31 nøkler; fra begrep til grep.- 2 utg.- /…, Gerd Engelsrud og Tor Høst.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 658.4 S

Pedagogikk / barnehage / lek /spes- / migrasjons-

Bergsland, Mirjam Dahl: Barnehagens møte med minoritetsforeldre; en kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger.- Trondheim, NTNU 2018 (Doktoravhandling, 2018:55) Plass: 371.97 B

Bjørgen, Kathrine: Bevegelsesglede i barnehagen; en kvalitativ studie av 3-5 åringers trivsel, involvering og fysisk aktivitet i barnehagens ulike utemiljø.- Trondheim, NTNU 2017 (Doktoravhandling, 2017:26) Plass: 372.23 B

Brendeland, Trude Anette: Lekelyst; med rom for innelek.- Oslo, Pedagogisk Forum 2018 Plass: 155.418 B

Flekulturelt verksted; ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold / Stein Laugerud (red.).- Kristiansand, Portal akademisk 2015 Plass: 371.97 F

Fønnebø, Bente: Barnehagens rammeplan i praksis; ledelse, omsorg og kompleksitet /…og Unni Jernberg.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2018 Plass: 371,21 F

Kaland, Nils: Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv; hva vet vi om voksne og eldre med en autismespekterdiagnose?.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 155.454 K

Kjær, Alice: Barn og estetisk praksis; sanser, væren og læring.- Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 Plass: 372.23 K

Kulturelt og etnisk elevmangfold I skolen / Bente Bolme Moen (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2014 Plass: 371.97 K

Leadership for learning; the new challenge in early childhood education and care / edited by Per Tore Granrusten, Kjell-Åge Gotvassli, Ole Fredrik Lillemyr & Kari Hoås Moen.- Charlotte, NC, Information Age Publishing 2018 Plass: 372.2 L

Murray, Jane: Building knowledge in early childhood education; young children are researchers.- London, Routledge 2017 Plass: 372.23 M

Sönnerås, Karin: programmering i förskolan; utveckla digital kompetens.- Stockholm, Gothia fortbildning 2017 Plass: 371.334 S

Utvikling, lek og læring i barnehagen; forskning og praksis / Vibeke Glaser, Ingunn Størksen, May Britt Drugli (red.).- 2.utg.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 372.2 U

Veier til språk; i barnehagen / Sonja Kibsgaard (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 371.97 V (antologi m/mange DMMH-forfattere)

Psykologi / psykiatri / terapi

Oppdatert