Gå til innholdet

Nye fagbøker ved høgskolebiblioteket (august)

Nye fagbøker august 2018

Filosofi / etikk

Amundsen, Hilde Merete: Barns undring gjennom fortolkning og levd kropp; hermeneutiske og fenomenologiske hendelser i barnehagen.- Trondheim, NTNU 2018 (Doktoravhandlinger ved NTNU, 2018:110) Plass: 107 A

Profesjonsetikk; velferdsarbeid for og med mennesker / Katrin Hjort (red.).- Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 174.2 P

Forskning / bibliotekfaglig / samfunnsvitenskapelig /

Høyere utdanning

Veiledning i høyere utdanning; en vitenskapelig antologi / Sidsel Tveiten og Anita Iversen (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 378.19 V

Kunst og håndverk

Boka om kunst og håndverk i barnehagen / Nina Scott Frisch; Mari-Ann Letnes; Jørgen Moe.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 372.5 B

Furness, Karin: Å skape gjennom forming; tema og prosjektarbeid i barnehagen.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 372.5 F

Matematikk

Norsk / multimodalitet

101 litteraturdidaktiske grep; om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa / Kåre Kverndokken (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 (LNU-serien) Plass: 807.1 H

Multimodalitet i skole- og fritidstekstar / Magne Rogne; Lars Rune Waage (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 371.334 M

Språk i skolen; grammatikk, retorikk, didaktikk / Ingvild Brügger Budal (red.)- Bergen, Fagbokforlaget 2018 (LNU-serien) Plass: 372.6 S

Pedagogikk / barnehage / spes.- /mobbing

Barnehagens yngste barn; perspektiver på omsorg, læring og lek / Ingrid Pramling Samuelsson, Agneta Jonsson (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 372.231 B

Barnehagepedagogiske linjeskift / Tove Lafton & Ann Merete Otterstad (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 372.2 B

Befring, Edvard: De pedagogiske kvalitetene; løfterike muligheter for barn og unge.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 370.1 B

Bølgan, Nina Bauer: Digital praksis i barnehagen; nysgjerrig, eksperimentell og skapende.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 371.334 B

Didaktikhåndbogen; teorier og temaer / Per Fibæk Laursen og Hans Jørgen Kristensen.- København, Hans Reitzels forlag 2017 Plass: 371.3 D

Eriksen, Ingunn Marie: Elevenes psykososiale miljø; gode strategier, harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet /…og Selma Therese Lyng.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 370.158 E

Hermansen, Hege: Kunnskapsarbeid i lærerprofesjonen.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 370.1 H

Jeg er lærer! Reflektert, analytisk, kompetent / Kirsten E. Thorsen og Hanne Christensen (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 371.1 J

Keiding, Tina Bering: Systemteori og didaktik /… og Ane Qvortrup.-København, Hans Reitzels forlag 2014 Plass: 371.3 K

Korczak, Janusz, Hvordan elske et barn.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 370.1 K

Livsmestring og livsglede i barnehagen / Ingunn Størksen (red.).- Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 Plass: 372.2 L

Stemmer i mobbesaker; resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet / Janne Støen et al (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 371.5 S

Sælebakke, Anne: livsmestring i skolen; et relasjonelt perspektiv.- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 Plass: 370.153 S

Den viktige begynneropplæringen; en forskningsbasert tilnærming / Kirsten Palm og Eva Michaelsen (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 372.233 V

Williams, Katharine Cecilia: Hørselstap; stress og mestring.- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 Plass: 362.42 W

Religion

Global kristendom; en samtidshistorie / Vibjørn Horsfjord et al.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 270.83 G

Ishaq, Bushra: Tro på tvers; kristne og muslimske refleksjoner / Bushra Ishaq; Sunniva Gylver.- Oslo, Vårt Land forlag 2018 Plass: 291 I

Samfunnsfag / organisasjon og ledelse / juss

Oppdatert