Gå til innholdet

Nye fagbøker ved Høgskolebiblioteket februar 2018, del 1

Barndom/barnevern

Barneomsorg på norsk; I samspill og spenning mellom hjem og stat / Ingunn Stubsrød og Svein Tuastad (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 362.7 B

Grumløse, Sine Penthin: Den gode barndom.- København, Hans Reitzels forlag 2017 Plass: 305.2309 G

Salole, Lill: Identitet og tilhørighet; om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst.- 2. utg.- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 Plass: 303.482 S

Barnelitteratur/språkutvikling

Birkeland, Tone: Norsk barnelitteraturhistorie /…, Gunvor Risa og Karin Beate Vold.-3. utg.- Oslo, Samlaget 2018 Plass: 028.5 B

Bygga broar och öppna dörrar; att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola / Karin Jönsson (red.).-2.uppl.- Stockholm, Liber 2016 Plass: 372.6 B

Den nordiske børnebog / Anette Øster (red.).- København, Høst & Søn 2016 Plass: 028.5 N

May, Trine: Ben i alle retninger ; om den moderne børne- og ungdomslitteratur.- København, Høst & Søn 2017 Plass: 028.5 M

Solstad, Trine: Lesepraksiser i barnehagen; inn i litteraturen på mange måter.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 028.5 S

Forskning/intervju

Interview med børn /redigeret af Jan Kampmann, Kim Rasmussen og Hanne Warming.- København, Hans Reitzels forlag 2017 Plass: 155.28 I

Mottelson, Martha: Undersøgelser; videnskabsteori og metode i pædagogiske studier /…og Lars Jakob Muschinsky.- København, Hans Reitzels forlag 2017 Plass: 300.72 M

Historie/politisk-

Et uønsket folk; utviklingen av en «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av norske rom 1915-1956 / Jan Alexandet Svoboda Brustad et al.- Oslo, Cappelen Damm 2017 Plass: 305.891 U

Musikk

Jederlund, Ulf: Musik och språk – ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande.- Stockholm, Liber 2011 Plass: 780.14 J

Pedagogikk/filosofi/spesial-/barnehage-/utdanning

Bodin, Anna Tebelius: Vad varje pedagog bör veta; om hjärnan, inlärning och motivation.-s.l., Hjärna Utbldning 2017 Plass: 153.8 B

Bruce, Tina: Early childhood education.- 5th ed.- London, Hodder Education 2015 Plass: 372.2 B

Drugli, May Britt: Gode rutinesituasjoner.- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 (Dette vet vi om barnehagen) Plass: 372.2 D

Early childhood and compulsory education; reconceptualising the relationship /edited by Peter Moss.-London, Routledge 2013 Plass: 372.233 E

Helstad, Kristin: Læreren som regissør; verktøy for ledelse I klasserommet /…og Per Arne Øiestad.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 Plass: 371.102 H

Lindgren, Anne-Li: Etik, integritet och documentation I förskolan.- Malmö, Gleerups Utbildning 2016 Plass: 372.2 L

Loris Malaguzzi and the schools of Reggio Emilia; a selection of his writings and speeches 1945-1993 / edited by Paola Cagliari et al.- London, Routledge 2016 Plass: 370.71 L

Moss, Peter: Transformative change and real utopias in early childhood education; a story of democracy experimentation and potentiality.- London, Routledge 2014 Plass: 370.71 M

Murris, Karin: The posthuman child; educational transformation through philosophy with picturebooks.- London, Routledge 2016 Plass: 370.1 M

Qvortrup, Lars: Profesjonelle læringsfellesskap.- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 (Dette vet vi om) Plass: 370.1 Q

Thomsen, Jens Henrik: Hvad tænker de andre? Socialfobi hos børn og unge.- Fredriksberg, Frydenlund 2016 Plass: 371.94 T

Vetland, Bente Elisabeth: Kjenn deg selv som lærer – utnytt ditt potensial /…og Kristin Aase.- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 Plass: 371.11 V

Psykologi/stress-/organisasjons-/barneseksualitet

Dressler, Maria: Vredeshåndtering i indskolingen og børnehaven – forstå og håndtere følelserne i fællesskab /…& Camilla Obel.- Fredriksberg, Frydenlund 2016 Plass: 155.4 D

Kårstad, Silje Berg: Young children`s emotion understanding; the impact of parent and child factors, socioeconomic status, and culture.- Trondheim, NTNU 2016 (Doctoral theses at NTNU, 2016:229 Plass: 155.4 K

Lauvås, Nille: Etter sjokket; traumatisk stress og PTSD / … og Rolf Marvin Bøe Lindgren.- Oslo, Aschehoug 2015 Plass: 616.852 L

Stevnhøj, Anna Louise: Børn og seksualitet /…og Mimi Strange.- København, Hans Reitzels forlag 2016 Plass: 155.3 S

Svedberg, Lars: Gruppsykologi; om grupper, organisationer och ledarskap.- 6. uppl.- Lund, Studentlitteratur 2016 Plass: 302.3 S

Religion

Den levende boka; ei reise gjennom Bibelen.- Oslo, Bibelselskapet 2017 Plass: 220 L

Samfunnsfag, organisasjon og ledelse/sosiale nettverk

Aktiv omsorg; samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel / Per Gunnar Disch, Gro Lorentzen og Anders Midtsundstad (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2017 Plass: 362.404 A

Fritid sammen med andre; tilrettelagte fritidstjenester i endring / Kristjana Kristiansen, Andres Midtsundstad og Dag Ofstad (red).- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 362.404 F

Organisatorisk dannelse; etiske perspektiver på organisatorisk læring / Kurt Dauer Keller(red.).- Aalborg, Aalborg Universitetsforlag 2016 Plass: 658.409 O

Oppdatert