Gå til innholdet

Nye fagbøker ved Høgskolebiblioteket februar 2018, del 2

Forskning/metoder/kulturanalyse

Fortelling og forskning; narrativ teori og metode i et tverrfaglig perspektiv / Rita Sørly og Bodil H. Blix (red.).- Stamsund, Orkana akademisk 2017 Plass: 300.72 F

Narratives in early childhood education; communication, sense making and lived experience / edited by Susanne Garvis and Niklas Pramling.- London, Routledge 2017 Plass: 300.72 N

Trangen til å telle; objektivisering, måling og standardisering som samfunnspraksis.- Oslo, Spartacus forlag 2017 Plass: 306 T

Helse/kosthold

Mathisen, Gro Haarklou: Bra mat; hva forskningen forteller oss /…og Astrid Bjerkås.- Oslo, Humanist forlag 2018 Plass: 613.2 M

Natur og miljø

Bjerkely, Hans Jan: Norske naturtyper; økologi og mangfold.- 2.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 577 B

Jonsson, Lars: Vinterfugler.- Oslo, Gyldendal Plass: 598 J

Wisløff, Ellen-Marie: Barnas naturvettbok.- Undrumsdal, Blinke forlag 2018 Plass: 796.5 W

Norsk/litteratur/formidling/sjangere

Dei litterære sjangrane; ei innføring / Anders M. Gullestad et al.- Oslo, Samlaget 2018 Plass: 808.8 D

Stenstad, Finn: Litteraturformidling; teori og praksis. Litterære kommentarer.- Liv forlag 2017 Plass: 807.1 S

Pedagogikk/barnehage/undervisningsmetodikk/sosial-/spesial-

Barn og unge i midten; tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst / Baard Johannessen og Torhild Skotheim (red.).- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 Plass: 370.19 B Constructions of neuroscience in early childhood education / Michel Vanderbroeck et al..- London Routledge 2017 Plass: 370.152 C

Dalland, Cecilie Pedersen: Kreativitet i skolen / …og Haakon Thaule-Hatt.- Bergen, Fagbokforlaget 2017 Plass: 371.3 D

Gilje, Øystein: Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen.- Bergen, Fagbokforlaget 2017 Plass: 371.334 G

Grøver, Vibeke: Å lære språk i barnehagen; kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2018 Plass: 155.413 G

Hammarström-Lewenhagen, Birgitta: Förskolans århundrade; pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idèarv.- Malmö, Gleerups Utbildning 2016 Plass: 372.28 H

Hägglund, Solveig: Förskolans demokratifostran; i ett föränderligt samhälle.- Malmö, Gleerups Utbildning 2017 Plass: 372.2 H

Nordic social pedagogical approach to early years / Charlotte Ringsmose, Grethe Kragh-Müller (ed.).- Springer, 2017 Plass: 372.2 N

Olsen, Maila Inkeri: Tett på; frafall i skolen og psykisk helse.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 371.94 O

Shirley, Dennis: Nye perspektiver på endring i skolen; læring med integritet.- Oslo, Gyldendal akademisk 2018 Plass: 370.1 S

Skolebasert kompetanseutvikling; organisasjonslæring for delingskultur / Halvor Bjørnsrud (red.).- Oslo, Gyldendal 2015 Plass: 371 S

Undervisning som veiledning / Marit Honerød Hoveid et al.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2018 371.3 U

Utbildningsvetenskap för förskolan / Bim Riddersporre Sven Persson.- andra utgåvan.- Stockholm, Natur & Kultur 2017 Plass: 372.2 U

Veiledning av nye lærere; nasjonale og internasjonale perspektiver / Kari Smith og Marit Ulvik (red.) .- 2.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 371.12 V

Wahlström, Ninni: Läroplansteori och didaktik.- 2 uppl.- Malmö, Gleerups 2016 Plass: 372.19 W

Wittek, Line: Identitet som lærer.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2018 Plass: 371.1 W

Psykologi

Svatun, Birte: Høysensitive barn i barnehagen og hjemme.- Oslo, Kommuneforlaget 2017 Plass: 155.412 S

Religion

Sødal, Helje Kringlebotn: Kristen arv og tradisjon i barnehagen.- 6. utg.- (tidligere tittel: Kristen tro og tradisjon…) Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 Plass: 248.82 S

Samfunnsfag

Introduksjon til samfunnsvitenskapene, bind I.- 3. utg. Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 300.1 I

Introduksjon til samfunnsvitenskapene, bind II.- 3. utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 300.1 I

Nordby, Trond: Norges politiske system etter 1814; sentrale normer og institusjoner.- Oslo, Dreyer forlag 2018 Plass: 320.9481 N

Ulvund, Frode: Nasjonens antiborgere; forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca.1814-1964.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 Plass: 305.6 U

Oppdatert