Gå til innholdet

Nye fagbøker ved Høgskolebiblioteket januar 2018

Barndom / barnevern

Bitsch, Anne: Går du nå, er du ikke lenger min datter.- Oslo, Spartacus 2017 Plass: 362.76 B

Heywood, Colin: A history of childhood : children and childhood in the west from medieval to modern times.- second edition.- Cambridge, Polity Press 2018 Plass: 305.2309 H

Wells, Karen: Childhood in a global perspective.- 2 ed.- Cambridge, Polity Press 2015 Plass: 305.23 W

Wells, Karen: Childhood studies; making young subjects.- Cambridge, Polity Press 2018 Plass: 305.23 W

Forskning / metoder / vitenskapelig skriving og publisering

Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område; indblik i videnskabelige metoder / Stinne Glasdam et al. (red.).- København, Hans Reitzels forlag 2016 Plass: 300.72 B

Berggren, Christian: Vetenskaplig publicering; historik, praktik och etik.- Lund, Studentlitteratur 2016 Plass: 808.066 B

Disrupting early childhood education research; imagining new possiblities / ed.by Will Parnell and Jeanne Marie Iorio.- New York, Routledge 2016 Plass: 372.26 D

Fekjær, Silje Bringsrud: Ph.d. en veiviser.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 808.066 F

Fors, Vaike: Visuella metoder; Åsa Bäckström.- Lund, Studentlitteratur 2015 Plass: 001.42 F

Practitioner research in early childhood; international issues and perspectives / edited by Linda Newman and Christine Woodrow.- London, Sage 2015 Plass: 372.26 P

Fysisk fostring

Nissen, Connie: Sansemotorik og samspil; forstå børn der er svært at forstå.- Dansk psykologisk forlag 2016 Plass: 155.412 N

Helse / kosthold

Grunnleggende ernæringslære / Anette Hjartåker et al.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 613.2 G

Mæhlum, Anne: Fra naturens spiskammer.-Oslo, Gyldendal 2017 Plass: 641.6 M

Historie / lokalhistorie / politisk historie

Skre, Arnhild: Kald krigs kviskring; barndom under den kalde krigen.- Oslo, Samlaget 2017 Plass: 948.1054 S

Sørensen, Tom Erik: Historiske Trondheim; mellom Tiller og Munkholmen.- Trondheim, Museumsforlaget 2017 Plass: 948.41 S

Tvedt, Terje: Det internasjonale gjennombruddet; fra «ettpartistat» til flerkulturell stat.- Oslo, Dreyers forlag 2017 Plass: 948.1044 T

Informatikk

Nordbø, Tone: Interaksjonsdesign.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 004.019 N

Juss

Wessel-Aas, Jon: Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2016 Plass: 346.048 W

Pedagogikk / barnehage- / spes.ped. / utdanning m. m.

Early childhood education in Chinese societies / Nirmala Rao, Jing Zhou, Jin Sun(ed.).- Hong Kong, Springer 2017 (International perspectives on early childhood education and development 19) Plass: 370.71 E

Haugen, Richard: Barns utvikling i skolealder.- Oslo, Cappelen Damm 2017 Plass: 370.15 H

Jeg skal bli lærer! Utvikling av profesjonskompetanse.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 370.7 J

Kullti, Anne: Barns rätt till rötter och fötter; berättande för samverkan i mångfaldens förskola / …& Niklas Pramling.- Stockholm, Liber 2017 Plass: 371.97 K

Kunskapssynen och pedagogiken; varför skolan slutade levera och hur det kan åtgärdas / redaktör: Magnus Henrekson.- Stockholm, Dialogos 2017 Plass: 370.1 K

Kvalitet og kreativitet i klasserommet; ulike perspektiver på undervisning / Kåre Kverndokken et al. (red.).- Bergen, Fagbokforlaget 2017 Plass: 371.102 K

Letzén, Maria: Ny i förskolan; med ett interkulturellt förhållningssätt.-Lund, Studentlitteratur 2017 Plass: 371.97 L

Lie, Branca: Eksepsjonelle og dobbelteksepsjonelle elever; begavede elever og begavede elever med lærevansker.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2014 Plass: 371.95 L

Pathways to professionalism in early childhood education and care / edited by Michel Vandenbroeck, Mathias Urban and Jan Peeters.-London, Routledge 2016 Plass: 370.71 P

Pedagogisk mangfold; i et samfunnsperspektiv/ Vivian D. Haugen og Gerd Stølen (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 370.1 P

Sociale relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet / Åsa Bartholdsson & Eva Hultin (red.).- Malmö, Gleerups Utbildning 2015 Plass: 370.15 S

Undervisning i flerspråkig förskola / Heidi Harju-Luukainen & Anne Kultti (red.).- Malmö, Gleerups utbildning 2017 Plass: 371.97 U

Psykologi / adferdsforstyrrelser / traumer / overgrep / etikk

Duckert, Fanny: I medienes søkelys; eksponering, stress og mestring.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 155.93 D

Fleicher, Anne Vibeke: Sett med barns ögon; att förstå sig själv och andra.- Lund, Studentlitteratur 2009 Plass: 371.93

Hellberg, Anna: Traumamedvetenhet i förskolan.- Lund, Studentlitteratur 2017 Plass: 155.93 H

Lingåker, Mia: Våga se signaler på sexuella övergrepp; vägledning och främjande integritetsarbete.- Stockholm, Gothia fortbildning 2017 Plass: 364.15 L

Aasland, Dag Gjerløw: Fra mål til mening; Ord og virkelighet i profesjonell hjelp.- Oslo, Gyldendal 2017 Plass: 174 Aa

Religioner / norrøn / kristenliv / islam

Egerkrans, Johan: Norrøne guder.- Oslo, Spartacus forlag 2017 Plass: q 293 E

Hagelia, Hallvard: Hvordan lese Det gamle testamentet; innføring i Det gamle testamentets historie og litteratur.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 Plass: 221.6 H

Qureshi, Nabeel Jihad: brennende spørsmål og svar.- Oslo, Lunde forlag 2017 Plass: 297 Q

Sjödin, Tomas: Den som finner sin plass, tar ingen annens.- Oslo, Vårt Land forlag 2017 Plass: 248.4 S

Samfunnsfag / norsk offentlighet

Allmenningen; historien om norsk offentlighet /Jostein Gripsrud (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 351 A

Språkutvikling

Litteracitet och språklig mångfald / Helle Pia Laursen (red.).- Lund, Studentlitteratur 2015 Plass; 372.6 L

Nynorsk med dei minste / Eli Bjørhusdal og Ingvild Brügger Budal (red).- Oslo, Samlaget 2017 Plass: 372.6 N

Oppdatert