Gå til innholdet

Nye fagbøker ved høgskolebiblioteket (juni)

Barndom

Bø, Inge: Barnet og de andre; nettverk som pedagogisk og sosial ressurs.-5.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 305.23 B

Barnevern / juss

Risiko, intervensjon og evidens; utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk / Ivar Frønes et al. (red).- Oslo, Gyldendal akademisk 2016 Plass: 362.7 R

Velferdsrett II ; barneverns- og sosialrett / Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland (red.).- 5.utg. Oslo, Gyldendal 2017 Plass: 344.03 V

Drama

Maccoy, Peter: Essentials of stage management.- London, Black publishers 2004 Plass: 792.023 M

Forskning

Kunst og håndverk

Det beste fra idèbroen for barnehagen / Svein Helge Grødem (red.).- Oslo, Pedagogisk Forum 2018 Plass: 372.5 B

Naturfag / zoologi

Forskerfrøboka / Guri Langholm (red.).-2 utg.- Bergen, Fagbokforlaget 2017 Plass: 507 F

Sverdrup-Thygeson, Anne: Insektenes planet.- Oslo, Stenersens forlag 2018 Plass: 595.7 S

Pedagogikk / spes. / barnehage /

Fjørtoft, Birgitte: Læringens ville veier ; etiske møter i barnehagen.- Oslo, Pedagogisk Forum 2018 Plass: 372.2 F

Grutle, Bjart: Profesjonsfellesskap og skoleutvikling; lærere som lærere.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 371.2 G

Implementering; å omsette terier, aktiviteter og strukturer i praksis.- Oslo, Universitetsforlaget 2015 Plass: 371 I

Klemp, Torunn: Praksisstudier i lærerutdanninga /… og Vivi Nilssen.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 370.7 K

Pædagogiske ballader; perspektiver på pædagogens faglighed / Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen (red.).- Freriksberg, Samfundslitteratur 2016 Plass: 370.1 P

Tordrup, Rikke Yde: Markante forældre; en bog til lærere og pædagoger om at håndtere forældre med store krav og sterke følelser.- København, Dansk psykologisk forlag 2017 Plass: 371.192 T

Å falle mellom to stoler; samarbeid til barnets beste i barnehage og skole / Heidi Omdal og Ragnar Thygesen (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 371.9 Å

Psykologi / utviklingspsykologi / sorg /

Bergem, Anne Kristine: Når barn er pårørende.- Oslo, Gyldendal Akademisk 2018 Plass: 155.93 B

Borge, Anne Inger Helmen: Resiliens; risiko og sunn utvikling.-3.utg.- Oslo, Gyldendal Akademisk 2018 Plass: 155.4 B

Gottman, John M.: Hva er det jeg føler? Barn og unge som lærer å håndtere vanskelige følelser tidlig, får det enklere senere i livet /… og Frode Thuen.- Oslo, Panta forlag 2018 Plass: 152.4 G

Samfunnsv./ org. / familiestruktur / sosial økologi

Bolman, Lee G.: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse; strukturer, HR, politikk og symboler /…og Terrence E. Deal.- 6.utg.-Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 658.4 B

Grindheim, Jan Erik: Norsk politikk /…, Knut Heidar og Kaare W. Strøm.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 320.9481 G

Håbrekke, Øyvind: Den liberale familie; biologiens comeback? Skaperkraft, Frekk forlag 2018 Plass: 306.85 H

Klima og mennesker; humanistiske perspektiver på klimaforandringer / Mikkel Sørensen og Mikkel Fugl Eskjær (red.).- Københavns Universitet / Museum Tusculanums Forlag 2014 Plass: 304.25 K

Ledelse på godt og vondt / Ståle Einarsen og Anders Skogstad (red.).- 2. utg.- Bergen, Fagbokforlaget 2015 Plass: 658.4 L

Mangset, Per: Kulturpolitikk; organisering, legitimering og praksis /… og Ole Marius Hylland.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 306 M

Medialisering; mediernes rolle i social og kulturel forandring / Stig Hjarvard (red.).- København, Hans Reitzels forlag 2016 Plass: 302.234 M

Den norske velferdsstaten / Aksel Hatland, Stein Kuhnle og Tor Inge Romøren (red.).-5.utg.- Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 361.6 N

Rapporten; sjanger og styringsverktøy / Kristian Bjørkdahl (red).- Oslo, Pax forlag 2018 Plass: 651.78 R

Skivik, Hans Morten: Relasjonell ledelse; å være lederskap i praksis.- Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 658.4 S

Spurkeland, Jan: Relasjonsledelse.-5.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 658.45 S

Språk- / utvikling / barnelitteratur

Abrahamsson, Niclas: Andraspråksinlärning.- Lund, Studentlitteratur 2009 Plass: 401.93 A

Ørjasæter, Kristin: Barne- og ungdomslitteratur; møtet med lesaren.- Oslo, Samlaget 2018 Plass: 028.5 Ø

Språklæring det siste året i barnehagen / Ingvild Alfheim, Cecilie Dyrkorn Fodstad, Christine B.Østby Munch og Marit Semundseth.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 155.413 S

Oppdatert