Gå til innholdet

Nye fagbøker ved høgskolebiblioteket (mai)

Nye fagbøker på biblioteket mai 2018

Barnevern

Barnevernets begreper – i bevegelse / Torunn A. Ask og Solveig Botnen Eide (red.).- Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 362.7 B

Bunkholdt, Vigdis: Fosterhjemsarbeid; fra rekruttering til tilbakeføring.- 4.utg.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 362.7 B

Forskning

Cohen, Louis: Research methods in education /…, Lawrence Manion and Keith Morrison.- 8th ed.- London, Routledge 2018 Plass: 370.72 C 

Merriam, Sharan B. Qualitative research; a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam, Elizabeth J. Tisdell.- 4th.ed.- San Francisco, Jossey-Pass 2016 Plass: 300.72 M

Postholm, May Britt: Forsknings- og utviklingsarbeid i skolen; metodebok for lærere, studenter og forskere / …og Torill Moen.- 2.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 370.72 P

Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene / Hanne Christensen et al (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 378.01 V

Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder; om å arbeide forskningsrelatert.- Oslo, Gyldendal Akademisk 2018 Plass: 300.72 V

Fysisk fostring / helse / fysiologi / friluftsliv

Friluftsliv og guiding i natur; teori og praksis / Leif Inge Magnussen og Thomas Vold (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 796.5 F

Vestre, Katharina: Det første mysteriet; historien om deg – før du ble født.- Oslo, Aschehoug 2018 Plass: 612.64 V

Litteratur

Fra Wergeland til Knausgård; lesninger i nordisk litteratur / Hans Kristian Rustad & Henning Howlid Wærp (red.).- Oslo, Akademika forlag 2014 Plass: 839.5 F

Sørbø, Jan Inge: Nynorsk litteraturhistorie.- Oslo, Samlaget 2018 Plass: 839.82 S

Matematikk

Akselsdotter, Marianne: Matematikkvansker; teori og tiltak /… og Sigrid Nygaard .- Oslo, Pedlex 2018 Plass: 372.7 A

Pedagogikk / barnehage- / historie / spes. / veiledning

Hedenkvist, Ewa: Bygga en plats för möten; ett projekt i nära relation med omvärlden.- Stockholm, Lärarförlaget 2018 Plass: 372.21 H

Johansen, Tommy: Fra sosialpolitikk til utdanningspolitikk: Norske barnehager 1975-2015.- Universitetet i Oslo, Institutt: AKH 2016 (Masteroppgave i historie) Plass: q 372.28 J

Karriereveiledning for individ og samfunn / Roger Kjærgård og Peter Plant (red.).- Oslo, Gyldendal 2018 Plass: 371.42 K

Lekbasert læring; et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet / Ingunn Størksen et al.- Oslo, Gan Aschehoug 2016 Plass: q 372.23 L

Man ser inte gruppen för alla barn; individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan / Ingrid Pramling Samuelsson et al. (red.).- Lund, Studentlitteratur 2014 Plass: 372.23 M

Mångfald i tidiga åldrar; interkulturellt lärande / Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson (red.).- Lund, Studentlitteratur 2016 Plass: 371.97 M

Nordahl, Thomas: Inkluderende fellesskap for barn og unge; ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 371.9 N

Pettersvold, Mari: Profesjonell uro; barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand /…og Solveig Østrem.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 372.2 P

Vygotsky`s theory in early childhood education and research; russian and western values / edited by Nikolay Veraksa and Sonja Sheridan.- London, Routledge 2018 Plass: 372.2 V

Warrer, Sara Damgaard: Barnehagen; barns lek og eksperimenterende virksomhet.- Oslo, Gyldendal 2018 (Serie: Dette vet vi om…) Plass: 372.23 W

Øksnes, Maria: Leklust i förskolan; främja lekens egenvärde /…och Einar Sundsdal.- Stockholm, Gotthia Fortbildning 2017 Plass: 155.418 Ø (NB! Denne vil etter hvert komme i norsk utg.)

Å være lærer i en mangfoldig skole; kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag / Espen Schjetne og Thor-Andrè Skrefsrud (red.).- Oslo, Gyldendal Akademisk 2018 Plass: 371.97 Å

Religion / kristen teologi/

Roberts, Michelle Voss: Body parts; a theological anthropology.- Minneapolis Fortress Press 2017 Plass: 218 R

Samfunnsfag / Sosiologi / politikk / organisasjonskultur

Heian-Engdal, Marte: Israel; historie, politikk og samfunn.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 956.94 H

Kuvaas, Bård: Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser; evidensbasert HRM /…og Anders Dysvik.-3.utg.-Bergen, Fagbokforlaget 2016 Plass: 658.3 K

Tjora, Aksel: Hva er fellesskap.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 (Hva er-serien).- Plass: 302.14 T

Språkutvikling

Bylander, Helle Iben: Stærkt sprogarbejde; hele vejen rundt om høj kvalitet i dagtilbuddets sproglige miljøer.- Fredrikshavn, Dafolo 2017
Plass: 155.413 B

Larsson, Karolina: Att få barnets språk att växa; strategier för språkutveckling I förskolan, skolan och hemma.- Växjö, Stefan Hertz utbildning 2017 Plass: 155.413 L

Handbook of child language disorders.- 2.ed./ edited by Richard G. Schwartz.- New York, Routledge 2017 Plass: 371.914 H

Utviklingspsykologi / krisepsykologi / lek

Assisting young children caught in disasters; multidisciplinary perspectives and interventions /Judit Szente, editor.- (Berlin), Springer 2018 Plass: 155.93 A

The Oxford handbook of the development of play / edited by Anthony D. Pellegrini.- Oxford University Press 2011 Plass: 155.418 O

Oppdatert