Gå til innholdet

Nye fagbøker ved høgskolebiblioteket september 2018

Barndom

Flaten, Kirsten: Et helt vanlig barn.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 305.231 F

Frønes, Ivar: Den krevende barndommen; om barndom, sosialisering og politikk for barn.- Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 Plass: 305.23 F

Barnevern

Barnas barnevern; trygt, nyttig og samarbeidende for barn / Alexander proff, et al.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 362.7 B

Czarnecki, Maciej: Norsk barnevern sett utenfra; stiller det urimelige krav? .- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 362.7 C

Bibliotekfag

Straube, Jo: Det norske biblioteket /…og Frode Grytten.- Bergen, Kjøtt Publishing 2017 Plass: q 027.4 S

Filosofi / etikk

Ohnstad, Frøydis Oma: Profesjonsetikk i skolen; læreres etiske ansvar.-3. utg.- Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 Plass: 174.937 O

Vetlesen, Arne Johan: Hva skal vi svare våre barn? /…og Rasmus Willig.- Oslo, Dreyers forlag 2018 Plass: 179.1 V

Forskningsmetoder

Johannessen, Lars E.F.: Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 300.72 J

Marginalitet, sårbarhet, mestring; metodiske utfordringer i praksisnær forskning / Berit Berg, Gry Mette D. Haugen.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 001.42 M

Postholm, May Britt: Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen /…og Dag Ingvar Jacobsen.- Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 Plass: 370.72 P

Thrane, Christer: Kvantitativ metode; en praktisk tilnærming.- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 300.72 T

Matematikk

Wæge, Kjersti: Motivasjon i matematikk/…og Mona Nosrati.-Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 372.7 W

Musikk

Kulset, Nora Bilalovic: Din musikalske kapital.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 781.11

Natur og miljø

Bakke, Hjørdis H.K.: Natur, miljø og teknologi i barnehagen.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 372.3 B

Norsk / sosiolingvistikk / leseopplæring

Solstad, Trine: Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen.- 2.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 372.4 S

Språkmøte; innføring i sosiolingvistikk.-2.utg.-Oslo, Cappelen Damm 2017 Plass: 306.44 S

Pedagogikk / barnehage / språkutvikling

Att skapa språk och mening; litteracitetsarbete i förskola och förskoleklass / Per Dahlbeck, Kristina Westlund (red.).- Lund, Studentlitteratur 2018 Plass: 155.413 A

Barnehagen som samfunnsinstitusjon / Solveig Østrem (red.).- Oslo, Cappelen Damm 2018 Plass: 372.2 B

Barns övergångar; förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola / Anne Lillvist, Jenny Wilder (red.).- Lund, Studentlitteratur 2017 Plass: 371.216 B

Drugli, May Britt: Livsmestring og psykisk helse /…og Ratib Lekhal.- Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2018 (De yngste i barnehagen) Plass: 372.231 D

Essèn, Gunilla: Pedagogisk dokumentasjon; å utvikle seg og lære sammen /…, Erika Björklund og Leicy Olsborn Björby.- Oslo, Pedlex 2018 Plass: 372.2 E

Flobakk-Sitter, Fride: Pedagogikk og hjernen; en introduksjon til fagfeltet nevrovitenskap.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 370.1523 F

Glaser, Vibeke: Foreldresamarbeid; barnehagen i et mangfoldig samfunn.- 2.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 372.24 G

Samarbeidsutvalg i barnehagen; håndbok for foreldre, ansatte og eiere om barnehagesystemet, roller og ansvar, rettigheter og plikter, lover og forskrifter.-Oslo, Pedlex 2018 Plass: 372.21 S

Schaanning, Espen: Til alle barns beste? Intervensjoner i skolefeltet.- Kolofon forlag 2018 Plass: 370.1 S

Sinnes, Astrid T.: Utdanning for bærekraftig utvikling; hva, hvorfor og hvordan? Oslo, Universitetsforlaget 2015 Plass: 370.115 S

Skaalvik, Einar M.: Skolen som læringsarena; selvoppfatning, motivasjon og læring /… og Sidsel Skaalvik.- 3.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 270.15 S

Psykologi

Bramness, Jørgen G.: Hva er avhengighet.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 155.232 B

Robinson, Ken: I sitt rette element; når lidenskap forandrer alt.- Bergen, fagbokforlaget 2018 Plass: 153.9 R

Smith, Lars: En kort introduksjon til utviklingspsykologi.- Bergen, Fagbokforlaget 2018 Plass: 155.4 S

Religion

Verdensreligioner i Norge / Knut A. Jacobsen (red.).- 4.utg.- Oslo, Universitetsforlaget 2018 Plass: 200.9481 V

Oppdatert