Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Tøffe tema, å avdekke vold og overgrep blir min viktigste jobb framover

3. års-studentene har nylig gjennomført temaukene "Små barns rett til beskyttelse", i samarbeid med barnevern- og sosionomutdanningene ved NTNU.

Temaukene "Små barns rett til beskyttelse" er en viktig del av DMMHs undervisning
Temaukene "Små barns rett til beskyttelse" er en viktig del av DMMHs undervisning.

Gjennom 6 tettpakkede dager fikk DMMH-studentene en innføring i ulike tema som blant annet barnesamtaler, samarbeid med barnevernstjenesten, rus i familien, BFT, BUP og andre aktuelle tema.

17. januar møtte de NTNU-studentene for å høre på to av de fremste ekspertene på seksuelle overgrep og digitale overgrep. Dagen ble etterfulgt av en felles fagdag med ferdighetstrening, der studentene blant annet arbeidet med caser på tvers av profesjonsutdanningene.

Barnehagelærerene spiller en viktig rolle

- Målet med temaukene er å gi studentene kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder vold og seksuelle overgrep. De skal også få kunnskap om og kunne initiere, til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, sier høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn som er ansvarlig for temaukene.

- Barnehagelærere er en av de aller viktigste menneskene for barn som lever i utsatte livssituasjoner og som vokser opp med flere risikofaktorer enn beskyttelsesfaktorer. Omsorgssvikt, vold og overgrep må forebygges og avdekkes og barna må få den hjelp og støtte de har krav på. Temaukene setter fokus på dette gjennom kunnskap og ferdighetstrening.

Lehn påpeker hvor viktig det er at de som skal jobbe med barn og unge har nok kunnskap og mot til å handle og ikke minst samarbeide med andre instanser. Barnehagelæreren sammen med andre profesjoner må fungere som "laget rundt barnet".

Grete Gilstad, partner og advokat i Levangeradvokatene, holdt et foredrag om  Barns grunnleggende menneskerettigheter i barnehagen.
Grete Gilstad, partner og advokat i Levangeradvokatene, holdt et foredrag om  Barns grunnleggende menneskerettigheter i barnehagen.

Et ansvar hos utdanningsinstitusjonene

- Tverrprofesjonelt samarbeid og bedre tverrfaglig innsats er en nasjonal satsning. FNs barnekomité har flere ganger kritisert Norge for ikke å sikre at barn og unge har likt tjenestetilbud over hele landet, forteller Lehn.

- Det er et krevende samarbeid, men helt avgjørende for å hjelpe utsatte barn og unge. Ofte trengs tiltak ut over en enkelt profesjons fagkompetanse og ansvarsområde. BarnUnge21 – strategien, "Ut av blindsonen", påpeker at de høyere utdanningsinstitusjonene har en sentral rolle når et omfattende kunnskapsløft skal iverksettes. Utdanningen utfører størstedelen av forskningen, og de utdanner og trener de som skal ha ansvar for tjenestene.

Gode tilbakemeldinger

Studentenes tilbakemeldinger på Temauka er svært gode, forteller Elisabeth Walsøe Lehn.
Studentenes tilbakemeldinger på Temauka er svært gode, forteller Elisabeth Walsøe Lehn.

- Nå har jeg mer kunnskap om hvilke samarbeidspartnere jeg vil møte og hva de kan bidra med.

- Viktig å få innsikt og kunnskap om mine samarbeidspartnere, jeg er nå mere trygg på min egen yrkesutøvelse

- Jeg er en viktig del av laget rundt barnet, og for å sikre barns rettigheter. Et hovedmål i satsingen er å sikre at utdanningene ikke bare dyrker en faglig profesjonsidentitet og dermed forsterker sektorgrensene, men fremmer samarbeid og samhandling mellom utdanningene.

- I dette samarbeidprosjektet har vi lyktes med dette i mange år, vi startet opp temaukene i 2009. Men det må arbeides hardt med strukturer og rammer hele veien. Tidligere deltok også vernepleie- og helsesykepleieutdanningen. Disse har vi dessverre mistet, forteller Lehn som har et sterkt ønske om å gjenoppta samarbeidet med de to profesjonsutdanningene. 


Publisert: 25.01.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter