Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tverrfaglig samarbeid til barns beste

I år ble Temaukene "Små barns rett til beskyttelse" arrangert  for 14. gang.

Temauka tar opp mange vanskelige tema:

  • Barnehagens arbeid med barn i utsatte livssituasjoner
  • Tidlig innsats og barns rettigheter
  • Barns rettigheter
  • Barns seksualitet, seksuelle overgrep og digitale overgrep
  • Barnehagelæreren i tverrprofesjonelt samarbeid
  • Laget rundt barnet

Mange barnehagelærere synes det er vanskelig å prate om disse temaene

- De sier de ikke har fått nok opplæring i gjennom utdannelse, forteller høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn, som de siste årene har vært ansvarlig for temauka. Derfor samler hun årlig et tverrfaglig lag rundt seg for å styrke barnehagelærernes kjennskap til de sårbare barna.

I løpet av 3 lange dager har 3. års studentene på DMMH har hatt fulle dager der de blant annet har fått møte representanter fra barnevernstjenesten, tingretten, ergoterapitjenesten, BUP, barne- og familietjenesten og PPT. De siste to dagene delte de med studenter fra barnevern, sosionom og vernepleierutdanningen ved NTNU.

- Det er viktig for oss å delta på Temauka, sier Marie Florence Moufack, studieprogramelder på Institutt for sosialt arbeid på NTMU.

- Tverrfaglig samarbeid er en del av utdanningen vår, det er viktig for våre sosionomstudenter å komme kontakt med ulike yrkesgrupper. Det er sånn det er i praksisfeltet. Man jobber ikke i et vakum, men i samarbeid og samhandling med andre yrkesgrupper, til det beste for barn og unge samt deres familier.

Instituttleder Marie Florence Moufacet, NTNU, ønsker studentene fra DMMH og NTNU velkommen til Temauka.  - Dere skal jobbe i tverrfaglige grupper der deres kompetanse og fagbakgrunn kommer tydelig fram, sier hun.
Instituttleder Marie Florence Moufacet, NTNU, ønsker studentene fra DMMH og NTNU velkommen til Temauka.  - Dere skal jobbe i tverrfaglige grupper der deres kompetanse og fagbakgrunn kommer tydelig fram, sier hun.

Hun synes det er et veldig bra opplegg og skulle gjerne sett at enda flere profesjonsutdanninger deltok.

- Barn og seksualitet er et tabu for studenter, og de har ikke nok kunnskap.

Første fellesdag ble studentene samlet i Studentersamfundet, der de fikk en innføring i blant annet barns seksualitet, overgrep, bekymringsfull og skadelig seksuell adferd. 

Den andre dag var studentene fordelt på NTNUs campus på Tunga og på DMMH på Dalen. Her fikk de arbeide sammen i tverrfaglige grupper, for å løse ulike case.

Studentene selv er godt fornøyde med dagene og samarbeidet.

- Det har vært bra å lære fra hverandre, og utveksle kunnskap, sier de.

Vilde Moen, barnevernspedagogstudent, Malin Jæger Hansen, sosionomstudent, Andrea Elisabeth Bjørk, sosionomstudent, Eline Mogstad Almo, barnevernspedagogstudent, Trygve Tverli barnehagelærerstudent, Mahmoud Alym, barnehagelærerstudent og Somaya Abumatter, vernepleierstudent.
Vilde Moen, barnevernspedagogstudent, Malin Jæger Hansen, sosionomstudent, Andrea Elisabeth Bjørk, sosionomstudent, Eline Mogstad Almo, barnevernspedagogstudent, Trygve Tverli, barnehagelærerstudent, Mahmoud Alym, barnehagelærerstudent og Somaya Abumatter, vernepleierstudent.

- Vi har ulike perspektiver, men det samme målet, hva kan vår profesjon gjøre for å hjelpe barnet. Det gir en trygghet å vite at vi ikke står alene i når situasjonen oppstår.

De setter også pris på å kjennskap til hvilke instanser som kan kontakte.

Et ønske fra studentene

- Tilbakemeldingene jeg har fått på temaukene er positive, forteller Lehn.

- Det er mange tunge og vanskelige temaer, men det er nødvendig å lære om dette. Det oppleves som meningsfylt når jeg hører og ser studentene på tvers av profesjoner reflektere og samarbeide så godt – og hvor raskt de danner relasjoner. De melder tilbake at de får god innsikt i de ulike samarbeidspartneres kompetanse samt at også deres egen kompetanse og rolleforståelse blir tydeligere.

Hun forteller at studentene har et ønske om å møtes mer, og gjerne tidligere i studieløpet slik at de kan samarbeide mens de er i praksis.

- For meg og Ingunn Elder som representerer DMMH er det også veldig lærerikt å samarbeide med faglærere fra de andre profesjonsutdanningene.

- Når studentene tydelig etterlyser mer, gir det jo drivkraft til å fortsette og se muligheter for å utikle temauka videre, sier Elisabeth Walsøe Lehn fra DMMH.
- Når studentene tydelig etterlyser mer, gir det jo drivkraft til å fortsette og se muligheter for å utikle temauka videre, sier Elisabeth Walsøe Lehn fra DMMH.

 
Publisert: 29.01.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter