Gå til innholdet

Individ og systemrettet arbeid: to sider av samme sak?

Ved Torill Moen
I offentlige styringsdokumenter og pedagogisk faglitteratur ser man at individ- og systemrettet arbeid blir presentert som motsetninger.

Man ser videre at systemrettet arbeid blir beskrevet som det "rette" perspektivet og den "riktige" veien å gå, mens individrettet perspektiv og arbeid blir møtt med kritikk og skepsis.

Innlegget setter et kritisk søkelys på denne dikotomiseringen, med forebygging som teoretisk utgangspunkt, argumenteres det for at individ- og systemrettet arbeid er to sider av samme sak.