Gå til innholdet

Leder Henriette Gladsø Holmen

Henriette Gladsø Holmen er leder for pedagogisk psykologisk tjeneste, psykologtjenesten, Fraværsteamet/LOS og mobbeombudet i Malvik kommune. 
holmen-henriette-copy

Hun er utdannet Cand.paed med fordypning i spesialpedagogikk ved NTNU og har videreutdanning i veiledning og rådgivning og ledelse.

Hun har lang erfaring fra arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehage og skole og har vært prosjektleder for "Strategi for språk, lesing og skriving" i Malvik kommune.

Holmen har tidligere vært leder for Regionalt arbeidsutvalg for PPT-ledere i Midt-Norge og kjenner det spesialpedagogiske fagfeltet godt.

Om innlegget:
Innlegget vil presentere Malvik-modellen og belyse sammenhengen mellom individ- og systemrettet arbeid i PPTs praktiske arbeidshverdag.

Sakkyndige vurderinger er en viktig del av arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling rundt barn med særlige behov i barnehagen, og innlegget vil eksemplifisere dette. 

Malvik-modellen ses så i lys av fremtidens PP-tjeneste, med utgangspunkt i St.meld. om Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole.