Gå til innholdet

Professor Rolf B. Fasting

Rolf B. Fasting er professor i pedagogikk - spesialpedagogikk ved OsloMet. 
Han er utdannet cand.paed.spec. med doktorgrad i spesialpedagogikk. Fasting har bred erfaring fra opplæringssektoren og fra UH-sektoren. Han har publikasjoner om grunnleggende ferdigheter, barns skriftspråkutvikling, inkludering og om organisasjonsutvikling i PP-tjenesten. 

Fasting har vært sentral aktør ved  utvikling og gjennomføring av det nasjonale programmet SEVU-PPT, organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Om innlegget: 
Forventningene om samarbeid og om koordinerte tjenester er ikke noe nytt når det gjelder barn og unge med særlige behov. Men til tross for flere tiår med Stortingsmeldinger som har understreket forholdet, møtes vi fremdeles av rapporter som i stedet forteller om lav kvalitet og utilfredsstillende organisering av spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisningen. 

I innlegget rettes oppmerksomheten mot PP-tjenestens arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Ifølge barnehage- og opplæringsloven skal PP-tjenesten bistå med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for faglig og sosial utvikling for barn og unge med særlige behov. 

Gjennom analyser av 65 PP-rådgiveres prosjektrapporter hentet fra videreutdanningsprogrammet SEVU-PPT, vil det bli drøftet i hvilken grad og på hvilke måter legger PP-tjenestene inkluderende prinsipper til grunn ved kompetanse- og organisasjonsutvikling?