Gå til innholdet

Professor Torill Moen

Torill Moen er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU, og professor II ved Nord Universitet.
toril-moen-ny

Moen underviser på masternivå i spesialpedagogikk og i kvalitative forskningsmetoder. Hun veileder masterstudenter og Phd kandidater.

I sin forskning er hun særlig opptatt av undervisningens mikronivå, det vil si det som skjer i klasserommet. 

Mer spesifikt er hun opptatt av å løfte frem læreres stemmer, deres handlinger og refleksjoner over egne handlinger. Med dette som utgangspunkt har hun blant annet forsket på inkludering på klasseromsnivå og positive lærer-elevrelasjoner. 

Hun har publisert nasjonalt og internasjonalt om disse temaene. Hun har også nasjonale og internasjonale publikasjoner om kvalitativ forskning og om PPT.
 
Innlegget: Individ- og systemrettet arbeid: to sider av samme sak? 
I offentlige styringsdokumenter og pedagogisk faglitteratur ser man at individ- og systemrettet arbeid blir presentert som motsetninger.

Man ser videre at systemrettet arbeid blir beskrevet som det "rette" perspektivet og den "riktige" veien å gå, mens individrettet perspektiv og arbeid blir møtt med kritikk og skepsis.

Innlegget setter et kritisk søkelys på denne dikotomiseringen, om med forebygging som teoretisk utgangspunkt, argumenteres det for at individ- og systemrettet arbeid er to sider av samme sak.