Gå til innholdet

Førstelektor Kirsten Elisabeth Jansen

Universitetet i Agder
E-post: kirsten.e.jansen@uia.no

Tittel:
Kan bevegelighet i formelt læringsarbeid åpne for demokratisk erfaring?  

Abstrakt:
Med bakgrunn i empiri fra et forskningsprosjekt om barns rett til medvirkning i barnehagens formelle læringsarbeid (Fennefoss og Jansen, 2012), vil jeg drøfte i hvilken grad bevegelighet som pedagogisk «strategi» i formelt læringsarbeid kan forstås som et element i demokratiske dannelsesprosesser.

Bevegelighet anvendes her som et faglig begrep som bidrar til å drøfte i hvilken grad barn og personalet kan innta varierte subjektposisjoner i læringsaktivitetene og om dette kan forstås som demokratiske erfaringer.

Presentasjonen vil bygge på en forståelse av demokrati som hverdagslivet slik det utspiller seg mellom mennesker i sosiale og kulturelle relasjoner (Dewey, 2005, Biesta, 2009), som igjen vil være referanserammene for dannelsesprosesser.  

Presentasjon:
Kirsten Elisabeth Jansen er ansatt som førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder, underviser i småbarnspedagogikk ved barnehagelærerutdanningen – og arbeider dessuten med et omsorgsprosjekt i barnehjem i land i Balkan.

Sammen med en kollega har hun deltatt i et nasjonalt forskningsprosjekt om barns rett til medvirkning i barnehagen.

Hun er medforfatter av bøkene Praksisfortellinger – på vei til innsikt og forståelse og Småbarnspedagogikk og praksisfortellinger, begge publisert av Fagbokforlaget i Bergen. I 2013 skrev hun På sporet av medvirkning og læring – en bok om det formelle læringsarbeidet og barns mulige påvirkning og deltakelse.

Hun leder nordisk nettverk med demokrati som fokus – Demokrati i barnehagen.