Gå til innholdet
Lukk

Kvalitetsystem for utdanning

DMMH sitt kvalitetssystem for utdanning skal bidra til at høgskolen når sitt strategiske mål om å ha
en ledende posisjon innen norsk barnehagelærerutdanning. For å få dette til skal DMMH tilby
forskningsbasert utdanning av høy kvalitet på bachelor- og masternivå, og utdanne kunnskapsrike,
kritisk reflekterende og omsorgsfulle barnehagelærere og barnehagelektorer som er ettertraktet for
arbeids- og samfunnslivet.

Kvalitetssystemet beskriver det strategiske arbeidet med kontinuerlig utvikling av kvalitet i alle emner, studieprogrammer og studieportefølje. Systemet skal være tilgjengelig og forståelig for ansatte og studenter og bidra til å fremme en kvalitetskultur ved høgskolen. En god kvalitetskultur bygger på et godt samarbeid mellom ansatte og studenter, og oppfølging av systematiske evalueringer.

Kvalitetssystemet skal også synliggjøre roller og ansvar i det systematiske kvalitetsarbeidet, avdekke sviktende kvalitet i studietilbud, og ivareta behovet for dokumentasjon av kvalitetsarbeidet.

Kvalitetssystemet skal bidra til at studentene oppnår definerte læringsutbytter i emner og studieprogrammer på normert tid med gode resultater, slik at de er forberedt på et arbeids- og samfunnsliv i endring. Kvalitetssystemet skal ha særlig fokus på forbedring av kvalitet i studentenes læringsprosesser og læringsutbytte i alle emner og studieprogrammer. Resultater og vurderinger av det løpende kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for den strategiske utviklingen av høgskolens samlede studieportefølje.

Hovedfokus i kvalitetssystemet skal være forbedring, ikke kontroll. Arbeidet med forbedring av utdanningskvaliteten kan framstilles som en prosess med fem faser som bygger på hverandre: planlegging, gjennomføring, kunnskapsinnhenting, analyse og vurdering og forbedringstiltak (og ny runde med planlegging osv.).

                                                          


DMMH beskriver kvalitetsarbeidet i fire kvalitetsdimensjoner som er vesentlige for kvaliteten på
studentenes læringsutbytte. Disse utgjør hvert sitt område av den samlede utdanningskvaliteten ved
institusjonen.

Styringskvalitet omfatter høgskolens evne til å styre etter vedtatte strategier og mål, evne til
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling, sikre studentmedvirkning, fremme kvalitetskultur og god
utdanningsledelse.

Rammekvalitet handler om arbeids- og læringsmiljø, ressurser og fagmiljøets kompetanse,
strukturer, organisering, infrastruktur, støttefunksjoner, lokaler og utstyr.

Studiekvalitet omhandler hvordan emner og studieprogrammer er utformet for at studentene skal
oppnå det totale læringsutbyttet for studiet. Det omhandler også fagmiljøets kvalifikasjoner
herunder utdanningsfaglig kompetanse, inntakskvalitet og informasjon til nye studenter,
praksisrelevans og internasjonalisering.

Resultat- og relevanskvalitet handler om studentenes faktiske oppnåelse av læringsutbyttet,
gjennomstrømming, samfunns- og arbeidslivsrelevans, samt fagmiljøets FoU-arbeid med relevans for
utdanningen og deres deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk.

For hver kvalitetsdimensjon fastsettes kvalitetsindikatorer. Disse kan omfatte både målbare,
kvantitative størrelser og mer kvalitativ dokumentasjon og vurderinger som kan gi informasjon om
kvaliteten og relevansen på studentenes læringsutbytte. Alle kvalitetsindikatorene skal vurderes og
rapporteres i tråd med kvalitetssystemets beskrivelser.

Her finner du KVALITETSDIMENSJONER, KVALITETSMÅL OG KVALITETSINDIKATORER