Gå til innholdet
Lukk

Kvalitetsystem for utdanning

DMMHs kvalitetssystem for utdanning finner du her.

Kvalitetssystemet har som målsetting å bidra til kontinuerlig utvikling av kvalitet i alle emner, studieprogram og studieportefølje. Systemet skal være tilgjengelig og forståelig for ansatte og studenter og bidra til å fremme en kvalitetskultur ved høgskolen. En god kvalitetskultur bygger på et godt samarbeid mellom ansatte og studenter, og oppfølging av systematiske evalueringer.

Kvalitetssystemet skal også synliggjøre roller og ansvar i det systematiske kvalitetsarbeidet, avdekke sviktende kvalitet i studietilbud, og ivareta behovet for dokumentasjon av kvalitetsarbeidet.

Kvalitetssystemet skal bidra til at studentene oppnår definerte læringsutbytter i emner og studieprogram på normert tid med gode resultater slik at de er forberedt på et arbeids- og samfunnsliv i endring. Kvalitetssystemet skal ha særlig fokus på forbedring av kvalitet i studentenes læringsprosesser og læringsutbytte i alle emner og studieprogram, og på studieporteføljenivå. Resultater og vurderinger av det løpende kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for den strategiske utvikling av høgskolens samlede studieportefølje.
                                                          

Hovedfokus i kvalitetssystemet skal være forbedring, ikke kontroll. Arbeidet med forbedring av utdanningskvaliteten kan framstilles som en prosess med fem faser som bygger på hverandre: planlegging, gjennomføring, kunnskapsinnhenting, analyse og vurdering og forbedringstiltak (og ny planlegging osv.).