Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Roller i kvalitetsarbeidet

Ledelse og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten ved høgskolen. Styret fastsetter de overordnede strategier, behandler aktuelle saker på overordnet nivå og blir informert om status. Høgskolestyret får hvert år fremlagt kvalitetsrapport fra rektor og vedtar tiltak. Høgskolestyret vedtar høgskolens studieportefølje.  Ved indikasjon på sviktende kvalitet kan styret på eget grunnlag initiere særskilte evalueringer av fagmiljø og studietilbud.

Rektor har overordnet ansvar for utdanningskvaliteten ved høgskolen, og for at høgskolen har et tilfredsstillende kvalitetssystem. Rektor legger fram høgskolens kvalitetsrapport for høgskolestyret, og saker som omfatter utvikling av høgskolens studieportefølje.

Prorektor for utdanning har ansvar for kvaliteten i utdanningene, er operativ leder for høgskolens systematiske kvalitetsarbeid, og er leder for Utdanningsutvalget.

Prorektor for FoU har ansvaret for kvalitetssikring av FoU-virksomheten knyttet til alle DMMHs studietilbud. (Internasjonalisering).

Studiesjef har ansvar for at studieadministrativt arbeid på institusjonelt nivå utføres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, i tillegg til ansvar for rapportering av studentrelaterte data til myndighetene og i tråd med kvalitetssystemet.

Administrasjonssjef er HMS-ansvarlig for institusjonen, og er ansvarlig for at informasjon om det fysiske, digitale og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet som samles inn gjennom kvalitetsarbeidet, følges opp. Administrasjonssjefen er ansattrepresentant og saksbehandler i Læringsmiljøutvalget (LMU), og har ansvar for å påse at det årlig utarbeides en rapport som omhandler alle aspekt ved læringsmiljøet fra LMU som sendes styret.

Instituttleder skal sørge for at fagmiljøene har tilstrekkelig kapasitet og forsyner emnene og studieprogram med undervisning av god faglig kvalitet og relevans. Instituttleder har særlig ansvar for å legge til rette for god faglig utvikling blant de vitenskapelig ansatte og skal fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte.

Studieprogramleder har overordnet ansvar for kvaliteten og kvalitetsarbeidet på det enkelte studieprogram. Studieprogramleder har ansvar for planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av studieprogrammet, og leder programråd. Studieprogramleder skriver studieprogramrapport. Studieleder BLU ivaretar oppgaven som studieprogramleder for alle heltidsprogrammene på bachelor barnehagelærerutdanning. Studieprogramleder rapporterer til prorektor utdanning.

Emneansvarlig har ansvar for planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av emnet. Emneansvarlig skal påse at lærings- og vurderingsaktivitetene samsvarer med og er relevante for å oppnå læringsutbyttene. Emnet skal evalueres i samarbeid med studentene. Emneansvarlig skal utarbeide emnerapport, og skal lede og dokumentere arbeidet når emnet revideres. Praksisansvarlig er emneansvarlig for praksisemner i barnehagelærerutdanningen. Emneansvarlig for emner som inneholder praksis på øvrige studietilbud skal samarbeide med praksisansvarlig. Emneansvarlig rapporterer til studieprogramleder. For emner som ikke er en del av et studieprogram rapporterer emneansvarlig til prorektor utdanning.

Klassestyrer har ansvaret for at saker som rapporteres inn gjennom klasseteammøter tas videre til emneansvarlig (for videre behandling i emnemøter og programråd). Klassestyrerfunksjonen brukes kun på bachelor barnehagelærerutdanning. Klassestyrer rapporterer til emneansvarlig.

Faglærer skal legge til rette for læringsaktiviter som bidrar til at læringsutbyttene i emner oppnås. Faglærer skal ha oppmerksomhet mot at det faktiske læringsutbyttet er i tråd med det forventede læringsutbytte, og bidra til god gjennomføring av vurderingsordningene. Faglærer skal holde seg faglig oppdatert og delta i relevante nettverk, samt bidra til å evaluere og utvikle emner sammen med emneansvarlig.

Kvalitetsrådgiver er sekretær for Utdanningsutvalget og skal ha en proaktiv rolle for å drift og sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av kvalitetssystemet. Kvalitetsrådgiveren er en aktiv støttespiller knyttet til utarbeidelse og gjennomføringer evalueringer og rapportskriving. Kvalitetsrådgiveren har et særlig ansvar for å fasilitere opplæring og oppfølging av ansatte og studenter i kvalitetsarbeidet.

Utdanningsfaglig koordinator skal være en ressursperson med et særlig ansvar for å bidra til utvikling av utdanningene ved DMMH, herunder se til at læringsutbyttebeskrivelsene er tilpasset utdanningen sammen med studieprogramledere og emneansvarlige, og å legge til rette for at vitenskapelig ansatte ved DMMH skal ha høy utdanningsfaglig kompetanse, inkludert profesjonsfaglig digital kompetanse.

Praksisansvarlig er bindeledd mellom høgskolen og praksisfeltet. Praksisansvarlig er emneansvarlig for praksisemner i barnehagelærerutdanningen. Praksisansvarlig skal årlig rapportere fra arbeidet med praksis ved institusjonen, herunder omfanget av ikke-bestått praksis etter beslutningsmøter.

Skikkethetsansvarlig ved høyskolen rapporterer årlig til styret om arbeidet med den løpende og særskilte skikkethetsvurderingen.