Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fagressurser

Barnehageforum

Et verktøy for alle barnehager. Her finner du blant annet blogger, faglig og redaksjonelt stoff og diskusjonsgrupper. 
Brukere fra DMMH kan få egen bruker til Barnehageforum gjennom abonnementet til biblioteket.
Ta kontakt med biblioteket for å få tilgang

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir ligger under Barne-, ungdoms-  og familiedepartementet (BFD). Nettbibliotekets fagområde er barn, barnevern, oppvekst, adopsjon, osv. 

CRIStin

Felles system for forskingsdokumentasjon ved universitet og høgskoler, institutt- og helsesektoren i Norge. I basen finner du forskingsresultat, forskerprofilar, prosjekt og forskingsenheter.

Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er et oppdragsprosjekt som Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) utfører på vegne av Universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet (KD). Basen inneholder  informasjon om utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og høyere yrkesfaglig utdanning.

DMMH-Open

DMMH sitt åpne vitenarkiv for publikasjoner skrevet av våre studenter og ansatte. Her finner du tidligere master- og bacheloroppgaver

DOAB (Directory of Open Access Books)

Fagfellevurderte og fritilgjengelig bøker fra mange fagområder.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Fagfellevurderte tidsskrifter fra mange fagområder, åpent og gratis tilgjengelig. Felles søkemulighet etter artikler.

ERIC

Internasjonal referansedatabase som gir oversikt over pedagogisk litteratur og ressurser. Mange artikler er i fulltekst.

Eurostat

Portal til EU-statistikk i fulltekst. Sammenlignende statistikk for EU-, EØS-området og andre viktige samarbeidspartnere. Det aller meste av materialet ligger gratis på nettsidene. 

Filmbib

Norske kort- og dokumentarfilmer av nyere dato, men inneholder også et utvalg av eldre filmer.
Logg in med ditt nasjonale lånekort 

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) kan gi tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som FHI forvalter.

Google Scholar

Søk i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig ved hjelp av Google Scholar. En del åpent tilgjengelige tidsskrifter og innhold fra åpne forskningsarkiv. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling. Søker du i Google Scholar når du er pålogget DMMH sitt nett, får du direktetilgang til artikler biblioteket abonnerer på.

Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket gir gratis tilgang til oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre nyttige helsefaglige kunnskapsressurser på nett 

Idunn

Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Her kan du søke og lese i over 40 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til i Idunn

JSTOR

Database over akademiske tidsskrifter, bøker og primærkilder i ulike fag, med hovedvekt på humaniora og samfunnsfag

Lesekroken

Eventyr på ditt og mitt språk. Ta kontakt med biblioteket for passord.

Lovdata

Inneholder oppdaterte norske lover, oppdaterte forskrifter - både sentrale og lokale, en samling av oversatte lover og forskrifter, ferske Høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser og Norsk Lovtidend avd. I og II fra 2001. I tillegg ligger et utvalg med sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen gratis tilgjengelig.

NAOB (Det Norske Akademis Ordbok)

Digital norsk ordbok. 

Nasjonalbiblioteket

Ansatte og studenter kan få tilgang også til det som merket med "begrenset tilgang" i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. For å få tillatelse til å lese materiale med begrenset tilgang må du sende en søknad til Nasjonalbiblioteket.

NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning  

NIFU er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. De har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet

NORA – Norsk vitenarkiv

Alt fra norske vitenarkiv som er publisert åpent. Inkluderer materiale som vitenskapelige artikler, masteroppgaver, bacheloroppgaver, m.m. Inneholder også materiale som ikke er tilgjengelig via Oria.

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)

Kvalitetsvurdert skandinavisk forskning på barnehageområdet.

Norsk APA referansestil

Norsk apa manual versjon 7

NOASP - Nordic Open Access Scholarly Publishing

Åpent tilgjengelig bøker fra Cappelen Damm Akademisk.

Openscience

Generell informasjon om åpen forskning, særlig åpen tilgang, og veiledninge til forskere og institusjoner om hvordan man kan publisere, finansiere og få tilgang til forskningsresultater.

PubMed

Referansedatabase innen medisin

Regjeringen.no

Oversikt over dokumenter fra regjeringen, blant annet Stortingsmeldinger og NOUer.

Sage premier

Vitenskapelige artikler fra forlaget Sage sine tidsskrift. Dekker samfunnsvitenskap, humaniora, medisin, ingeniørfag samt miljø- og biovitenskap. 

Social Care Online

Britisk referansedatabase om sosial arbeid, bl.a. om jobb i barnehage. Databasen inkluderer informasjon fra tidsskrifter, rapporter, offentlig informasjon

Statistisk sentralbyrå

Statped

Verktøy, veiledningsmateriell og læringsressurser i spesialpedagogikk

Store norske leksikon

Norges største allmenne leksikon

Taylor & Francis 

Fulltekstartikler i akademiske tidsskrift utgitt av forlaget Taylor & Francis. Tverrfaglig.

UHRs termbase for universitets- og høgskolesektoren

Database med engelske administrative termer fra universitets- og høgskolesektoren.

Norsk-engelsk ordliste for UH-sektoren

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets nettsider som retter seg mot lærere, elever, foreldre og andre som er interessert i norsk skole og læring. 

Utdanningsforskning

Forskningsportalen av utdanningsforbundet, presenterer artikler om forskning på utdanningsfeltet   

Web of science (WoS)

Tverrfaglig referansedatabase som dekker fagområder som naturvitenskap, medisin, samfunnsfag og humaniora. Inneholder informasjon om hvor og hvor ofte en artikkel har blitt sitert.