Gå til innholdet

Til barns beste

Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.
Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Vi ønsker å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen vår.

DMMH ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave.


Vi legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av våre studenter.

I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver vi en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egen oppdragsenhet.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

DMMH skal ha en reell likestilling mellom kjønn, og behandle alle medarbeidere likt uavhengig av etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder.

Oppdatert