Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Agnete Vaags

Stipendiat
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 26, Mobil: 91848915
e-post
E-post: ava@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1530
Jeg jobber med

Agnete har arbeidet som pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehage i over 20 år. Hun har også jobbet ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU. Her har hun deltatt i utvikling av og arbeid med den nasjonale strategien "Språkløyper",  i tillegg til å bidra i utviklingsarbeid innenfor kommunikasjon og språk i ulike kommuner og nettverk.

Her ved DMMH har hun undervisnings- og veiledningsoppgaver i pedagogikk innenfor bachelorutdanning og masterutdanningen i spesialpedagogikk, i tillegg til oppdrag innenfor regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM).

Utdanning

Utdannet barnehagelærer

Videreutdanning i veiledning og universitets- og høgskolepedagogikk 

Master i spesialpedagogikk.

Forskning og utvikling

Agnete er med i forskergruppa "Spesialpedagogikk og tidlig innsats".

Forskningsprosjekt ph.d: 

Å styrke kvaliteten på det allmennpedagogiske tilbudet er det viktigste grepet for å styrke en inkluderende praksis (Meld. St. 6, 2019 – 2020). Sammen med strategier som tidlig innsats og systemrettet arbeid, skal inkludering bidra til at barn får et godt tilpasset tilbud i barnehagen. Det handler om å gi et allmennpedagogisk tilbud av god kvalitet, i tillegg til å gi et tilpasset tilbud til enkeltbarn med behov for særskilt tilrettelegging. Det er komplekse forhold mellom inkludering og styrking av det allmennpedagogiske tilbudet på den ene siden, og det enkelte barns individuelle rettigheter knyttet til spesialpedagogisk hjelp på den andre siden. For eksempel kan det oppstå et dilemma knyttet til spesialpedagogiske hjelpetiltak som er ment å gi barn med særskilte behov like muligheter, men som i praksis kan komme til å utgjøre en barriere for barnas opplevelse av tilhørighet i fellesskapet. Det er derfor hensiktsmessig å søke mer kunnskap om hvordan politiske ambisjoner om inkludering utspiller seg i barnehagens praksis knyttet til spesialpedagogisk hjelp. Med dette formuleres den foreløpige problemstillingen som følger:

Hvordan kan spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn fremme (eller hemme) inkludering i lys av samfunnspolitiske mål om en barnehage for alle?

 

Publikasjoner

 

Vaags, A. (2016). "Det handler jo om det å forebygge og avhjelpe vansker da". En kvalitativ intervjustudie om spesialpedagogisk profesjonsutøvelse i barnehagen. NTNU:  https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2424859/Agnete%20Vaags.pdf?sequence=1&isAllowed=y