Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Atle Krogstad

Førsteamanuensis
Faggruppe for norsk | Institutt for språk, kunst og kultur
telefon
Telefon: 73 80 52 46,
e-post
E-post: akr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 713
Ekspertområder
Jeg jobber med

Atle Krogstad er dr. art i Nordisk litteratur. Han underviser i barnehagelærerutdanningen i emner som barnelitteratur, barns språk og dialoger, og barnehagens rom og arkitektur. Han har sittet i mange ansettelseskommisjoner, og er veileder på bachelor- og masternivå i norskdidaktikk og barnelitteratur ved DMMH. Han har vært midtveis-opponent for Ph.D. avhandling ved Universitetet i Telemark og Buskerud.  

Atle Krogstad er tilknyttet Master i barnekultur og kunstpedagogikk ved DMMH, der han underviser i barnelitteratur.   

                                                                           

Utdanning

Dr. art., Nordisk litteratur, 2002, NTNU, Trondheim

Hovedfag i Nordisk, 1989, NTNU, Trondheim

Organisteksamen, 1981, Trøndelag Musikkonservatorium

Allmennlærerutdanning, 1979, Levanger lærerskole

Ex.phil., 1975, Universitetet i Tromsø

 

Forskning og utvikling

Atle Krogstad var leder for forskningsnettverket Barn og rom fra 2008 til 2011, og leder for forprosjektet Places for learning 2009-2011, støttet av Norges forskningsråd. Han er hovedredaktør for boka Rom for barnehage (2012), som oppsummerer forsknings- og utviklingsarbeid på barnehagens rom. Fra 2004-2006 var han koordinator for forskningsprosjektet Barn og rom, finansiert av Trondheim kommune. Han har vært engasjert som foreleser ved Institutt for arkitektur og billedkunst ved NTNU.

 

Krogstad har deltatt i flere internasjonale forskningsnettverk med fokus på interdisiplinær forskning mellom kunstfagene, som Nordic Society for Interart Studies (NorSIS) og Nordic Society for Metrical Studies (Nord Metric).

 

Atle Krogstad disputerte i 2002 på dr. art. avhandlingen Tid, landskap, erfaring - om den norske livsverden i Dag Solstads forfatterskap.

 

                                  

Publikasjoner (utvalgte)                                                    

Krogstad, Atle (2017): Gutten og pappesken. Om barns bruk av rom i Svein Nyhus’ bildebok Verden har ingen hjørner, Vitenskapelig artikkel i: Norsklæreren. Tidsskrift for litteratur, didaktikk og språk 2/ 2017, s. 66 - 80

 

Krogstad, Atle (2016): The family house chronotope in three picture books by Gro Dahle and Svein Nyhus. Idyll, fantasy and threshold experiences. Nordic Journal of Childlit Aesthetics

 

Krogstad, Atle (2014): Litteratur i barnehagen – formidling, dialog, danning, I: Glaser, V., Størksen, I. og Drugli, M-B. (red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget, s. 454-465

 

Krogstad, Atle (2013): De yngste barnas språk, I: Haugen, S., Løkken, G. og Röthle, M. (red.), Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 102-118

 

Krogstad, Atle (2013): Barns skaping av rom hos Olav H. Hauge. I: Østern, A-L., Stavik-Karlsen, G., Angelo, E. (red.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Oslo: Universitetsforlaget, s. 99-111

 

Krogstad, Atle (2013): Hellige rom og andre rom. I: Sagberg, S. og Ramsfjell, A. (red). Barnekultur og gudstjenestekultur. Bok nr. III i serien Barn trenger håp. IKO-Forlaget: Oslo, s. 19-28

 

Krogstad, Atle (2012): Barns topologi – barns bruk av steder i retorisk og fenomenologisk perspektiv. I: Krogstad, A. et. al. (2012). Rom for barnehage – Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. (s. 77-92). Fagbokforlaget: Bergen

 

Krogstad, Atle (2012): Rom for barnehage – velkommen inn. I: Krogstad, A. et. al. (2012). Rom for barnehage – Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. (s. 9-20). Fagbokforlaget: Bergen

 

Krogstad, Atle (2012): Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K., Moser, T. (2012). Rom for barnehage – Flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø. Fagbokforlaget: Bergen

 

Krogstad, Atle (2009): Obstfelder i barnehagen. Rytme og meningsskaping i de minste barnas møte med diktet ’Regn’. I: Ordspråk, Röstspråk, Kroppsspråk. Om Konsternas Kommunikationsformer, Studier framlagda vid Tionde nordiska metrikkonferensen, Borås 14-16 april 2005, utgivna av Jörgen Larsson & Eva Lilja (Skrifter utgivna av Center för metriska studier, 16), s. 98-111

 

Krogstad, Atle, Hofstad, Marit og Bye, Ragnhild (2009): Bildeboka. I: Bye, R. (red): Form møter form. Lek møter teater. Cappelen Akademisk Forlag: Oslo (15 s)

 

Krogstad, Atle (2009): Samtaler om litteratur i barnehagen, I: Mørreaunet et al. (red): Inspirasjon og kvalitet i praksis - med hjerte for barnehagefeltet. Festskrift til Frode Søbstad. Pedagogisk Forum: Oslo

 

Krogstad, Atle (2005): Prosarytme i Dag Solstads Roman 1987. I: Sissel Furuseth (red): Kunstens rytmer i tid og rom. Tapir Akademisk Forlag: Trondheim

 

Krogstad, Atle (2003): Tid, rom og livsverden i Thomas Kingos topografiske dikt ‘Samsøes Korte Beskrivelse’, I: Sejersted, J. M. og Vassenden, E. (red.): Norsk litterær Årbok 2003, Det Norsk Samlaget: Oslo