Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingrid Bjørkøy

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 39, Mobil: 905 48 828
e-post
E-post: ibj@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 867
Jeg jobber med

Ingrid Bjørkøy, førsteamanuensis, med doktorgrad i barnehagepedagogikk med særlig fokus på de yngste barna. Hun underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen ved DMMH, Dronning Maud Minne Høgskole og veileder på mastergradsnivå. Hun er aktiv lærer, forsker og kunstner med særlig interesser for sosialt deltagende og intra-aktive samspills, kunst- og kulturuttrykk for de yngste barna. I undervisning er hun opptatt av læring i et performativt perspektiv med vekt på estetiske og gjørende tilnærming til læring. Innenfor forskning og utvikling er hun interessert i performative, kunstbaserte og postkvalitative forskningsmetodologier for praksisnære tilnærminger.  

Hun er kunstner ved LYDHØR,  https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/ der hun med produksjonen Sangfrø utforsker kunstneriske uttrykk sammen med 1-2 åringer. 

Bakgrunn

Jeg ble utdannet som førskolelærer ved DMMH i 1999. Siden da har jeg undervist i drama/teater ved DMMH, vært musikkgruppeleder ved Musikkmanesjen og ledet musikkgrupper for barn 0-6 år og foreldre, hatt kurs for barnehager, vært produsent ved ulike frilans teaterproduksjoner, jobbet som pedagogisk leder ved barnehager og etter hvert endt opp som underviser ved DMMH i 2011. Se CV for utvidet informasjon om bakgrunn og erfaring.

I 2016 startet jeg på ph.d avhandlingsarbeidet med tittelen Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis, som jeg disputerte med i desember 2020.  Dette avhandlingsarbeidet danner og forener på flere måter min pedagogiske og praktiske kunnskapsbase med vekt på sang, samspill og de kroppslige kommunikasjonsformer som ligger til de yngste barnas uttrykk. 

I mitt forsknings- og utviklingsarbeid er jeg særlig orientert mot 1) sang som relasjonell og kontaktskapende, 2) performative og tilblivende undervisnings- og veiledningsformer og 3) kunstbasert forskningsmetodologi i praksisnær forskning. 

Utdanning

 

                           

Forskning og utvikling

Ingrid Bjørkøy disputerte høsten 2020 med doktoravhandlingen Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2687931

Forsker i Lydhør

https://lydhorikongsgarden.wordpress.com/forskergruppa/

 

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner

Bjørkøy, I. (2020). Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis (Doktoravhandling). NTNU, Trondheim. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2687931

Kristoffersen, B; Bjørkøy, I (2017). Mye på spill - Å skape en ny virkelighet.(Forskningsrapport.) DMMH. https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/handle/11250/2443700?locale-attribute=en

https://www.barnehage.no/forskning-sang-og-musikk/hvordan-virker-sang-inn-pa-samspill-i-barnehagen-det-har-ingrid-forsket-pa/217064