Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingrid Bjørkøy

Førsteamanuensis
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 39, Mobil: 905 48 828
e-post
E-post: ibj@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 867
Jeg jobber med

Administrasjon

Faggruppekoordinator ved Institutt for Pedagogikk.

Undervisning

Performativ undervisning for studentaktiv og samskapt læring.

Performativ og kunstbasert undervisningsmetodikk og design.

Kunstbaserte og estetiske læringsrom for trivsel, samhold og profesjonspersonlig utvikling.

Performativ og kunstbasert forskning.

Kunstbasert forskning.

Kroppsliggjort kunnskap, affekt og likevekt mellom kvalifikasjon, sosialisering og subjektivering i utdanning.

Improvisasjon.

Musikkpedagogikk og sang i samspill med barn. 

Musikksamling og samlingsstund med barn i barnehagealder - Dramaturgi for deltagelse, lek og mestring.

De yngste barna i barnehagen med vekt på kommunikasjon, språk og samspill.

Prosjektarbeid og FoU i barnehagen.

Barnehageledelse - konflikthåndtering i et systemperspektiv med kunstbaserte/estetiske tilnærminger og arbeidsmåter. 

Forskning

Pågående prosjekter:

Musisk start på barnehagelivet. et LUBA-prosjekt. 

Kultur for barnehage, samarbeidsforskning med Trøndelag Fylkeskommune.

Evaluering av ny BLU - et internt evalueringsarbeid av omorganisering av barnehagelærerutdanningen ved DMMH.

Performativ utdanning for skapende og samskapt læring.

 

Utdanning

Barnehagelærerutdanning med drama/teater fordypning, DMMH (1999)

Drama/teater grunnfag, DMMH (2001) 

Spesialpedagogikk I og II, NTNU (2000)

Hovedfag i førskolepedagogikk, DMMH/NTNU (2004)

PhD med følgende phdkurs:

- Arts-based research methodology (UiS)

- Vitenskapsteori (NTNU)

-Analysemetode I og II (NTNU)

- Akademisk skriving (NAFOL)

 

 

 

                           

Forskning og utvikling

Pågående forskningsprosjekt

Musisk start på barnehagelivet - sangens betydning i de yngste barnas tilvenning i barnehagen. Et FoU-prosjekt gjennom LUBA - et samarbeid med læringsbarnehager. Aksjonsforskningsprosjekt der sang/Sangsamspill prøves ut i tilvenning som en del av tilvenningspraksisen "Liten og ny". Sang brukes i hverdagsrituell musikkstund og i mer spontane hverdagssamspill. Ansatte i barnehagen veiledes i bruk av sang, musikk og instrumenter for kontakt og for barnas deltagelse og mestring av barnehagehverdagen. 

Kultur for barnehagebarn - et samarbeidsprosjekt sammen Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med Ingvild O. Olaussen. Gjennom multimodale samtaler (tegning og verbale samtaler) med barnehagebarn, søker vi barns perspektiv og stemme på hva god kultur er for dem. Basert på et visuelt datamateriale fra fire kommuner i Trøndelag, løfter vi fram barnets stemme og perspektiv på hvilke kulturelle aktiviteter og steder barn liker. Arbeidet vil munne ut i en forskningsrapport og innspill til fylkeskommunens arbeid med kultur for barn og unge i fylket. Forskningsprosjektet anses også med nyskapende metodologi og anses å være et metodisk bidrag til forskningsfeltet som omhandler barnesamtaler. Rapporten publiseres høst 2023. 

Publikasjoner

Publikasjoner

Bjørkøy, I. (2022). Et anslag knyttet til sangsamspill som performativ undervisningspraksis i barnehagelærerutdanningen. I Skredelid, L. og Knudsen, K. N. (red). Kunstens betydning? Utvidede perspektiver på kunst og barn & unge. Cappelen Damm Akademisk. 

Open Access: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/163

 

Østern, T.-P., Jusslin, S., Knudsen, K. N., Maapalo, P. & Bjørkøy, I. (2021) A performative paradigm for post-qualitative Inquiry. Qualitative Research, 1–18.

Open access: http://doi.org/10.1177/14687941211027444

 

Bjørkøy, I. (2020). Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis (Doktoravhandling). NTNU, Trondheim.

Open access:

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2687931

 

Kristoffersen, B; Bjørkøy, I (2017). Mye på spill - Å skape en ny virkelighet.(Forskningsrapport.) DMMH. https://open.dmmh.no/dmmh-xmlui/handle/11250/2443700?locale-attribute=en

https://www.barnehage.no/forskning-sang-og-musikk/hvordan-virker-sang-inn-pa-samspill-i-barnehagen-det-har-ingrid-forsket-pa/217064