Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Ingvild Åmot

Professor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 28, Mobil: 915 13 839
e-post
E-post: iam@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1633
Ekspertområder
Jeg jobber med

For tiden underviser hun på masterstudiet i spesialpedagogikk og har ansvar for veiledning av masterstudenter.

Ingvild har skrevet både vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner, og er særlig engasjert i barns rettigheter, barnehagen som et godt psykososialt miljø for alle barn og spesialpedagogiske utfordringer.

Sammen med et team ledet av Elin Birgitte Ljunggren på DMMH er hun nå i arbeid med prosjektet KompKart om kompetanseheving, kartlegging og ledelse i forbindelse med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

Hun har arbeidet over flere år med prosjektet: "Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer"  sammen med dosent Monica Bjerklund ved Telemarksforskning. Prosjektet var støttet av SANKS.

Ingvild har jobbet med prosjektet "Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage, skole og nærmiljø" sammen med  professor Borgunn Ytterhus fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Ingvild er sammen med Karianne Franck leder av forskergruppen i spesialpedagogikk ved DMMH. Hun har bidratt i flere ekspertuttalelser i statlig sammenheng og har ledet arbeidsgruppa for to nasjonale konferanser om spesialpedagogikk i barnehagen. 
Utdanning

Ingvild fullførte sin Phd i helsevitenskap i 2014. Hun har bakgrunn som førskolelærer med videreutdanning i 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk. I tillegg har hun hovedfag i spesialpedagogikk.

Forskning og utvikling

Ingvild har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad i helsevitenskap fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barn med ulike utfordringer i barnehagehverdagen, deres rettigheter og muligheter til utfoldelse og fellesskap med barn flest. I tillegg er hun opptatt av ansattes roller, ansvar og etiske forpliktelser når det gjelder omsorg for barn og tilrettelegging for spesialpedagogisk praksis. I de siste årene har hun også forsket på temaet barnehagen som helsefremmende arena, særlig knyttet til barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer.

Publikasjoner

2024

Janninger, L., Salvesen, P.E. & Åmot, I. (2024). Barnehagelederes rolleforståelse i implementeringen av en statlig initiert prosess. Nordisk barnehageforskning, 21(2), 20 – 41). https://doi.org/10.23865/nbf.v21.428

Salvesen, P.E., Janninger, L. & Åmot, I. (2024). Statlig reformprosess møter liten motstand i barnehager. Utdanningsnytt. https://www.utdanningsnytt.no/barnehagelaererrollen-barnehagelaererutdanning-barnehager/statlig-reformprosess-moter-liten-motstand-i-barnehager/387963

2023

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2023). Sámi rights and sustainability in early childhood education and care. Sustainability in everyday practices in Norwegian kindergartens. I Cambou, D. & Ravna, Ø. (red). The significance of Sámi rights. Law, Justic, and Sustainability for the Indigenous Sámi in the Nordic Countries. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003220640-12 

Bjerklund, M., & Åmot, I. (2023). Outdoor activities promoting mental and physical health and well-being in Sámi Early Childhood Education and Care institutions. Journal of Childhood, Education & Society4(3), 261–273. https://doi.org/10.37291/2717638X.202343287

Bjerklund, M., & Åmot, I. (2023). Supporting Children’s Psychosocial Well-being in Sami ECECs. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(2-3). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5481

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2023). Kulturell bærekraft – praksiser i samiske barnehager. Nordisk barnehageforskning, 20(3), 24 – 44. https://doi.org/10.23865/nbf.v19.333

Festøy, A.R.F.; Berg, K.; Sæteren, A.-L.; Moen, T. & Åmot, I. (2023). Overgang barnehage – skole for barn med særskilte beohv – en systematisk litteraturgjennomgang fra perioden 2015 – 2021. Spesialpedagogikk, (02), 59 – 71.

2022

Åmot, I. & Ytterhus, B. (2022). Health Promotion and Identity Construction in Norwegian Kindergartens – A Qualitative Study on Children with and without Disabilities. Early Childhood Education Journal. doi.org/10.1007/s10643-022-01382-7

Bjerklund, M. & Åmot, I. (2022). Language revitalization in Sámi Early Childhood Education and Care institutions. Psykologi i kommunen (4)2022.https://psykisk-kommune.no/language-revitalization-in-s-mi-early-childhood-education-and-care-institutions/19.255

2021

Ytterhus, B. & Åmot, I. (2021) Kindergartens: inclusive spaces for all children? International Journal of Inclusive Education, DOI: 10.1080/13603116.2021.1950976

Bjerklund, M. & Åmot, I. (2021). Samiske barnehager kan fremme barns livsmestring. Første Steg. (02)21.

Åmot, I. & Skoglund, R. I. (2021). De ansattes sinne i barnehagen kan føre til profesjonell utvikling. Første Steg. (01)21.

2020

Bjerklund, M. & Åmot, I. (2020), Livsmestring i den samiske barnehagen. Nordisk tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 6. 10.23865/ntpk.v6.1931

Åmot, I. (2020). Special Educational Needs and Disabilities in Early Childhood Education (Norway). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996496.0019

Skoglund, R. I. & Åmot, I. (2020): When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance, Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1739138

2019

 Bjerklund, M., Jensen, G., & Åmot, I. (2019, 5.november). Nytt nasjonalt forskningsprosjekt om samisk barnehagetrivsel. Debattinnlegg. an.no. https://www.an.no/debatt/barnehage/samisk/nytt-nasjonalt-forskningsprosjekt-om-samisk-barnehagetrivsel/o/5-4-1112279?key=2019-11-05T08:01:43.000Z/retriever/20e729c32a2b7c8ac7a7c6bb956e4699c2417713

Ytterhus, B., & Åmot, I. (2019). Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning? Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi:10.7577/nbf.3286

Åmot, I. & Ytterhus, B. (2019). Spesialpedagogikk i barnehagen. I Befring, E., Næss, K.-A. B. & Tangen, R. Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Åmot, I. (2019). Barns perspektiver, sakkyndighetsprosesser og systemarbeid i barnehagen. I. Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. I PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Åmot, I. (2019). Mediator eller moderator. Voksenrollen i barns lek og samspill. I Skoglund, R.I. & Åmot, I. I Anerkjennelsens kompleksitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Åmot, I. & Skoglund, R. I. (2019). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I Anerkjennelsens kompleksitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Baardsgard, E. & Åmot, I. (2019, 9. januar). Bemanningsnorm i barnehagen - uløste utfordringer.  Kronikk, Adresseavisen.

 

2018

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018): Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg(4), 54-56.

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen. I Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Åmot, I. (2018). Inkludering i barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. I S. Østrem (ed). Barnehagen som institusjon (s. 124 – 142). Cappelen Damm.  

 

2017

Åmot, I., & Mørland, B. (2017, 28. august ). Barns rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen.

Åmot, I. (2017). Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet. I E. J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom (s. 134-150). Oslo: Universitetsforlaget

 

2015

Åmot, I. (2015). Realisering av rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp: Muligheter, begrensninger og dilemmaer diskutert i lys av eksempler fra praksiser i norske barnehager. Barn(2), 91-105.

 

2014

Åmot, I. (2014). Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (Vol. 2014:341). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2014 2). ‘Talking bodies’ – power and counter-power between children and adults in day care. Childhood, 21(2), 260-273.

 

2012

Skoglund, R. I., & Åmot, I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget

Åmot, I. & Skoglund, R.I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I R. I. Skoglund & I. Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 61-83). Oslo: Universitetsforlaget.

Åmot, I. (2012). Etikk i praksis; barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5(18), 1-11.

Åmot, I. (2012). Mediator eller moderator: et blikk på voksenrollen i forhold til barn med samspillsvansker og det relasjonelle fellesskapet i barnehagen. I R. I. Skoglund & I. Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 61-83). Oslo: Universitetsforlaget.

 

2005 - 2011

Åmot, I., & Heggvold, G. I. (2011, 19. august). De minste i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen

Åmot, I. (2007). En spesialpedagogs refleksjoner ti år etterpå. I S. Sagberg & K. Hellander (red.), Barns tilhørighet (s. 29-34). Trondheim: Dronning Maud Minnes Høgskole for førskolelærerutdanning

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2006). Hva og hvem bestemmer? Om organisering av opplæringen til barn med lærehemminger i "en skole for alle". I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red), Funksjonshemmete barn i skole og familie: Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 134-152). Oslo: Gyldendal akademisk.

Åmot, I. (2006). Skole - Fri - Tid. For hvem og hvordan? I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red.), Funksjonshemmede barn og skole og familie. Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 185-205). Oslo: Gyldendal Akademiske.

Åmot, I. (2005). IOP – helhet og foreldresamarbeid. Spesialpedagogikk(5).

 
What do you want to do ?
New mail