Gå til innholdet

Ingvild Åmot

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

For tiden er hun emneansvarlig for masterstudiet i spesialpedagogikk og har ansvar for veiledning av masterstudenter. Hun underviser i all hovedsak på master i spesialpedagogikk, samt noe på master  i studieretningene førskolepedagogikk.

Hun er medredaktør i antologien "PPPTs systemrettede arbeid i barnehagen" (Universitetsforlaget, 2019) sammen med Monica Bjerklund og Berit Groven. Hun er også medredaktør sammen med Ruth Ingrid Skoglund for antologien "Anerkjennelsens kompleksitet" (Universitetsforlaget, 2012) som kom i revidert versjon våren 2019. 

Ingvild har skrevet flere kronikker og populærvitenskapelige innlegg og er særlig engasjert i barns rettigheter og barnehagen som et godt psykososialt miljø for alle barn.

Hun er prosjektleder i prosjektet: "Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer" og arbeider sammen med førstelektor Monica Bjerklund ved Telemarksforskning. Prosjektet er støttet av SANKS.

Ingvild forsker i langtidsprosjektet "Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage, skole og nærmiljø" sammen med  professor Borgunn Ytterhus fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

I tillegg leder hun et langtidsprosjekt for å kartlegge hvordan det går med studenter som har tatt master i spesialpedagogikk ved DMMH, Nord universitet, campus Levanger og Høgskulen i Volda. Prosjektet heter: "Spesialpedagoger - arbeidsforventinger og arbeidserfaring". 

 

 

Utdanning

Ingvild er utdannet førskolelærer, har 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk og har hovedfag i spesialpedagogikk, samt doktorgrad i helsevitenskap. I tillegg har hun erfaring som assistent i barnehage og skole, som pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehage og som spesialpedagog i PPT.

Forskning og utvikling

 Ingvild har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad i helsevitenskap fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barn med ulike utfordringer i barnehagehverdagen, deres rettigheter og muligheter til utfoldelse og fellesskap med barn flest. I tillegg er hun opptatt av ansattes roller, ansvar og etiske forpliktelser når det gjelder omsorg for barn og tilrettelegging for spesialpedagogisk praksis.

 

Forskning og utvikling

Publikasjoner

2020

Skoglund, R. I. & Åmot, I. (2020): When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance, Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1739138

2019

 Bjerklund, M., Jensen, G., & Åmot, I. (2019, 5.november). Nytt nasjonalt forskningsprosjekt om samisk barnehagetrivsel. Debattinnlegg. an.no. https://www.an.no/debatt/barnehage/samisk/nytt-nasjonalt-forskningsprosjekt-om-samisk-barnehagetrivsel/o/5-4-1112279?key=2019-11-05T08:01:43.000Z/retriever/20e729c32a2b7c8ac7a7c6bb956e4699c2417713

Ytterhus, B., & Åmot, I. (2019). Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning? Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi:10.7577/nbf.3286

Åmot, I. & Ytterhus, B. (2019). Spesialpedagogikk i barnehagen. I Befring, E., Næss, K.-A. B. & Tangen, R. Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Åmot, I. (2019). Barns perspektiver, sakkyndighetsprosesser og systemarbeid i barnehagen. I. Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. I PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Åmot, I. (2019). Mediator eller moderator. Voksenrollen i barns lek og samspill. I Skoglund, R.I. & Åmot, I. I Anerkjennelsens kompleksitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Åmot, I. & Skoglund, R. I. (2019). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I Anerkjennelsens kompleksitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Baardsgard, E. & Åmot, I. (2019, 9. januar). Bemanningsnorm i barnehagen - uløste utfordringer.  Kronikk, Adresseavisen.

 

2018

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018): Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg(4), 54-56.

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen. I Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Åmot, I. (2018). Barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. Om bruk av grupper i en inkluderende praksis. I S. Østrem (red.), Barnehagen som institusjon (s. 124-142). Oslo: Cappelen Damm.

 

2017

Åmot, I., & Mørland, B. (2017, 28. august ). Barns rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen.

Åmot, I. (2017). Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet. I E. J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom (s. 134-150). Oslo: Universitetsforlaget

 

2015

Åmot, I. (2015). Realisering av rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp: Muligheter, begrensninger og dilemmaer diskutert i lys av eksempler fra praksiser i norske barnehager. Barn(2), 91-105.

 

2014

Åmot, I. (2014). Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (Vol. 2014:341). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2014 2). ‘Talking bodies’ – power and counter-power between children and adults in day care. Childhood, 21(2), 260-273.

 

2012

Skoglund, R. I., & Åmot, I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget

Åmot, I. & Skoglund, R.I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I R. I. Skoglund & I. Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 61-83). Oslo: Universitetsforlaget.

Åmot, I. (2012). Etikk i praksis; barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5(18), 1-11.

Åmot, I. (2012). Mediator eller moderator: et blikk på voksenrollen i forhold til barn med samspillsvansker og det relasjonelle fellesskapet i barnehagen. I R. I. Skoglund & I. Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 61-83). Oslo: Universitetsforlaget.

 

2005 - 2011

Åmot, I., & Heggvold, G. I. (2011, 19. august). De minste i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen

Åmot, I. (2007). En spesialpedagogs refleksjoner ti år etterpå. I S. Sagberg & K. Hellander (red.), Barns tilhørighet (s. 29-34). Trondheim: Dronning Maud Minnes Høgskole for førskolelærerutdanning

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2006). Hva og hvem bestemmer? Om organisering av opplæringen til barn med lærehemminger i "en skole for alle". I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red), Funksjonshemmete barn i skole og familie: Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 134-152). Oslo: Gyldendal akademisk.

Åmot, I. (2006). Skole - Fri - Tid. For hvem og hvordan? I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red.), Funksjonshemmede barn og skole og familie. Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 185-205). Oslo: Gyldendal Akademiske.

Åmot, I. (2005). IOP – helhet og foreldresamarbeid. Spesialpedagogikk(5).