Gå til innholdet
Lukk

Ingvild Åmot

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

For tiden er hun emneansvarlig for masterstudiet i spesialpedagogikk og har ansvar for veiledning av masterstudenter. Hun underviser i all hovedsak på master i spesialpedagogikk.

Ingvild har skrevet både vitenskapelige og populærvitenskapelige publikasjoner samt kronikker, og er særlig engasjert i barns rettigheter, barnehagen som et godt psykososialt miljø for alle barn og spesialpedagogiske utfordringer.

Hun er prosjektleder i prosjektet: "Samiske barnehager som helsefremmende arena. Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer" og arbeider sammen med førstelektor Monica Bjerklund ved Telemarksforskning. Prosjektet er støttet av SANKS.

Ingvild forsker i langtidsprosjektet "Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage, skole og nærmiljø" sammen med  professor Borgunn Ytterhus fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

I tillegg leder hun et langtidsprosjekt for å kartlegge hvordan det går med studenter som har tatt master i spesialpedagogikk ved DMMH, Nord universitet, campus Levanger og Høgskulen i Volda. Prosjektet heter: "Spesialpedagoger - arbeidsforventinger og arbeidserfaring". 

Ingvild er leder av forskergruppen i spesialpedagogikk ved DMMH og hun har bidratt i flere ekspertuttalelser i statlig sammenheng. 

 

 

Utdanning

Ingvild er utdannet førskolelærer, har 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk og har hovedfag i spesialpedagogikk, samt doktorgrad i helsevitenskap. I tillegg har hun erfaring som assistent i barnehage og skole, som pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehage og som spesialpedagog i PPT.

Forskning og utvikling

 Ingvild har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad i helsevitenskap fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barn med ulike utfordringer i barnehagehverdagen, deres rettigheter og muligheter til utfoldelse og fellesskap med barn flest. I tillegg er hun opptatt av ansattes roller, ansvar og etiske forpliktelser når det gjelder omsorg for barn og tilrettelegging for spesialpedagogisk praksis.

Publikasjoner

2020

Åmot, I. (2020). Special Educational Needs and Disabilities in Early Childhood Education (Norway). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996496.0019

Skoglund, R. I. & Åmot, I. (2020): When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance, Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1739138

2019

 Bjerklund, M., Jensen, G., & Åmot, I. (2019, 5.november). Nytt nasjonalt forskningsprosjekt om samisk barnehagetrivsel. Debattinnlegg. an.no. https://www.an.no/debatt/barnehage/samisk/nytt-nasjonalt-forskningsprosjekt-om-samisk-barnehagetrivsel/o/5-4-1112279?key=2019-11-05T08:01:43.000Z/retriever/20e729c32a2b7c8ac7a7c6bb956e4699c2417713

Ytterhus, B., & Åmot, I. (2019). Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning? Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). doi:10.7577/nbf.3286

Åmot, I. & Ytterhus, B. (2019). Spesialpedagogikk i barnehagen. I Befring, E., Næss, K.-A. B. & Tangen, R. Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Åmot, I. (2019). Barns perspektiver, sakkyndighetsprosesser og systemarbeid i barnehagen. I. Bjerklund, M., Groven, B. & Åmot, I. I PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Åmot, I. (2019). Mediator eller moderator. Voksenrollen i barns lek og samspill. I Skoglund, R.I. & Åmot, I. I Anerkjennelsens kompleksitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Åmot, I. & Skoglund, R. I. (2019). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I Anerkjennelsens kompleksitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Baardsgard, E. & Åmot, I. (2019, 9. januar). Bemanningsnorm i barnehagen - uløste utfordringer.  Kronikk, Adresseavisen.

 

2018

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018): Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg(4), 54-56.

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen. I Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Åmot, I. (2018). Barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. Om bruk av grupper i en inkluderende praksis. I S. Østrem (red.), Barnehagen som institusjon (s. 124-142). Oslo: Cappelen Damm.

 

2017

Åmot, I., & Mørland, B. (2017, 28. august ). Barns rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen.

Åmot, I. (2017). Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet. I E. J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom (s. 134-150). Oslo: Universitetsforlaget

 

2015

Åmot, I. (2015). Realisering av rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp: Muligheter, begrensninger og dilemmaer diskutert i lys av eksempler fra praksiser i norske barnehager. Barn(2), 91-105.

 

2014

Åmot, I. (2014). Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (Vol. 2014:341). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2014 2). ‘Talking bodies’ – power and counter-power between children and adults in day care. Childhood, 21(2), 260-273.

 

2012

Skoglund, R. I., & Åmot, I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget

Åmot, I. & Skoglund, R.I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. I R. I. Skoglund & I. Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 61-83). Oslo: Universitetsforlaget.

Åmot, I. (2012). Etikk i praksis; barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5(18), 1-11.

Åmot, I. (2012). Mediator eller moderator: et blikk på voksenrollen i forhold til barn med samspillsvansker og det relasjonelle fellesskapet i barnehagen. I R. I. Skoglund & I. Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 61-83). Oslo: Universitetsforlaget.

 

2005 - 2011

Åmot, I., & Heggvold, G. I. (2011, 19. august). De minste i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen

Åmot, I. (2007). En spesialpedagogs refleksjoner ti år etterpå. I S. Sagberg & K. Hellander (red.), Barns tilhørighet (s. 29-34). Trondheim: Dronning Maud Minnes Høgskole for førskolelærerutdanning

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2006). Hva og hvem bestemmer? Om organisering av opplæringen til barn med lærehemminger i "en skole for alle". I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red), Funksjonshemmete barn i skole og familie: Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 134-152). Oslo: Gyldendal akademisk.

Åmot, I. (2006). Skole - Fri - Tid. For hvem og hvordan? I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red.), Funksjonshemmede barn og skole og familie. Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 185-205). Oslo: Gyldendal Akademiske.

Åmot, I. (2005). IOP – helhet og foreldresamarbeid. Spesialpedagogikk(5).