Gå til innholdet

Ingvild Åmot

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

For tiden er hun emneansvarlig for masterstudiet i spesialpedagogikk og har ansvar for veiledning av masterstudenter. Hun underviser på master i spesialpedagogikk, samt noe på master både i studieretningene førskolepedagogikk og barnehageledelse.

Ingvild forsker i langtidsprosjektet "Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage, skole og nærmiljø" sammen med  professor Borgunn Ytterhus fra Institutt for Sosialt arbeid og Helsevitenskap ved NTNU.

Utdanning

Ingvild er utdannet førskolelærer, har 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk og har hovedfag i spesialpedagogikk, samt doktorgrad i helsevitenskap. I tillegg har hun erfaring som assistent i barnehage og skole, som pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehage og som spesialpedagog i PPT.

Forskning og utvikling

 Ingvild har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad i helsevitenskap fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barn med ulike utfordringer i barnehagehverdagen, deres rettigheter og muligheter til utfoldelse og fellesskap med barn flest. I tillegg er hun opptatt av ansattes roller, ansvar og etiske forpliktelser når det gjelder omsorg for barn og tilrettelegging for spesialpedagogisk praksis.

 

Forskning og utvikling

Publikasjoner

Åmot, I. (2018). Barnehagens spesialpedagogiske virksomhet. Om bruk av grupper i en inkluderende praksis. I S. Østrem (red.), Barnehagen som institusjon (s. 124-142). Oslo: Cappelen Damm.

Åmot, I., & Mørland, B. (2017, 28. august ). Barns rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen.

Åmot, I. (2017). Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet. I E. J. Lyngseth & B. Mørland (red.), Tidlig innsats i tidlig barndom (s. 134-150). Oslo: Universitetsforlaget

Åmot, I. (2015). Realisering av rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp: Muligheter, begrensninger og dilemmaer diskutert i lys av eksempler fra praksiser i norske barnehager. Barn(2), 91-105.

Åmot, I. (2014). Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen (Vol. 2014:341). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2014 2). ‘Talking bodies’ – power and counter-power between children and adults in day care Childhood, 21(260-273).

Skoglund, R. I., & Åmot, I. (2012). Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget

Åmot, I. (2012a). Etikk i praksis; barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 5(18), 1-11.

Åmot, I. (2012b). Mediator eller moderator: et blikk på voksenrollen i forhold til barn med samspillsvansker og det relasjonelle fellesskapet i barnehagen. I R. I. Skoglund & I. Åmot (red.), Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole (s. 61-83). Oslo: Universitetsforlaget.

Åmot, I., & Heggvold, G. I. (2011, 19. august). De minste i barnehagen, Kronikk, Adresseavisen

Åmot, I. (2007). En spesialpedagogs refleksjoner ti år etterpå. I S. Sagberg & K. Hellander (red.), Barns tilhørighet (s. 29-34). Trondheim: Dronning Maud Minnes Høgskole for førskolelærerutdanning

Åmot, I., & Ytterhus, B. (2006). Hva og hvem bestemmer? Om organisering av opplæringen til barn med lærehemminger i "en skole for alle". I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red), Funksjonshemmete barn i skole og familie: Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 134-152). Oslo: Gyldendal akademisk.

Åmot, I. (2006). Skole - Fri - Tid. For hvem og hvordan? I J. Tøssebro & B. Ytterhus (red.), Funksjonshemmede barn og skole og familie. Inkluderingsideal og hverdagspraksis (s. 185-205). Oslo: Gyldendal Akademiske.

Åmot, I. (2005). IOP – helhet og foreldresamarbeid. Spesialpedagogikk(5).