Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Johanne Rimul

Høgskolelektor / stipendiat
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 56 83 05,
E-post: jri@dmmh.no
Kontor: 1221
Jeg jobber med

Ph.d-stipendiat i barnehagekunnskap (fra 1.aug 2019). Prosjektet har tittelen "Barns medialiserte barndom: en studie av barns sam/reproduserte mediekultur i barnehagen". 

Jeg er praksisveileder og underviser studenter på barnehagelærerutdanning hovedmodell. 

 

Utdanning

Førskolelærerutdanning, fordypning i estetiske fag, DMMH.

Videreutdanning i veiledning for praksislærere, DMMH. 

Mastergrad i førskolepedagogikk, DMMH/NTNU.

Universitets- og høgskolepedagogikk, DMMH

Forskning og utvikling

8 års erfaring som pedagogisk leder og praksislærer i barnehage.

Masteroppgave i førskolepedagogikk (se publikasjoner). 

Jeg er med i forskergruppen Rom for lek og læring, og har forsket i Erasmus+ prosjektet SEED.

Publikasjoner

Masteroppgave i førskolepedagogikk: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2382081/Johanne%20Rimul.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sammendrag av masteroppgaven:

"I denne oppgaven har jeg sett på hvordan normer for kjønn kan komme til syne i et barnefellesskap. Jeg har gjort et etnografisk inspirert feltarbeid, ved å gjennomføre deltakende observasjoner og samtaler med barn og ansatte i en barnehage. Med vekt på teorier om normer og diskurser, og om å gjøre kjønn, har jeg hatt et ønske om å søke forståelse for hvordan barn skaper mening for kjønnsbegrepet. I oppgaven tematiserer jeg normer, tett knyttet opp mot diskursiv praksis, med vekt på de situasjonene dette var synlig blant barn i en barnegruppe (denne studien fokuserte på barn fra 3-5 år). Et sentralt trekk hvor normer ble synlig, var gjennom barnas bruk av ressurser fra en kjønnsdelt mediekultur. Barnas forståelse var knyttet opp mot kulturelle symboler for kjønn, som leketøy, farger, klær eller egenskaper. Normer for kjønn kom ofte til syne gjennom en markering av grenseoverskridelser og avvik, hvor barna var aktive i å opprettholde kjønnskategorier. Dette kom også til syne gjennom barnas fellesskap og vennskap. Barna virket til å posisjonere seg innenfor lett tilgjengelige diskurser, men ikke uten å overskride dem. Barnas forståelse og handlinger var preget av flere stemmer og flertydighet, hvor et skille mellom gutter og jenter i stor grad var fraværende i mange av de hverdagslige situasjonene".