Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Kari Nergaard

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 53 18, Mobil: 930 53 672
e-post
E-post: kne@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 328
Ekspertområder
Jeg jobber med

Trivsel, lek og psykososialt barnehagemiljø

Profesjonsveiledning

REKOM; barnehagens læringsmiljø

Utdanning

Førskolelærer, DMMH: 1991

Pedagogisk veiledning, 60 stp, DMMH:2003

Master i Førskolepedagogikk, NTNU, 2008.

PhD i Pedagogisk psykologi, NTNU / ILU: 2020

Universitets og høyskolepedagogikk, DMMH: 2021

Forskning og utvikling

Min forskning er rettet mot barnehagens psykososiale miljø, barn- barn relasjonene og lekens betydning i denne sammenheng.
Gjennom mitt doktorgradsarbeide har jeg undersøkt hvordan utestenging  fra lek i barnehagen oppleves, og hva barn ønsker seg av empati i slike situasjoner, - som et kunnskapsbidrag til hvordan barnehagen kan arbeide for å fremme barns empati, i det forebyggende arbeidet mot utestenging fra lek. 

Pågående FOU prosjekter: 

Veiledning og veiledningskompetanse i lærende organisasjoner (i samarbeid med Nord Universitet).

Snakkehjørnet, en relasjonell møteplass for barn. En casestudie av en barnehages arbeid for å fremme barns trivsel, medvirkning og et sterkere barnefellesskap.

 

Publikasjoner

Nergaard, K. (2022). Den frie leken, for alle barns beste? Barnehagelærerens rolle og ansvar i det forebyggende arbeidet mot utestenging fra lek. I : M.H. Frønes og M. Kanstad (red). Barnehagelæreren og barna. Universitetsforlaget.

Nergaard, K. (2021)."Utestengt fra lek i barnehagen" Hvordan oppleves det? - og hva ønsker barn seg da? I: C.D. Fodstad, V. Glaser og M. Sæther (red). Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget. 

Nergaard, K. (2020). Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek og samspill. En hermeneutisk-fenomenologisk studie. Doktoravhandlinger ved NTNU: 2020:17

Nergaard, K. (2020). ‘I want to join the play’. Young children’s wants and needs of empathy when experiencing peer rejections in ECEC. Early Years, 1-14.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575146.2020.1744531

Nergaard, K. (2018). “The Heartbreak of Social Rejection”: Young Children’s Expressions about How They Experience Rejection from Peers in ECEC. Child Care in Practice, 1-17.

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13575279.2018.1543650

Nergaard, K. (2017). Empathic expressions among three-year-olds in play and interaction in ECEC institutions in Norway: bodily empathic expressions purposed for peers’ well-being and confirming relationships. Early Child Development and Care, 1-13.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2017.1387782