Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Kari Nergaard

Førsteamanuensis
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 53 18, Mobil: 930 53 672
e-post
E-post: kne@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 328
Ekspertområder
Jeg jobber med

Trivsel, lek og psykososialt barnehagemiljø

Barnesamtaler

Profesjonsveiledning

Utdanning

Førskolelærer, DMMH: 1991

Pedagogisk veiledning, 60 stp, DMMH:2003

Master i Førskolepedagogikk, NTNU, 2008.

PhD i Pedagogisk psykologi, NTNU / ILU: 2020

Universitets og høyskolepedagogikk, DMMH: 2021 og 2023

Forskning og utvikling

Min forskning er rettet mot barnehagens psykososiale miljø, barn- barn relasjonene og lekens betydning i denne sammenheng.
Gjennom mitt doktorgradsarbeide har jeg undersøkt hvordan utestenging  fra lek i barnehagen oppleves, og hva barn ønsker seg av empati i slike situasjoner, - som et kunnskapsbidrag til hvordan barnehagen kan arbeide for å fremme barns empati, i det forebyggende arbeidet mot utestenging fra lek. 

Pågående FOU prosjekter: 

Veiledning og veiledningskompetanse i lærende organisasjoner (i samarbeid med Nord Universitet).

Snakkehjørnet, en relasjonell møteplass for barn. En casestudie av en barnehages arbeid for å fremme barns trivsel, medvirkning og et sterkere barnefellesskap.

PRABA; profesjonsretta praksis i gruppe, med barnehageadopsjon. Et forskningsprosjekt som søker å utvikle en samarbeidsmodell med praksisbarnehagene, for å gi studentene en mere profesjonsretta praksis og undervisning. Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 

Publikasjoner

Nergaard, K. (2022). Den frie leken, for alle barns beste? Barnehagelærerens rolle og ansvar i det forebyggende arbeidet mot utestenging fra lek. I : M.H. Frønes og M. Kanstad (red). Barnehagelæreren og barna. Universitetsforlaget.

Nergaard, K. (2021)."Utestengt fra lek i barnehagen" Hvordan oppleves det? - og hva ønsker barn seg da? I: C.D. Fodstad, V. Glaser og M. Sæther (red). Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget. 

Nergaard, K. (2020). Jevnaldringsavvisninger og empati i barns lek og samspill. En hermeneutisk-fenomenologisk studie. Doktoravhandlinger ved NTNU: 2020:17

Nergaard, K. (2020). ‘I want to join the play’. Young children’s wants and needs of empathy when experiencing peer rejections in ECEC. Early Years, 1-14.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09575146.2020.1744531

Nergaard, K. (2018). “The Heartbreak of Social Rejection”: Young Children’s Expressions about How They Experience Rejection from Peers in ECEC. Child Care in Practice, 1-17.

 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13575279.2018.1543650

Nergaard, K. (2017). Empathic expressions among three-year-olds in play and interaction in ECEC institutions in Norway: bodily empathic expressions purposed for peers’ well-being and confirming relationships. Early Child Development and Care, 1-13.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2017.1387782