Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Karianne Franck

Førsteamanuensis
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 47, Mobil: 480 72 528
e-post
E-post: kfr@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 856
Ekspertområder
Jeg jobber med

Karianne har undervisningserfaring fra både bachelor og masternivå. Hun veileder masterstudenter innen både Spesialpedagogikk og Barnehagekunnskap, og er biveileder til to PhD stipendiater.

Karianne er studieprogramleder for Master i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Hun er også emneansvarlig for Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15stp ) som går 2. året i masterstudiet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og masterstudiet i Barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring. 

Hun har tidligere hatt emneansvar for masteremnet Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15stp), og masteremnet vitenskapsteori og innføring i forskningsmetode (15stp).

Karianne er seksjonsredaktør i Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk.

Hun er også med i arrangementskomiteen for Barne- og Ungdomsseminaret i Trondheim. 

Et av Karianne's fokusområder er Inkludering og spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. I den forbindelse har hun utarbeidet en læringsfilm til bruk i barnehager: https://www.youtube.com/watch?v=37pvY53B0fs 

Filmen om inkludering: https://youtu.be/HxTsBMyMjqQ

I samarbeid med Geminisenteret OppInk bidro Karianne med å arrangere og ha innlegg i konferansen "Hvordan står det til med inkludering i skole og barnehage?" (23.11.21). Hele konferansen er tilgjengelig på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=b7VWsnHl-Co

Utdanning

Grader: 

PhD i Tverrfaglig barndomsforskning, NTNU (2014)

Cand.polit., Sosialantropologi, NTNU (2005)

Cand.mag., NTNU (2002)

Annet:

Universitet og høgskolepedagogikk, DMMH (2015)

Videreutdanning i familie- og nettverksarbeid, HiST (2006)

 

Forskning og utvikling

https://orcid.org/0000-0002-8053-375X 

Forskningsprosjekt:

"Spesialpedagogisk dokumentasjon tilhørende barnehagebarn med enkeltvedtak". I prosjektet undersøker hun sakkyndige vurderinger og individuelle tiltaksplaner til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen 1-10 timer i uka.

I forlengelse av prosjektet har Karianne etablert et samarbeid med Noora Heiskanen ved University of Eastern Finland. Sammen undersøker og sammenligner de debatter, endringer og krav om dokumentasjon i de spesialpedagogiske systemene for barnehager i Finland og Norge. 

Karianne deltar også i et samarbeidsprosjekt med USN om forskning på Pedagogiske konsepter i barnehagen. Se barnehagefolk 4/2022: http://barnehagefolk.no/bf2022_4_artikkel2.asp 

 

Forskningsinteresser:

-Spesialpedagogisk dokumentasjon i barnehagen

-Inkludering og mangfold

-Normalitetsforståelser og avvikskonstruksjoner i barnehagen

-Kartleggingsverktøy og programmer i barnehagen

-Kritisk funksjonshemmingsforskning (Critical Disability Research)

-Nyere barndomssosiologi (Childhood Studies)

 

 

 

Publikasjoner

Franck, K. (2023). Special education documents and young children's right to be heard. Jorunal of Research on Special Educational Needs. DOI: https://doi.org/10.1111/1471-3802.12620

Heiskanen, N., & Franck, K. (2023). The Paradox of Documentation in Early Childhood Special Education in Finland and Norway: Exploring Discursive Tensions in the Public Debate. Nordic Studies in Education, 43(2), 164–180. https://doi.org/10.23865/nse.v43.3984

Franck, K., Seland, M., Rimul, J., Sivertsen, A.H. & Kernan, M. (2022). Assessing Children's Psychosocial Well-being: Norwegian ECEC Teachers' Challenges when Completing a Global Screening Tool. Contemporary Issues in Early Childhood. https://doi.org/10.1177/14639491221133454

Lund, Å., Franck, K., Juritsen L., Østmoen, J. P. & Wilhelmsen, T. (2022) Utbredelse av konsepter i norske barnehager. Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse, 6(1), 20. https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132317

Franck, K. (2021). The educational context in expert assessments. A study of special education documents of children in ECEC institutions. European Journal of Special Needs Education. DOI: 10.1080/08856257.2021.1954346

Sørenssen, I. & Franck, K. (2021). Material as actor in the enactment of social norms. Engaging with a sociomaterial perspective in childhood studies to avoid the "traps of closure". Children & SocietyDOI:https://doi.org/10.1111/chso.12438

Franck, K. (2021). Hvem og hva er barnehagen for? Debatter i barnehagefeltet sett i lys av ulike forståelser av barn. I Sørenssen, I. K., Abebe, T. & Ursin, M. (red.) Barndomsstudier i norsk kontekst. Tverrfaglige tilnærminger. Gyldendal Norsk Forlag AS. (s. 116-139).

Franck, K. (2018) «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 4. DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.958.

Franck, K., (2018). A Continuum Deconstructed: Exploring how Day-care Staff’s Discursive Practices Construct Children as Possibly Impaired . Scandinavian Journal of Disability Research, 20 ( 1 ). DOI: http://doi.org/10.16993/sjdr.38

Linn Rene Naper, Anne Sigrid Haugset, Birgitte Ljunggren, Joakim Caspersen, Karianne Franck, Tonje Osmundsen, Ranveig Lorentzen (2018). Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoURapport 2018:11. www.udir.no/contentassets/8ba84f94140540e3b149c354ceb2a87d/folgeevaluering-av-kompetanse-for-fremtidens-barnehage.-delrapport-3---mai-2018.pdf

Franck, K. (2017) Neoliberalisering av normaliteten og det kompetente barnet. I E. J. Lyngseth og B. Mørland (red.) Tidlig innsats i tidlig alder. Gyldendal Norsk Forlag AS.

Haugum, M., Ljunggren, B., Osmundsen, T., Caspersen, J., Franck, K., Lorentzen, R. og Haugset, A. S. (2017) Evaluering av Kompetanse for framtidens
barnehage. Delrapport 2.
TFoU-rapport 2017:9 https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-kompetanse-for-framtidens-barnehage---delrapport-2.pdf

Franck, K. & Nilsen, R. D. (2015) “The (in)competent child: Subject positions of deviance in Norwegian day-care centres.” Contemporary Issues in Early Childhood,16(3).

Franck, K. (2014). Constructions of Children In-Between Normality and Deviance in Norwegian Day-care Centres. PhD dissertation. NTNU 2014 (ISBN 978-82-326-0006-9) 176 s. Tilgjengelig online: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/269124/693645_FULLTEXT01.pdf?sequence=1

Franck, K. (2014) “Contributions of disability studies and childhood studies to understanding the construction of "normality" and "disability" in day-care settings.” Barn, 32(1) s. 57-69.

Franck, K. & Glaser, V. (2014). «Rett til medvirkning for barn med særskilte behov.» I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-024011. s. 304-323.

Franck, K. (2013). “Normality and Deviance in Norwegian Day-care Institutions.” Childhoods Today, 7(1).