Gå til innholdet
Lukk

Karianne Franck

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

Karianne har undervisningserfaring fra både bachelor og masternivå. Hun veileder masterstudenter innen både Spesialpedagogikk og Barnehagekunnskap, og er bi-veileder til PhD stipendiat.

Karianne er emneansvarlig for Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15stp ) som går 2. året i masterstudiet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og masterstudiet i Barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring. 

Hun har også delt emneansvar for emnet Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15stp)  som går 1.året i masterstudiet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Karianne er medredaktør i Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk.

Karianne er også med i arrangementskomiteen for Barne- og Ungdomsseminaret i Trondheim. 

 

Utdanning

Grader: 

PhD i Tverrfaglig barndomsforskning, NTNU (2014)

Cand.polit., Sosialantropologi, NTNU (2005)

Cand.mag., NTNU (2002)

Annet:

Universitet og høgskolepedagogikk, DMMH (2015)

Videreutdanning i familie- og nettverksarbeid, HiST (2006)

 

Forskning og utvikling

Forskningsprosjekt:

Karianne driver forskningsprosjektet Spesialpedagogisk dokumentasjon om barnehagebarn. I prosjektet undersøker hun sakkyndige vurderinger og individuelle tiltaksplaner til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen 1-10 timer i uka.

Karianne deltar også i et samarbeidsprosjekt med USN om forskning på Pedagogiske konsepter i barnehagen. 

 

Forskningsinteresser:

-Spesialpedagogisk dokumentasjon i barnehagen

-Inkludering og mangfold

-Normalitetsforståelser og avvikskonstruksjoner i barnehagen

-Kartleggingsverktøy og programmer i barnehagen

-Kritisk funksjonshemmingsforskning (Critical Disability Research)

-Nyere barndomssosiologi (Childhood Studies)

 

 

Publikasjoner

Franck, K. (2018)  «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, june 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/958>. Doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.958.

Franck, K., (2018). A Continuum Deconstructed: Exploring how Day-care Staff’s Discursive Practices Construct Children as Possibly Impaired . Scandinavian Journal of Disability Research . 20 ( 1 ) , pp . 247–255 . DOI: http://doi.org/10.16993/sjdr.38

Linn Rene Naper, Anne Sigrid Haugset, Birgitte Ljunggren, Joakim Caspersen, Karianne Franck, Tonje Osmundsen, Ranveig Lorentzen (2018). Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoURapport 2018:11. www.udir.no/contentassets/8ba84f94140540e3b149c354ceb2a87d/folgeevaluering-av-kompetanse-for-fremtidens-barnehage.-delrapport-3---mai-2018.pdf

Franck, K. (2017) Neoliberalisering av normaliteten og det kompetente barnet. I E. J. Lyngseth og B. Mørland (red.) Tidlig innsats i tidlig alder. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Haugum, M., Ljunggren, B., Osmundsen, T., Caspersen, J., Franck, K., Lorentzen, R. og Haugset, A. S. (2017) Evaluering av Kompetanse for framtidens
barnehage. Delrapport 2.
TFoU-rapport 2017:9
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-kompetanse-for-framtidens-barnehage---delrapport-2.pdf

Franck, K. & Nilsen, R. D. (2015) “The (in)competent child: Subject positions of deviance in Norwegian day-care centres.” Contemporary Issues in Early Childhood, Volum 16. (3) s. 230-240.

Franck, K. (2014). Constructions of Children In-Between Normality and Deviance in Norwegian Day-care Centres. PhD dissertation Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-326-0006-9) 176 s. Tilgjengelig online: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/269124/693645_FULLTEXT01.pdf?sequence=1

Franck, K. (2014) “Contributions of disability studies and childhood studies to understanding the construction of "normality" and "disability" in day-care settings.” Barn, Volum 32.(1) s. 57-69.

Franck, K. & Glaser, V. (2014). «Rett til medvirkning for barn med særskilte behov.» I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-024011. s. 304-323.

Franck, K. (2013). “Normality and Deviance in Norwegian Day-care Institutions.” Childhoods Today 2013 ;Volum 7.(1) s. -