Gå til innholdet

Karianne Franck

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk

Karianne underviser på bachelor og masternivå. Og veileder masterstudenter innen både Spesialpedagogikk og Barnehagekunnskap.

Karianne er emneansvarlig for  Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15stp) og Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15stp ) som går 2. året i masterstudiet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og masterstudiet i Barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring. 

Hun har også delt emneansvar for emnet Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15stp)  som går 1.året i masterstudiet Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Karianne er medredaktør i Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk.

Karianne er også med i arrangementskomiteen for Barne- og Ungdomsseminaret i Trondheim. 

 

Utdanning

Grader: 

PhD i Tverrfaglig barndomsforskning, NTNU (2014)

Cand.polit., Sosialantropologi, NTNU (2005)

Cand.mag., NTNU (2002)

Annet:

Universitet og høgskolepedagogikk, DMMH (2015)

Videreutdanning i familie- og nettverksarbeid, HiST (2006)

 

Forskning og utvikling

 Forskningsinteresser:

-Spesialpedagogisk dokumentasjon i barnehagen

-Inkludering og mangfold

-Normalitetsforståelser og avvikskonstruksjoner i barnehagen

-Kartleggingsverktøy og programmer i barnehagen

-Kritisk funksjonshemmingsforskning (Critical Disability Research)

-Nyere barndomssosiologi (Childhood Studies)

 

 

Publikasjoner

Franck, K. (2018)  «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, june 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/958>. Doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.958.

Franck, K., (2018). A Continuum Deconstructed: Exploring how Day-care Staff’s Discursive Practices Construct Children as Possibly Impaired . Scandinavian Journal of Disability Research . 20 ( 1 ) , pp . 247–255 . DOI: http://doi.org/10.16993/sjdr.38

Linn Rene Naper, Anne Sigrid Haugset, Birgitte Ljunggren, Joakim Caspersen, Karianne Franck, Tonje Osmundsen, Ranveig Lorentzen (2018). Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoURapport 2018:11. www.udir.no/contentassets/8ba84f94140540e3b149c354ceb2a87d/folgeevaluering-av-kompetanse-for-fremtidens-barnehage.-delrapport-3---mai-2018.pdf

Franck, K. (2017) Neoliberalisering av normaliteten og det kompetente barnet. I E. J. Lyngseth og B. Mørland (red.) Tidlig innsats i tidlig alder. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Haugum, M., Ljunggren, B., Osmundsen, T., Caspersen, J., Franck, K., Lorentzen, R. og Haugset, A. S. (2017) Evaluering av Kompetanse for framtidens
barnehage. Delrapport 2.
TFoU-rapport 2017:9
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/evaluering-av-kompetanse-for-framtidens-barnehage---delrapport-2.pdf

Franck, K. & Nilsen, R. D. (2015) “The (in)competent child: Subject positions of deviance in Norwegian day-care centres.” Contemporary Issues in Early Childhood, Volum 16. (3) s. 230-240.

Franck, K. (2014). Constructions of Children In-Between Normality and Deviance in Norwegian Day-care Centres. PhD dissertation Trondheim: NTNU 2014 (ISBN 978-82-326-0006-9) 176 s. Tilgjengelig online: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/269124/693645_FULLTEXT01.pdf?sequence=1

Franck, K. (2014) “Contributions of disability studies and childhood studies to understanding the construction of "normality" and "disability" in day-care settings.” Barn, Volum 32.(1) s. 57-69.

Franck, K. & Glaser, V. (2014). «Rett til medvirkning for barn med særskilte behov.» I P. Sjøvik (red.) En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-024011. s. 304-323.

Franck, K. (2013). “Normality and Deviance in Norwegian Day-care Institutions.” Childhoods Today 2013 ;Volum 7.(1) s. -