Gå til innholdet
Lukk

Lise Hovik

Førsteamanuensis
Seksjon for drama
Drama, dramaturgi, barneteater, scenekunst for barn og unge, kunst for de minste, teater for de aller minste

Utdanning

Dokorgradsprosjekt:
De Røde Skoene - et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. PhD-avhandling, NTNU 2014.

Forskning og utvikling

SceSam - interaktive dramaturgier i scenekunst for barn
http://scesam.no

Teater Fot: www.teaterfot.no

Publikasjoner

Hovik, L. (2015) The Red Shoes Project – Democracy in theatre for the very young? ASSITEJ 50th Anniversary Newsletter N68 October 2015

Nagel, L & Hovik, L (2015) SceSam – Interactive Dramaturgies in Performing Arts for Children. Informasjonshefte om SceSam-prosjektet. 32 sider.

Hovik, Lise (2015). Din lytting skal være din sang. Om inntoning, lytting og interaktivitet i scenekunst for små barn. I Strømsøe & Hammer (red.) Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget. Side 193-209.

Hovik, Lise (2015). Interaktive dramaturgier. Nytt kapittel 18 i Gladsø et. al. 2015. DRAMATURGI – Forestillinger om teater. Universitetsforlaget. Side 225-235.

Hovik, L (2014). Ulike definisjoner av begrepet «affekt» og dets anvendelsesområder. Begrepets betydning for samtidens scenekunst og -kommunikasjon.
Prøveforelesning til disputas. Publisert i BARN Nr 2/14.

Hovik, L. (2014) Forsker i affekt. I: DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. (3-2014)

Hovik, Lise (2014). De Røde Skoene – et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. Doktoravhandling ved NTNU, HF, IKM 2014:157. ISBN 978-82-326-0236-0. Kan nå bestilles i papirformat hos lise(att)dramaturgi.no

Nagel, L & Hovik, L (2014) Interaktive dramaturgier i scenekunst for barn – tyranni eller magi?. Kunstløftets vedlegg til Morgenbladet april, 2014 s. 20-21.

Hovik, L (2014). Mamma Danser – en improvisert dansekonsert som desentrert kunsterfaring.
Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, Essay om teater, 17. April 2014

The Red Shoes Project – theatre for the very young as artistic research.  
Til fagfellevurdering hos JAR Journal for Artistic Research

Hovik, L. (2013). Babyteater – en demokratisk kunst? I: M. Bakken & S. B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Hovik, L. (2012a). Mamma Danser – teater for de minste som kunstnerisk forskning. InFormation – Nordic Journal of Art and Research, 1(2).

Hovik, L. (2012b). Rød Sko Savnet – en kunstnerisk forskningsreise fra hendelse til dokument. I: R. G. Gjærum & B. Rasmussen (Red.), Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Trondheim: Akademika forlag.

Hovik, L. (2011). Nærværets betydning i barneteater for de minste. Kapittel 5 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø: Fagbokforlaget.

Hovik, L. (2011). Grenser og terskler i barneteater for de minste Kapittel 6 i: M. S. Liset, A. Myrstad & T. Sverdrup (Red.), Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Tromsø: Fagbokforlaget. Nettbok her.

Hovik, L. (2011). Lek som musisk kommunikasjon i Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier, 15 (Kunstpædagogik).

Hovik, L. (2011). Jaques Rancière og tilskuerens frigjøring. Propellens Fanzine, Scenekunst for barn og unge?

Hovik, L. (2009). Er det kunst? Interaktivt teater for de aller minste. DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (3-2009), 10-11.

Hovik, L. (2008b). De røde skoene. Dans, lek og teater for ettåringer. På Spissen. Norske dansekunstneres medlemsblad, 4, 18-20.

Hovik, L. (2007a). De røde skoene: improvisert installasjonsteater for toddlere. Barns tilhørighet, DMMHs publikasjonsserie, 2, 41-45.

Hovik, L. (2007). Øyeblikkets dramaturgi. Om improvisasjon og lek i barneteater. Peripeti nr 7 (Teatralitet).

Hovik, L. (2005). Lek som dramaturgisk veiviser. Kapittel 13 i Gladsø et. al. Dramaturgi -forestillinger om teater. Universitetsforlaget. (Revidert i 2015).

Videoklipp fra prosjekter og forestillinger på Vimeo:  http://vimeo.com/teaterfot

Cristin: 
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Hovik&fornavn=Lise&sort=ar&bs=50