Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mari-Ann Letnes

Førsteamanuensis II
telefon
Mobil: 414 19 295
e-post
E-post: mal@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 164
Jeg jobber med
Mari-Ann Letnes har bred undervisningserfaring i faget kunst og håndverk fra lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, grunnskole og kulturskole. I de siste årene har hun gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns bruk av digitale verktøy i praktisk skapende arbeid.

Letnes disputerte i våren 2014 med avhandlingen “Digital dannelse i barnehagen”. Hensikten med dette forskningsprosjektet er å frembringe kunnskap om hvordan legge til rette for barnehagebarns digitale dannelse gjennom deres produksjon av multimodale medieprodukter ved hjelp av digital teknologi. Forskningsarbeidet kan følges på hennes nettside:

mariannletnes.com
Forskning og utvikling

Digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis

I en digital tidsalder er kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til bruk av digitale teknologi en sentral del av dannelsesprosessen. I og med den digitale teknologiens plass i forbindelse med barn og unges væren, er det viktig og interessant å undersøke hvordan barnehagen, som representerer startpunktet for det som omtales som livslang læring, kan inkludere bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sin pedagogiske virksomhet. Inkludering av IKT gir anledning til nye former for pedagogisk arbeid, særlig med tanke på barns estetiske prosesser. I Mari-Anns doktorarbeid avsluttet i april 2014 ble forskningen rettet mot aktørene i barnehagen og deres dialoger og aktiviteter rundt digital teknologi når disse brukes i prosjekter hvor multimodale medieprodukter skapes. I avhandlingen undersøkes hvordan barn skaper mening i samspill med og rundt digital teknologi hvor hensikten har vært å drøfte hvilke vitensformer disse skapende og estetiske prosesser legger grunnlag for.
Publikasjoner

Letnes, M. A. (2020). Kvalitet og kunstnerisk kvalitet i kulturskolens fagplan for visuell kunst. FORMakademisk, 13(1). doi:10.7577/formakademisk.3484

Letnes, M. A. (2019) Multimodal media production. Children´s meaningmaking when producing animation in a play-besed pedagogy. In C. Gray & I. Palaiologou (Eds.), Early Learning in the Digital Age (pp. 180-195). London: SAGE Publications.

Letnes, M. A. Røkenes, F. M & Krumsvik, R. J. (2019) Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning 1-7. I Postholm (Red). Lærer i skolen 1-7 Lærerarbeid og læringsmiljø. Oslo. Cappelen Damm Akademisk

Røkenes, F. M & Krumsvik, R. J. Letnes, M. A. (2019) Digital kompetanse i lærerutdanning og skole 5-10. I M. B. Postholm, P. Haug, E. Munthe og R. J. Krumsvik (Red). Lærer i skolen 5-10 Lærerarbeid og læringsmiljø. Olso Cappelen Damm Akademisk

Letnes, M. A. (2018). Barns bruk av multimodale medieprodukter og digital teknologi. In N. S. Frisch, M. A. Letnes, & J. Moe (Eds.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (pp. 229-242): Universitetsforlaget.

Letnes, M. A. (2018). Barns estetiske erfaring, lek og læring. In N. S. Frisch, M. A. Letnes, & J. Moe (Eds.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (pp. 65-76): Universitetsforlaget.

Letnes, M. A. (2018). Form, innhold og komposisjon. In N. S. Frisch, M. A. Letnes, & J. Moe (Eds.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (pp. 273-291): Universitetsforlaget.

Letnes, M. A. (2018). Rammeplanene fortid – nåtid – fremtid. In N. S. Frisch, M. A. Letnes, & J. Moe (Eds.), Boka om kunst og håndverk i barnehagen (pp. 53-64): Universitetsforlaget.

Gulliksen, M. S., Homlong, S., Letnes, M. A., Lepisto, J., & Randers-Pehrson, A. (2018). Make it NOW! ? Learning, exploring and understanding. FORMakademisk, 11, 5.

Letnes, M.-A. (2017). Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon undersøkt gjennom et A/r/tografisk blikk. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(5), 20. doi:http://dx.doi.orghttp//dx.doi.org/10.23865/jased.v1.913

Letnes, M.-A. (2017). Legende læring med digitale medier : multimodale forløb i dagtilbud. Kbh.: Akademisk Forlag

Østern, T. P., & Letnes, M. A. (2017). Et temanummer som undersøker hva det innebærer å forske med kunsten. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1 (2017), 1-6.

Letnes (2016) Barns møter med digital teknologi - Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget

Letnes, Sando & Hardersen  (2016) Små barn og digitale medier - En kvalitativ undersøkelse om norske 0–8-åringers bruk av digitale (online) medier. Medietilsynet.

Letnes, M.-A. (2014). Digital dannelse i barnehagen: barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling (Vol. 2014:250). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lafton, T & Letnes, M. (2014) Introduksjon. I S, Brostrøm, T, Lafton & M, Letnes (red.), Barnehagedidaktikk. Bergen: fagbokforlaget 

Olaussen, I. O. & Letnes, M. (2014) Mot en multimodal didaktikk. I S, Brostrøm, T, Lafton & M, Letnes (Red.), Barnehagedidaktikk. Trondheim fagbokforlaget 

Letnes, Mari-Ann, & Olaussen, Ingvild Olsen. (2013). Tell it with Colors. I J. Reitan et. al. (red.), Design Learning for tomorrow – Design education from Kindergarten to Ph.D. Vol. 4, pp. 1298-1313.

Letnes, Mari-Ann. (2013). Barnehagebarns kunstmøte i digitalestetisk praksis. In A.-L. Østern, E. Angelo & G. Stavik-Karlsen (Red.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling (pp. 129-149). Oslo: Universitetsforlaget. 

Letnes, Mari-Ann. (2013). Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. I M. Bakken & S. B. Hommersand (Red.), Barn, kunst og kultur (s.219-232). Oslo: Universitetsforlaget.

Letnes, M. (2013). Digital dannelse i barnehagen : Pedagogiske muligheter. Barnehagefolk, 30(2013)nr 4, 29-32.

Pareliussen, Ingar, Letnes, Mari-Ann, & Nakken, Anne Hj. (2011). Mellom virtualitet og virkelighet (s. 165-178). Trondheim: Tapir akademisk forl.

Letnes, Mari-Ann, & Jæger, Henriette. (2008). Bilde + tekst = språklig vekst in Kibsgård, Sonja (Red) GLSM i barnehagen (s. 161-175). Oslo: Universitetsforlaget

Inviterte konferansepresentasjoner og kurs/fagdager

Letnes, M.-A. (2020) Å legge til rette for lek, erfaring og læring med digital teknologi i barnehagen. Fagdag for personalet i Sveberg barnehage 21. januar.

Letnes, M.-A. (2019) Å legge til rette for lek, utforsking, og læring med digital teknologi i fremtidens skole. nettverkssamling nr. 6 om fagfornyelsen - Kompetansenettverket for skolene i Klæbu, Trondheim og Malvik. Øysteinsalen, Erkebispegården.

Letnes, M.-A. (2019) Digital dannelse og teknologiforståelse gjennom medskaping av sammensatte teksterSkrivesenterets 10-årsjubileum den 20. september 2019 på Scandic Hell på Værnes

Letnes, M. A. (2019). DigGiLU–digitalisering av grunnskolelærerutdanningen, et eksempel. Kunnskapsdepartementets Allmøte for ansatte i kunnskapsdepartementet 30. august kl. 13:00. 

Letnes, M. A. (2019). DigGiLU–utfordringer og muligheter i det digitale klasserommet. Konferansebidrag på Styring og autonomi Konkurranse og kvalitet. Forskerforbundet og Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL) arrangerer dagskonferanse om lærerutdanning. Tirsdag 7. mai 2019, Scandic Lillestrøm.

Letnes, M. A. (2019) Barn og skjermbruk. Foreldremøte Kuhaugen barnehager april 2019 Arrangert av Arne Kjos Avdelingsleder Kuhaugen barnehager.

Letnes, M.-A. (2019) Hållbara berättelser. Visuellt och multimodalt berättande inom småbarnspedagogik. SUSTE  28 mars kl. 16.30 - 18 vid Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemigatan 9.

Letnes, M. A. (2018). Digitalisering og læring i skolen - Elevenes digitale liv, Konferansebidrag på «Stein saks papir». Konferansen er rettet mot alle ledere innen oppvekst i Trondheim kommune. 15. november 2018.

Letnes, M. A. (2018). Børns digitale dannelse og teknologiforståelse, Konferansebidrag på konferansen «Teknologispring i skoler og dagtilbud – MESSE OM LÆRING OG DANNELSE I, OM OG GENNEM TEKNOLOGI» 7. november 2018. IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, 6000 Kolding, Danmark.

Letnes, M. A. (2018) Digitalisation - The role of technology in the 21st century curriculum frameworks and in practices of ECEC. Invitert konferansebidrag på International round table on ECEC Curriculum, Frameworks for the 21st Century. Organized by the Ministry of Education, Children and Youth of Luxembourg in collaboration with the bureau of the OECD Network on Early Childhood Education and Care

Letnes, M. A. (2017). Når jeg skaper skapes jeg - bruk av digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis. Paper presented at the Oppvekst 2017, Trondheim. Konferanse 

Letnes, M. A. (2017). Pedagogisk bruk av digital teknologi for inkludering og samarbeid i barnehage. Paper presentert ved SPOT 2017 Om spesialpedagogikk og teknologi, Lillestrøm. Konferanse 

Letnes, Mari-Ann (2017) “Pedagogisk bruk av digital teknologi i barnehagen - Hvordan bruke nettbrett som boltreplass for lek, erfaring og meningsskaping når barn skaper animasjonsfilmer i barnehagen? KYKELIKY 2017, Hell i Stjørdal 4.-5. april

Letnes, Mari-Ann (2017) “Når jeg skaper skapes jeg – Digital danning i barnehagen” DIGITAL ARENA BARNEHAGE 2017 - en konferanse om lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy. Trondheim 22. mars.

Letnes, Mari-Ann (2016) “Digital teknologi nye pedagogiske muligheter” SETT dagene, 28-29 november 2016, Møteplassen for innovative og modern læring.

Letnes, Mari-Ann (2016) “Praktisk bruk av digitale verktøy i barnehagen” Fagdag for barnehageansatte, Tromsø Kommune, 28.10.16 Kl. 09.00.00 – 15.00, LINKEN- Tromsø

Letnes, Mari-Ann (2016) “Digital teknologi nye pedagogiske muligheter”. Barns hverdagsliv i barnehager- et tverrfaglig seminar ved Institutt for pedagogikk og livslang læring NTNU, Trondheim 2016

Letnes, Mari-Ann (2016) Barns meningsskapende møter med digital teknolog. Fagdag, praksisforberedelse 2 BLU 18.01. 2016. Universitetet i Agder, Campus Kristiansand 

Letnes, M.-A. (2015) Digital danning i barnehagen - barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. NKUL- Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring

Letnes, M.-A. (2014) Digital danning i barnehagen Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. Barnehagekonferanse Læring i et digitalt samfunn - Lekende, lærende og skapende prosesser med IKT i barnehagen. 31. januar 2014 | Scandic Bergen City

Letnes, M.-A. (2014) Når jeg skaper skapes jeg, men med hvilken teknologi? - Digital dannelse i barnehagen. DMMH inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune til en regional fagdag. 1. september 2014

Letnes, Mari-Ann (2013) “Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster. Festseminar for Nina Bølgan, ”Digital liv i barnehageprofesjoner – hva nå?” 24. Mai 2013

Letnes, Mari-Ann (2013) “Barnehagebarns og barnehageprofesjonens møte med digital teknologi” Av eller på? Nye stemmer om digital kompetanse i barnehagen Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo, 16.12.2013

Letnes, Mari-Ann (2013) Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster.  NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanningen ved NTNU i Trondheim. http://www.nkul.no/doku.php?id=start

Letnes, Mari-Ann (2012) “Barns meningsskapande genom produksjon av multimodale tekster” Åredagerne “Film og mediepedagogikk” 13-14 desember

Letnes, Mari-Ann (2012) “Heller iPad enn TV”. APPetitt på mobile teknologier 26. og 27. september 2012 på Quality hotell, Sarpsborg http://www.bibapp.no/foredragsholdere/

Letnes, Mari-Ann (2012) “Multimodale tekster” Fagdag Høgskolen i Vestfold 25 April, for ansatte og 400 barnehageansatte i regionen

Letnes, Mari-Ann (2011) Samhandling i digitalestetisk praksis - Barnehagebarns interaksjon rundt skaping av digital fortelling med utgangspunkt i et kunstmøte. Klikk der! 31. mars - 1. april 2011 - å bruke digitale verktøy sammen med barn i barnehagen. http://www.dmmh.no/nor/etterutdanning-og-oppdrag/kurs-og-konferanser/tidligere-kurs-og-konferanser?lang=nor&displayitem=992&module=news

Jæger Henriette og Letnes, Mari-Ann (2009) Workshop i plenum. Klikk der! Bruk av digitale verktøy med barn i barnehagen, 17 og 18. Mars 2009 http://www.dmmh.no/nor/etterutdanning-og-oppdrag/kurs-og-konferanser?lang=nor&displayitem=427&module=news&PHPSESSID=ce707bae3612cc2bfcce4d4834ed566d

Storlie R. og Letnes M.-A. (2007) ”Se her!” Naturopplevelser som basis for læring og utvikling i barnehagen Natur, miljø og IKT i barnehagen. Kursdag for ansatte i barnehagen i Rennebu