Gå til innholdet
Lukk

Mari-Ann Letnes

Førsteamanuensis II
Mari-Ann Letnes har bred undervisningserfaring i faget kunst og håndverk fra lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, grunnskole og kulturskole. I de siste årene har hun gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns bruk av digitale verktøy i praktisk skapende arbeid.

Letnes disputerte i våren 2014 med avhandlingen “Digital dannelse i barnehagen”. Hensikten med dette forskningsprosjektet er å frembringe kunnskap om hvordan legget til rette for barnehagebarns digitale dannelse gjennom deres produksjon av multimodale medieprodukter ved hjelp av digital teknologi. Forskningsarbeidet kan følges på hennes 

mariannletnes.com

Utdanning

Forskning og utvikling

Digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis

I en digital tidsalder er kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til bruk av digitale teknologi en sentral del av dannelsesprosessen. I og med den digitale teknologiens plass i forbindelse med barn og unges væren, er det viktig og interessant å undersøke hvordan barnehagen, som representerer startpunktet for det som omtales som livslang læring, kan inkludere bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) i sin pedagogiske virksomhet. Inkludering av IKT gir anledning til nye former for pedagogisk arbeid, særlig med tanke på barns estetiske prosesser. I Mari-Anns doktorarbeid avsluttet i april 2014 ble forskningen rettet mot aktørene i barnehagen og deres dialoger og aktiviteter rundt digital teknologi når disse brukes i prosjekter hvor multimodale medieprodukter skapes. I avhandlingen undersøkes hvordan barn skaper mening i samspill med og rundt digital teknologi hvor hensikten har vært å drøfte hvilke vitensformer disse skapende og estetiske prosesser legger grunnlag for.

Publikasjoner

Letnes (2016) Barns møter med digital teknologi - Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget

Lafton, T. & Letnes, M.-A. (2014). Introduksjon (s. 13-26).  I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.), Barnehagedidaktikk: en dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 103-121). Trondheim: Fagbokforlaget.

Olaussen, I. O. & Letnes, M.-A. (2014). Mot en multimodal didaktikk - i barnehagens pedagogiske praksis. I S. Broström, T. Lafton & M.-A. Letnes (red.), Barnehagedidaktikk: en dynamisk og flerfaglig tilnærming (s. 269). Trondheim: Fagbokforlaget.

Letnes, M.-A. (2014). Digital dannelse i barnehagen: barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling (Vol. 2014:250). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Letnes, Mari-Ann. (2013). Barns meningsskaping i arbeid med animasjon. I M. Bakken & S. B. Hommersand (red.), Barn, kunst og kultur (S. 219-230). Oslo: Universitetsforlag.

Letnes, Mari-Ann, & Olaussen, Ingvild Olsen. (2013). Tell it with Colures. I J. B. Reitan, P. Lloyd, E. Bohemia, L. M. Nielsen, I. Digranes & E. Lutnæs (red.), Design Learning for Tomorrow – Design Education from Kindergarten to PhD. DRS CUMMULUS Oslo 2013 (Vol. Volumes 1-4). Oslo, Norway: ABM-media as

Letnes, Mari-Ann (2013). Barnehagens kunstmøte i digitalestetisk praksis. I A.-L. Østern, G. Stavik-Karlsen & E. Angelo (red.).Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. [Oslo], Universitetsforlag.: S. 129-149.

Letnes, M.-A. and H. Jæger (2008). Bilde + tekst = språklig vekst. I S. Kibsgård (red.). GLSM i barnehagen. S. 161-175. Oslo, Universitetsforlag.

Letnes, Mari-Ann (2001), Mellom frihet og styring: studie av kreativ problemløsning Hovedoppgave i forming – Høgskolen i Oslo.

Konferansebidrag

Letnes, Mari-Ann 2015 ”Digital technology in early childhood educational settings - A review of research” 25th EECERA ANNUAL CONFERENCE ‘INNOVATION, EXPERIMENTATION AND ADVENTURE IN EARLY CHILDHOOD' Barcelona, Catalunya, Spain 7th - 10th September 2015 

Letnes, Mari-Ann & Cathrine Fragell Darre (2015) Animasjonsverksted NKUL Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring. Trondheim (6-8. mai 2015) 

Letnes, Mari-Ann (2014) ”Digital literacy in early childhood education - children's meaning making through production of multimodal texts” 24th EECERA ANNUAL CONFERENCE ‘US, THEM & ME: Universal, Targeted or Individuated Early Childhood Programmes' Crete, Greece 7th—10th September 2014

Letnes, Mari-Ann (2013) ”Digital literacy in early childhood education” NERA 41st Congress, Reykjavik, Iceland March 7th to 9th 2013. 

Letnes, Mari-Ann og Olaussen, Ingvild Olsen (2013) Tell it with Colures. DRS // CUMULUS Oslo 2013. The 2nd International Conference for Design Education Researchers. 14-17 May 2013, Oslo, Norway.

Letnes, Mari-Ann, Ingvild Olaussen, Jørgen Moe og Anita Rotabakk (2012) Symposioum ”Ulike posisjoner i kunstmøter - Barnehagen som danningsarena”. Jeg bidrog sammen med Anita Rotabakk med bidraget, ”Digital danning i barnehagen – barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster”. FOU i praksis "Dannelse, mangfold og fremtid" 23. - 24. april 2012

Letnes, Mari-Ann (2010) ”A study of ICT Literacy in the context of kindergarten” The 20th EECERA conference, Knowledge and voice in early childhood: who knows, who speaks, who listens?, Birmingham, 6.-8. September 2010.

 


Inviterte konferansebidrag

Letnes, Mari-Ann (2014) ”Når jeg skaper skapes jeg men med hvilken teknologi? - Digital danning i barnehagen IKT i barnehagen. Fagdag for styrere og menn i barnehagen Trondheim, 18. september 2014. Lek og læring med digitale verktøy.

Letnes, Mari-Ann (2013) ”Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster". Festseminar for Nina Bølgan, ”Digital liv i barnehageprofesjoner – hva nå?” 24. Mai 2013

Letnes, Mari-Ann (2013) ”Barnehagebarns og barnehageprofesjonens møte med digital teknologi” Av eller på? Nye stemmer om digital kompetanse i barnehagen Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo, 16.12.2013

Letnes, Mari-Ann (2013) Digital danning i barnehagen - Barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster.  NKUL, nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanningen ved NTNU i Trondheim.

Letnes, Mari-Ann (2012) ”Barns meningsskapande genom produksjon av multimodale tekster” Åredagerne ”Film og mediepedagogikk” 13-14 desember

Letnes, Mari-Ann (2012) ”Heller iPad enn TV”. APPetitt på mobile teknologier 26. og 27. september 2012 på Quality hotell, Sarpsborg

Letnes, Mari-Ann (2012) ”Multimodale tekster” Fagdag Høgskolen i Vestfold 25 April, for ansatte og 400 barnehageansatte i regionen

Letnes, Mari-Ann (2011) Samhandling i digitalestetisk praksis - Barnehagebarns interaksjon rundt skaping av digital fortelling med utgangspunkt i et kunstmøte. Klikk der! 31. mars - 1. april 2011 - å bruke digitale verktøy sammen med barn i barnehagen.

Jæger Henriette og Letnes, Mari-Ann (2009) Workshop i plenum. Klikk der! Bruk av digitale verktøy med barn i barnehagen, 17 og 18. Mars 2009